Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky

41/1977 Zb. o Dohode medzi ČSSR a Mongolskom o vzájomných bezvízových cestách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
41/1977 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 29. apríla 1977
o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
Dňa 20. decembra 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 12 dňom 24. apríla 1977.
Český text Dohody sa vyhlasuje súčasne. 1)
Minister:
Ing. Chňoupek v.r.
DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mongolskej ľudovej republiky, vedené prianím prehlbovať priateľské styky medzi oboma štátmi a v snahe ďalej uľahčiť vzájomné cesty štátnych občanov oboch štátov a prispieť tak k ďalšiemu poznávaniu úspechov socialistickej výstavby a života ľudu oboch krajín, rozhodli sa uzavrieť túto dohodu a na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:
vláda Československej socialistickej republiky
Františka Krajčíra,
prvého námestníka ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky,
vláda Mongolskej ľudovej republiky
Zandangijna Enebiša,
mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Mongolskej ľudovej republiky v Československej socialistickej republike,
ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:
Čl.1
Štátni občania zmluvných strán sú zbavení vízovej povinnosti v rozsahu a za podmienok určených v tejto Dohode.
Čl.2
Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí majú trvalé bydlisko na jej území alebo na území iného socialistického štátu a sú držiteľmi niektorého z platných cestovných dokladov uvedených v Prílohe tejto Dohody môžu cestovať bez víz druhej zmluvnej strany na jej území za účelom prechodného pobytu alebo tranzitu.
Čl.3
1. Štátni občania zmluvných strán môžu cestovať na návštevu na základe platných cestovných dokladov za podmienky, že od príbuzných alebo známych dostanú pozvanie overené príslušnými orgánmi tej zmluvnej strany, na území ktorej sa má cesta vykonávať.
2. Pozvanie sa môže vo výnimočných prípadoch nahradiť telegramom overeným rovnakým spôsobom ako ustanovuje odsek 1 tohto článku.
Čl.4
Neplnoleté osoby, ktoré nemajú vlastný cestovný doklad oprávňujúci ich na prekročenie štátnych hraníc, musia byť zapísané v cestovnom doklade podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán. Pri cestách podľa ustanovenia článku 3 tejto Dohody musia byť nedospelé osoby zapísané aj do pozvania.
Čl.5
Štátni občania zmluvných strán môžu prekračovať štátne hranice Československej socialistickej republiky a Mongolskej ľudovej republiky na hraničných priechodoch otvorených pre medzinárodný cestovný ruch.
Čl.6
1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí cestujú služobne na území druhej zmluvnej strany, sa môžu na jej území zdržiavať počas svojho služobného pridelenia. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na členov ich rodín.
2. Štátni občania jednej zmluvnej strany prichádzajúci na územie druhej zmluvnej strany v súlade s ustanovením článku 3 tejto Dohody sa môžu prechodne zdržiavať na jej území 30 dní odo dňa prekročenia štátnych hraníc. Príslušné orgány prijímajúceho štátu môžu v odôvodnených prípadoch so súhlasom príslušnej diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu predĺžiť čas pobytu v rámci platnosti cestovného dokladu, najdlhšie však na 6 mesiacov včítane predĺženia.
3. Tranzit cez územie zmluvných strán sa musí uskutočniť v lehotách určených ich vnútroštátnymi predpismi.
Čl.7
1. Štátni občania jednej zmluvnej strany sú povinní počas pobytu na území druhej zmluvnej strany dodržiavať jej vnútroštátne predpisy.
2. Ustanovenia tejto Dohody sa nedotýkajú práva zmluvných strán odmietnuť nežiadúcej osobe vstup na svoje územia a práva skrátiť pobyt štátnym občanom druhej zmluvnej strany alebo ich vyhostiť do domovského štátu.
3. Príslušné orgány prijímajúceho štátu oznámia skrátenie času pobytu alebo vyhostenie diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého je osoba štátnym občanom.
Čl.8
1. Príslušné orgány zmluvných strán sa o zavedení nových alebo o zmene platných cestovných dokladov a pozvaní podľa článku 3 ods. 1 navzájom upovedomia a zároveň si zašlú ich vzory diplomatickou cestou, a to najneskoršie do 30 dní pred nadobudnutím ich platnosti.
2. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí stratili svoj cestovný doklad na území druhej zmluvnej strany, musia o tom upovedomiť príslušný orgán tejto zmluvnej strany, ktorý im bezplatne vydá potvrdenie o strate dokladu.
3. Na základe potvrdenia uvedeného v odseku 2 tohto článku vyhotoví diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je osoba štátnym občanom, náhradný cestovný doklad, ktorý ho oprávňuje navrátiť sa do štátu trvalého pobytu alebo pokračovať v ceste. Odchod na náhradný cestovný doklad sa spravuje predpismi zmluvnej strany, na území ktorej došlo k strate dokladu.
Čl.9
1. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí hodlajú trvalo sa usídliť na území druhej zmluvnej strany alebo sa tam zdržiavať dlhšie ako 6 mesiacov, sú povinní obstarať si vstupné vízum druhej zmluvnej strany.
2. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí trvale žijú na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať do domovského štátu bez víz štátu trvalého pobytu.
3. Štátni občania jednej zmluvnej strany, ktorí trvale žijú na území druhej zmluvnej strany, môžu cestovať na územie tretieho štátu v súlade s predpismi tej zmluvnej strany, na štátnom území ktorej trvale žijú.
Čl.10
Príslušné orgány zmluvných strán sa budú podľa potreby navzájom informovať o otázkach, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto Dohody.
Čl.11
Dňom, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, strácajú platnosť:
- Dohoda o zrušení vízovej povinnosti na diplomatické, služobné a osobitné pasy, dojednaná výmenou nót 4. mája 1956, a
- Dohoda o zrušení vízovej povinnosti držiteľov národných pasov, ktorí cestujú za služobných účelom, dojednaná výmenou nót 2. januára 1963.
Čl.12
Táto Dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán a zostane v platnosti ešte 6 mesiacov odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán písomne vypovie.
Spísané v Prahe 20. decembra 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, mongolskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci ruský text.
Za vládu Československej socialistickej republiky
František Krajčír v.r.
Za vládu Mongolskej ľudovej republiky
Zandangijn Enebiš v.r.
PRÍL.
k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky
Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Československej socialistickej republiky sú:
Diplomatický pas
Osobitný pas
Služobný pas
Cestovný pas
Cestovný preukaz
Cestovná príloha k občianskemu preukazu
Cestovná príloha k občianskemu preukazu s fotografiou pre deti do 15 rokov.
Cestovnými dokladmi vydávanými orgánmi Mongolskej ľudovej republiky sú:
Diplomatický pas
Služobný pas
Národný pas pre cesty do cudziny
Potvrdenie na návrat do Mongolskej ľudovej republiky (cestovný preukaz)
Vložka k zahraničným pasom (2 druhy)
Preukaz (pas) pre zahraničnú cestu.
DODATKOVÝ PROTOKOL
k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky z 20. decembra 1976
Čl.1
1. Súkromné cesty podľa článku 3 Dohody sa môžu uskutočňovať na pozvanie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území jednej zo zmluvných strán najmenej 6 mesiacov.
2. Výnimočnými prípadmi v zmysle odseku 2 článku 3 Dohody sa rozumejú ťažké ochorenia alebo úmrtie.
Čl.2
Pozvania sa spisujú v ruskom jazyku a platia jeden rok odo dňa vydania.
Čl.3
Štátni občania jednej zmluvnej strany môžu uskutočňovať individuálne alebo kolektívne turistické cesty na územie druhej zmluvnej strany na základe dohody medzi organizáciami cestovného ruchu oboch zmluvných strán.
Čl.4
Tento Dodatkový protokol je neoddeliteľnou súčasťou Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky z 20. decembra 1976.
Spísané v Prahe 20. decembra 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, mongolskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu je rozhodujúci ruský text.
Za vládu Československej socialistickej republiky:
František Krajčír v.r.
Za vládu Mongolskej ľudovej republiky:
Zandangijn Enebiš v.r.
1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Vyhláška č. 41/1977 Zb., o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky, Ministra zahraničních věcí.

Schválené: 29.04.1977
Rozposlané/platnosť od: 15.07.1977
Účinnosť od: 24.04.1977
Zrušené: 26.06.1992

14/1977 Sbírky zákonů na strane 0191.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 509/1992 Zb.