42/1974 Zb.

o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
42/1974 Zb.
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
zo 6. mája 1974
o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti
Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje podľa § 17 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti (ďalej len "zákon"):
§ 1
(1) Príslušníci Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len "príslušníci") pri výkone svojej právomoci, ustanovenej zákonom a inými právnymi predpismi, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti týmito spôsobmi:
a) rovnošatou príslušníka;
b) služobným preukazom;
c) odznakom kriminálnej služby;
d) ústnym vyhlásením. 1)
(2) Preukazovanie príslušnosti podľa odseku 1 sa spravuje tým, či príslušníci vykonávajú svoju právomoc v rovnošate alebo v občianskom odeve, charakterom konkrétnych služobných úkonov, zákrokov alebo ostatnej služobnej činnosti (ďalej len "služobný úkon").
§ 2
Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v rovnošate, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti rovnošatou a podľa okolností ústnym vyhlásením; služobným preukazom iba:
a) pri vstupe do podnikov, závodov, úradov, ústavov a pod., kde vstup kontroluje člen závodnej stráže alebo iná oprávnená osoba;
b) pri služobnom úkone na žiadosť občana.
§ 3
Príslušníci, ktorí vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve, preukazujú príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti pred začatím služobného úkonu ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom kriminálnej služby.
§ 4
Vojaci vojsk ministerstva vnútra, Československej ľudovej armády, príslušníci Ľudových milícií, Zboru nápravnej výchovy a verejných požiarnych útvarov, ktorí sú povolaní podľa § 51 ods. 1 a ods. 2 a § 52 ods. 1 zákona na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti, preukazujú toto svoje oprávnenie:
a) svojou predpísanou rovnošatou s vonkajším označením "ZNB" 2) a podľa okolností ústnym vyhlásením; v prípadoch uvedených v § 2 písm. a) a b) sú vždy povinní preukázať sa preukazom potvrdzujúcim oprávnenie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti;
b) ústnym vyhlásením a preukazom potvrdzujúcim oprávnenie na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti, ak vykonávajú právomoc v občianskom odeve.
§ 5
Príslušníci pri výkone svojej právomoci a osoby uvedené v § 4, ktoré sú oprávnené plniť úlohy Zboru národnej bezpečnosti, nesmú v žiadnom prípade doklady uvedené v § 1 písm. b) a c) a § 4 písm. b) vydať z ruky, ale na žiadosť ich dávajú iba na nazretie, prípadne oznámia ich číslo. Pritom neoznamujú svoje meno, hodnosť a funkciu.
§ 6
(1) Príslušníci a osoby uvedené v § 4 pri výkone svojej právomoci v rovnošate nie sú povinní, s výnimkou ústneho vyhlásenia, preukazovať príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti alebo oprávnenie plniť jeho úlohy, ani keď sú o to požiadaní,
a) ak zakročujú pod jednotným velením pri mimoriadnych udalostiach a iných hromadných akciách ohrozujúcich verejný poriadok;
b) pri strážení objektov a inej obdobnej službe;
c) osobám, ktorých sa služobný úkon týka, najmä
- podnapitým, a ktoré sa dopúšťajú výtržností alebo iného neprístojného správania,
- pristihnutým pri páchaní úmyselného trestného konania,
- ozbrojeným strelnou alebo bodnou zbraňou, zbraňou hromadnej účinnosti alebo iným predmetom spôsobilým vážne ohroziť život alebo zdravie ľudí,
- nebezpečným páchateľom,
- ktoré ušli z výkonu trestu alebo väzby,
- ktoré na príkaz prokurátora alebo súdu sa majú zadržať a dodať do väzby alebo na rozkaz súdu dodať na výkon trestu,
- na ktoré je vyhlásené celoštátne pátranie,
- predvedeným, predvolaným alebo tým, ktoré sa ustanovili za účelom oznámenia alebo dotazu do služobnej miestnosti Zboru národnej bezpečnosti.
(2) Príslušníci alebo osoby uvedené v § 4, ak vykonávajú svoju právomoc v občianskom odeve v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku, sú povinní preukázať príslušnosť k Zboru národnej bezpečnosti alebo oprávnenie plniť jeho úlohy ústnym vyhlásením; iným spôsobom, t.j. služobným preukazom, odznakom kriminálnej služby alebo preukazom o oprávnení na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti preukazujú príslušnosť iba vtedy, ak to okolnosti dovoľujú.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.
Minister:
Doc. Dr. Obzina CSc. v.r.
1) Napr. slovami: "Tu príslušník ZNB", "Kriminálna služba ZNB".
2) Páska žltej farby s čiernymi písmenami "ZNB" umiestnená na ľavej ruke.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.