Obsah Dostupné filtre
Predpisy (14)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

378/1990 Zb. o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
378/1990 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13.septembra 1990
o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Neperiodické publikácie sú rozmnoženiny literárnych, vedeckých a umeleckých diel,1) najmä tlačoviny a zvukové, obrazové a zvukovoobrazové snímky, ktoré sú vydávané spravidla raz v roku , a to aj po častiach.
§ 2
(1) Vydaním neperiodickej publikácie je vyrobenie rozmnožením v počte dohodnutom v zmluve uzavretej medzi vydavateľom a autorom diela, prípadne nositeľom jeho autorského práva alebo určenom iným spôsobom.
(2) Povinnosti vydavateľa podľa tohto zákona má právnická alebo fyzická osoba, na ktorej účet sa neperiodická publikácia vyrobila.
(3) Vydavateľ je povinný zabezpečiť pre publikácie medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) v súčinnosti s Maticou slovenskou.
§ 3
(1) Vydavateľ je povinný z každého vydania neperiodickej publikácie do 30 dní od jej vydania bezodplatne a na svoj náklad odovzdať určený počet výtlačkov príjemcom uvedeným v prílohe tohto zákona. Pokiaľ náklad nepresiahne 100 kusov výtlačkov, vydavateľ zašle povinné výtlačky iba Matici slovenskej a Národnej knižnici v Prahe.
(2) V prípade bibliofilie do 50 výtlačkov poskytne po jednom výtlačku bezodplatne Matici slovenskej, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Národnej knižnici v Prahe.
(3) Ak je vydavateľ schopný poskytnúť príjemcom text publikácie na kompatibilnom počítačovom pamäťovom médiu za náhradu pamäťového média príjemcom, môže text publikácie odoslať i touto formou, ak príjemca netrvá na knižnej forme.
§ 4
Povinnosti uvedené v § 2 a 3 sa nevzťahujú na
a) kinematografické filmy určené na premietanie v kinách,
b) kartografické diela,
c) trojrozmerné rozmnoženiny výtvarných diel,
d) rozmnoženiny diel, ktoré si vyžaduje prevádzková potreba pri výrobe alebo odbyte výrobkov alebo poskytovaní služieb, alebo ktoré sú súčasťou výrobkov,
e) rozmnoženiny diel, ktoré sú určené spoločenskému alebo rodinnému životu (pozvánky, oznámenia, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové snímky určené pre osobnú potrebu a pod.),
f) bankovky, poštové známky, kolky, cenné papiere a ostatné ceniny,
g) hlasovacie lístky a ostatné publikácie vydané na vykonanie volieb.
§ 5
(1) Ak vydavateľ povinnosť uvedenú v § 3 nesplní, uloží mu okresný národný výbor pokutu do 10 000 Kčs. Pokutu možno uložiť najneskôr do troch rokov od vydania neperiodickej publikácie.
(2) Uložením pokuty vydavateľovi nezaniká povinnosť odovzdať príjemcom povinný počet výtlačkov na svoj náklad.
§ 6
Zrušujú sa:
1. zákon č. 44/1923 Zb. z. a n. o vonkajšej úprave predmetov štátom vydávaných alebo štátom podporovaných a významných po stránke výtvarnej alebo verejného vkusu,
2. zákon č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií v znení neskorších predpisov,
3. položka č. 75 prílohy Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich,
4. vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 492/1949 Ú. v. o podávaní žiadostí na udelenie oprávnenia k vydávaniu neperiodických publikácií a o povolenie ku zriadeniu vydavateľských podnikov,
5. vyhláška Ministerstva informácií a osvety č. 493/1949 Ú.v. o hlásení vecí určených k prevádzke vydavateľských podnikov (nakladateľstiev) a o zákaze dispozície s nimi,
6. vyhláška ministra informácií a osvety č. 859/1949 Ú.v., ktorou sa ukladajú povinnosti bývalým vydavateľom neperiodických publikácií podľa iných ako živnostenskoprávnych predpisov,
7. vyhláška povereníka informácií a osvety č. 1055/1949 Ú.v. o rozširovaní antikvárnych neperiodických publikácií,
8. vyhláška povereníka informácií a osvety č. 223/1950 Ú.v. o opatreniach v odbore rozširovania neperiodických publikácií majiteľmi vydavateľských oprávnení,
9 vyhláška Ministerstva kultúry č. 200/1955 Ú.v. o zrušení zliav pri predaji neperiodických publikácií,
10 vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 24/1958 Ú.v. o vydavateľských oprávneniach,
11 vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch , pokiaľ sa týka neperiodických publikácií,
12 vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 132/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch, pokiaľ sa týka neperiodických publikácií.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
F.Mikloško v.r.
V.Mečiar v.r.
PRÍL.
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Druh povinného výtlačku       Príjemca              Počet povinných výtlačkov 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Tlačoviny 
               Matica slovenská Martin 
               -Slovenská národná knižnica            3 
               Univerzitná knižnica, Bratislava          2 
               Štátna vedecká knižnica, Prešov          1 
               Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica      1 
               Štátna vedecká knižnica, Košice          1 
               Slovenská akadémia vied 
               -Ústredná knižnica                 1 
               Slovenská technická knižnica, Bratislava      1 
               Slovenské národné múzeum, Bratislava        1 
               Slovenské národné múzeum, Bratislava        1 
               Národná knižnica, Praha              1 
               Národná agentúra ISBN, Praha            1 
               Národné múzeum, Praha               1 
               Základná knižnica ÚVI-ČSAV, Praha         1 
               Štátna vedecká knižnica, Kladno          1 
               Štátna vedecká knižnica, České Budějovice     1 
               Štátna vedecká knižnica, Plzeň           1 
               Štátna vedecká knižnica, Ústí n/Labem       1 
               Štátna vedecká knižnica, Hradec Králové      1 
               Štátna vedecká knižnica, Brno           1 
               Štátna vedecká knižnica, Ostrava          1 
               Štátna vedecká knižnica, Olomouc          1 
               Knižnica Kancelárie 
               Slovenskej národnej rady              1 
               Knižnica Úradu vlády 
               Slovenskej republiky                1 
               Knižnica Federálneho zhromaždenia ČSFR       1 

B Zvukové snímky 
(gramofónové platne 
a magnetofónové pásky)    Matica slovenská, Martin            po jednej zvuk.snímke 
               Univerzitná knižnica, Bratislava        po jednej zvuk.snímke 
               Slovenské národné múzeum, Bratislava      po jednej zvuk.snímke 
               Národná knižnica, Praha             po jednej zvuk.snímke 
               Národné múzeum, Praha              po jednej zvuk.snímke 

C Zvukovoobrazové snímky 
(rozmnoženiny videopro- 
gramov) a obrazové snímky   Slovenská filmová tvorba 
               (Filmový ústav), Bratislava            po jednej snímke 
               Matica slovenská, Martin             po jednej snímke 
               Slovenské národné múzeum, Bratislava       po jednej snímke 
               Národná knižnica, Praha              po jednej snímke, 
               Národné múzeum, Praha               po jednej snímke.
1) § 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 378/1990 Zb., o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 13.09.1990
Rozposlané/platnosť od: 20.09.1990
Účinnosť od: 01.01.1990
Zrušené: 01.05.1993

64/1990 Sbírky zákonů na strane 1385.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 93/1993 Z.z.