527/1990 Zb.

o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (32)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (23)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (63)
... dalšie položky
Monografie (2)
... dalšie položky
527/1990 Zb.
ZÁKON
z 27. novembra 1990
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom zákona je upraviť práva a povinnosti vznikajúce z vytvorenia a z uplatnenia vynálezov a zlepšovacích návrhov.
PRVÁ ČASŤ
Zrušená od 1.11.2001
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 1.11.2001
§ 2
Zrušený od 1.11.2001
§ 3
Zrušený od 1.11.2001
§ 4
Zrušený od 1.11.2001
§ 5
Zrušený od 1.11.2001
§ 6
Zrušený od 1.11.2001
§ 7
Zrušený od 1.11.2001
§ 8
Zrušený od 1.11.2001
Nadpis zrušený od 1.11.2001
§ 9
Zrušený od 1.11.2001
§ 10
Zrušený od 1.11.2001
Nadpis zrušený od 1.11.2001
§ 11
Zrušený od 1.11.2001
§ 12
Zrušený od 1.11.2001
§ 13
Zrušený od 1.11.2001
§ 14
Zrušený od 1.11.2001
§ 15
Zrušený od 1.11.2001
§ 16
Zrušený od 1.11.2001
Nadpis zrušený od 1.11.2001
§ 17
Zrušený od 1.11.2001
§ 18
Zrušený od 1.11.2001
§ 19
Zrušený od 1.11.2001
§ 20
Zrušený od 1.11.2001
§ 21
Zrušený od 1.11.2001
§ 22
Zrušený od 1.11.2001
§ 23
Zrušený od 1.11.2001
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 1.11.2001
Nadpis zrušený od 1.11.2001
§ 24
Zrušený od 1.11.2001
§ 25
Zrušený od 1.11.2001
§ 26
Zrušený od 1.11.2001
§ 27
Zrušený od 1.11.2001
§ 28
Zrušený od 1.11.2001
§ 29
Zrušený od 1.11.2001
Predbežný prieskum prihlášky vynálezu
§ 30
Zrušený od 1.11.2001
§ 31
Zrušený od 1.11.2001
§ 32
Zrušený od 1.11.2001
Nadpis zrušený od 1.11.2001
§ 33
Zrušený od 1.11.2001
§ 34
Zrušený od 1.11.2001
§ 35
Zrušený od 1.11.2001
DRUHÁ ČASŤ
PRIEMYSELNÉ VZORY
PRVÁ HLAVA
Zrušená od 1.10.2002
§ 36
Zrušený od 1.10.2002
§ 37
Zrušený od 1.10.2002
§ 38
Zrušený od 1.10.2002
§ 39
Zrušený od 1.10.2002
DRUHÁ HLAVA
Zrušená od 1.10.2002
§ 40
Zrušený od 1.10.2002
§ 41
Zrušený od 1.10.2002
Nadpis zrušený od 1.10.2002
§ 42
Zrušený od 1.10.2002
§ 43
Zrušený od 1.10.2002
Nadpis zrušený od 1.10.2002
§ 44
Zrušený od 1.10.2002
§ 45
Zrušený od 1.10.2002
§ 46
Zrušený od 1.10.2002
§ 47
Zrušený od 1.10.2002
Nadpis zrušený od 1.10.2002
§ 48
Zrušený od 1.10.2002
§ 49
Zrušený od 1.10.2002
Nadpis zrušený od 1.10.2002
§ 50
Zrušený od 1.10.2002
§ 51
Zrušený od 1.10.2002
§ 52
Zrušený od 1.10.2002
§ 53
Zrušený od 1.10.2002
§ 54
Zrušený od 1.10.2002
TRETIA HLAVA
Zrušená od 1.10.2002
§ 55
Zrušený od 1.10.2002
§ 56
Zrušený od 1.10.2002
§ 57
Zrušený od 1.10.2002
§ 58
Zrušený od 1.10.2002
§ 59
Zrušený od 1.10.2002
§ 60
Zrušený od 1.10.2002
§ 61
Zrušený od 1.10.2002
§ 62
Zrušený od 1.10.2002
TRETIA ČASŤ
Zrušená od 1.10.2002
§ 63
Zrušený od 1.10.2002
§ 64
Zrušený od 1.10.2002
§ 65
Zrušený od 1.10.2002
§ 66
Zrušený od 1.10.2002
§ 67
Zrušený od 1.10.2002
§ 68
Zrušený od 1.10.2002
§ 69
Zrušený od 1.10.2002
§ 70
Zrušený od 1.10.2002
§ 71
Zrušený od 1.10.2002
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZLEPŠOVACIE NÁVRHY
§ 72
(1) Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj riešenia problémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, s ktorými má zlepšovateľ právo nakladať.
(2) Práva zo zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného priemyselného vzoru.
§ 73
(1) Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací návrh týka odboru práce alebo činnosti zamestnávateľa.
(2) Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ v lehote dvoch mesiacov od ponuky zlepšovacieho návrhu neuzavrel zmluvu o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň ( § 74).
