179/1991 Zb.

o ustanovení výšky odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (4)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
179/1991 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. apríla 1991,
ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Touto vyhláškou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi kolektívneho sporu o uzavretie kolektívnej zmluvy, o plnenie záväzkov kolektívnej zmluvy, z ktorých nevznikajú nároky jednotlivým zamestnancom a výška a spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom.
§ 2
Odmena sprostredkovateľovi
Ak sa zmluvné strany nedohodnú so sprostredkovateľom o odmene za jeho činnosť pri riešení kolektívneho sporu, 1) patrí mu odmena v sume 4 000 Sk za každý spor.
§ 3
Odmena rozhodcovi
(1) Rozhodcovi za jeho činnosť v konaní podľa § 13 a 14 zákona patrí odmena v sume 5 000 Sk za každý spor; táto suma zahŕňa aj odmenu za nové rozhodnutie vydané v tom istom spore, ak krajský súd predchádzajúce rozhodnutie zrušil a v spore rozhoduje ten istý rozhodca.
(2) Ak rozhoduje v kolektívnom spore po zrušení predchádzajúceho rozhodnutia 2) nový rozhodca, patrí mu odmena v sume 3 000 Sk.
§ 4
Zrušený od 28.2.1996
§ 5
Výška nákladov konania
(1) Sprostredkovateľ má nárok na náhradu nákladov konania vrátane cestovných náhrad podľa osobitného predpisu. 4)
(2) Výška nákladov konania pred rozhodcom sa ustanovuje paušálnou sumou 1 000 Sk. Rozhodca má nárok aj na náhradu cestovných náhrad podľa osobitného predpisu. 4)
(3) V prípade, že krajský súd zrušil predchádzajúce rozhodnutie a v spore rozhoduje ten istý rozhodca, má nárok len na náhradu cestovných náhrad. Ak v spore rozhoduje nový rozhodca, má nárok na náhradu nákladov podľa odseku 2.
§ 6
Spôsob úhrady nákladov konania pred rozhodcom
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky uhradí rozhodcovi
a) odmenu a náklady konania v sume uvedenej v § 3 ods. 1 a v § 5 ods. 2 do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedelo o doručení rozhodnutia zmluvným stranám,
b) náhradu cestovných náhrad do 30 dní po preukázaní ich výšky rozhodcom.
§ 7
Prechodné ustanovenia
(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje aj vtedy, ak práva a povinnosti podľa § 9 ods. 4, § 12 ods. 3 a § 13 ods. 7 zákona vznikli pred nadobudnutím jej účinnosti.
(2) Lehoty podľa § 6 tejto vyhlášky začínajú plynúť dňom jej účinnosti.
§ 8
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1991.
Zákon č. 54/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 28. februárom 1996.
Vyhláška č. 476/2000 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2001.
Minister:
Ing. Kováč CSc. v.r.
1) § 12 ods. 3 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.
4) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.