§ 74
Právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky zlepšovacieho návrhu a odmene zaň.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 75
Porušovanie práv
(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom sa môže ten, ktorého právo sa porušilo, domáhať najmä toho, aby rušenie práva bolo zakázané a aby následky porušenia boli odstránené. Ak sa týmto zásahom spôsobila škoda, má poškodený právo na jej náhradu; nahrádza sa to, o čo sa majetok poškodeného škodlivou udalosťou zmenšil (skutočná škoda) a čo by bol dosiahol, keby nenastala škodlivá udalosť (ušlý zisk). Ak sa týmto zásahom spôsobila nemajetková ujma, má poškodený právo na primerané zadosťučinenie, ktoré môže spočívať aj v peňažnom plnení.
(2) Spory z vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov prejednávajú a rozhodujú súdy s výnimkou vecí, ktoré podľa tohto zákona rozhoduje Úrad.
------------------------------------------------------------------
Pozn.: Ustanovenie § 75 ods. 2 je zrušené od 1.11.2001 v rozsahu
    upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa vynálezov,
    patentov a autorských osvedčení.
    Ustanovenie § 75 ods. 2 je zrušené od 1.10.2002 v rozsahu
    upravujúcom  právne  vzťahy  a  konanie  týkajúce  sa
    priemyselných vzorov.
§ 76
Vzťahy k zahraničiu
(1) Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, majú za podmienok vzájomnosti rovnaké práva a povinnosti ako slovenské osoby.
(2) Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom dotknuté.
Prechodné ustanovenia
§ 77
Zrušený od 1.8.1994
§ 78
Zrušený od 1.11.2001
§ 79
Zrušený od 1.11.2001
§ 80
Zrušený od 1.11.2001
§ 81
Zrušený od 1.11.2001
§ 82
Zrušený od 1.11.2001
§ 83
Zrušený od 1.10.2002
§ 84
Zrušený od 1.11.2001
§ 85
(1) Prerokúvanie prihlášok zlepšovacích návrhov, ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa tohto zákona s tým, že lehota ustanovená v ustanovení § 73 ods. 2 začína plynúť odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2) Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa kladne rozhodlo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, použijú sa ustanovenia doterajších predpisov s tým, že zlepšovateľský preukaz platí tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 86
(1) Nároky na odmenu za objav, za využitie vynálezu, priemyselného vzoru alebo zlepšovacieho návrhu, ako aj nároky na úhradu primeraných nákladov spojených s vypracovaním výkresov, modelov alebo prototypov, odmeny za iniciatívnu účasť na rozpracovaní, skúšaní alebo zavádzaní objavu, vynálezu, priemyselného vzoru alebo zlepšovacieho návrhu a nároky na odmenu za upozornenie na možnosť využitia vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu, pokiaľ vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, vyporiadajú sa podľa doterajších predpisov.
(2) Ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu vynálezu chráneného autorským osvedčením, ku ktorému má organizácia právo majiteľa patentu podľa ustanovenia § 81 ods. 3, je táto organizácia povinná zaplatiť pôvodcovi vynálezu odmenu podľa ustanovenia § 9 ods. 4 tohto zákona; ak po nadobudnutí účinnosti tohto zákona dôjde k využitiu priemyselného vzoru chráneného osvedčením, ku ktorému má organizácia právo majiteľa priemyselného vzoru podľa ustanovenia § 81 ods. 3, je táto organizácia povinná zaplatiť pôvodcovi priemyselného vzoru odmenu podľa ustanovenia § 44 ods. 4.
(3) Nároky na odmenu za využitie zlepšovacieho návrhu, na ktorý sa vydal zlepšovateľský preukaz, pokiaľ vznikli po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, vyporiadajú sa podľa doterajších predpisov.
------------------------------------------------------------------
Pozn.: Ustanovenie  § 86  je zrušené od  1.11.2001 v rozsahu
    upravujúcom právne vzťahy a konanie týkajúce sa vynálezov,
    patentov a autorských osvedčení.
    Ustanovenie  § 86  je zrušené od  1.10.2002 v rozsahu
    upravujúcom  právne  vzťahy  a  konanie  týkajúce  sa
    priemyselných vzorov.
§ 87
Tematické úlohy vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa prerokujú a vyporiadajú podľa doterajších predpisov.
Splnomocňovacie, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 88
(1) Úrad upraví vyhláškou podrobnosti o konaní vo veciach vynálezov.
(2) Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
(3) Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti upraví vyhláškou Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Úradom.
§ 89
Zrušujú sa
1. zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;
2. vyhlášky č. 104/1972 Zb. o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov;
3. vyhláška č. 105/1972 Zb. o zlepšovacích návrhoch;
4. vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov;
5. vyhláška č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, zlepšovacími návrhmi a priemyselnými vzormi;
6. vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov;
7. vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ich plánovitom využívaní v národnom hospodárstve;
8. vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh;
9. vyhláška č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
§ 90
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
Zákon č. 519/1991 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1992.
Zákon č. 90/1993 Z.z. nadobudol účinnosť 29. aprílom 1993.
Zákon č. 185/1994 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1994.
Zákon č. 435/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2001.
Zákon č. 444/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2002.
Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.