131/1970 Zb.

o zriadení krajských národných výborov v SSR a o opatreniach

§  ×
AA  
Viditeľnosť poznámky:
131/1970 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. decembra 1970
o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.1
Zrušený od 1.1.1972
PRVÁ ČASŤ
Postavenie a pôsobnosť krajských národných výborov
Čl.2
Zrušený od 1.1.1972
Čl.3
Zrušený od 1.1.1972
Čl.4
Zrušený od 1.1.1972
Čl.5
(1) zrušený od 1.1.1972
(2) Veci uvedené v prílohe tohto zákona prechádzajú z pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky do pôsobnosti krajských národných výborov.
(3) Pôsobnosť, ktorá prešla podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike na okresné národné výbory, zostáva nedotknutá.
(4) zrušený od 1.1.1972
Čl.6
Zrušený od 1.1.1972
Čl.7
Zrušený od 1.1.1972
Čl.8
Zrušený od 1.1.1972
DRUHÁ ČASŤ
Orgány krajského národného výboru a ich právomoc
Čl.9
Zrušený od 1.1.1972
Čl.10
Zrušený od 1.1.1972
Čl.11
Zrušený od 1.1.1972
Čl.12
Zrušený od 1.1.1972
Čl.13
Zrušený od 1.1.1972
Čl.14
Zrušený od 1.1.1972
Čl.15
Zrušený od 1.1.1972
Čl.16
Zrušený od 1.1.1972
Čl.17
Zrušený od 1.1.1972
TRETIA ČASŤ
Vzťahy krajských národných výborov k ústredným orgánom
Čl.18
Zrušený od 1.1.1972
Čl.19
Zrušený od 1.1.1972
Čl.20
Zrušený od 1.1.1972
Čl.21
Zrušený od 1.1.1972
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
Čl.22
Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 85/1968 Zb. a zákonov SNR č. 72/1969 Zb. a č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
1. zrušený od 1.1.1972
2. zrušený od 1.1.1972
3. zrušený od 1.1.1972
4. zrušený od 1.1.1972
5. zrušený od 1.1.1972
6. Ustanovenia § 30 ods. 1, § 67 ods. 2 písm. c), § 68 ods. 2 písm. a) a druhých viet § 73 ods. 1 a 2 sa zrušujú.
Čl.23
Zákon Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike v znení zákona SNR č. 115/1970 Zb. sa mení takto:
1. Ustanovenia čl. 1, čl. 5 ods. 1 a čl. 7 sa zrušujú.
2. Článok 4 znie:
"Čl.4
O odvolaniach proti rozhodnutiam orgánov okresných národných výborov rozhoduje v správnom konaní príslušný ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky okrem vecí na úsekoch územného plánovania a stavebného poriadku, pracovných síl, financií a správy a ochrany národného majetku, školstva, kultúry a informácií, sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti a ochrany verejného poriadku."
3. Článok 5 ods. 3 znie:
"(3) Zloženie komisií uvedených v odseku 2 určí a ich členov vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky."
4. Z prílohy zákona SNR č. 72/1969 Zb. sa vypúšťajú veci uvedené pod položkami 2 až 19, 25, 60 až 65, 69 až 72, 92 až 111, 113, 115 až 117, 120, 122 až 141, 143 až 145, 162 až 167, 185, 187, 192 a 193, ktoré prechádzajú do pôsobnosti krajských národných výborov.
Čl.24
Zrušený od 1.1.1972
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl.25
Zrušený od 1.1.1972
Čl.26
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.
Zákon č. 34/1971 Zb. nadobudol účinnosť 1. júnom 1971.
Zákon č. 121/1971 Zb. nadobudol účinnosť 27. októbrom 1971.
Zákon č. 159/1971 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1972.
Zákon č. 132/1975 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1976.
Zákon č. 79/1978 Zb. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1978.
Klokoč v.r.
Ing. Hanus v.r.
Čl.I
(Zavedený zákonom 121/1971 Zb.)
Kde sa v tomto zákone uvádzajú komisie ľudovej kontroly národných výborov alebo kde sa tým rozumejú pod všeobecným označením "komisie", ide o výbory ľudovej kontroly.
PRÍL.
zákona SNR č. 131/1970 Zb. o zriadení krajských národných výborov v Slovenskej socialistickej republike a o opatreniach s tým súvisiacich
------------------------------------------------------------------------ 
            prechádza pôsobnosť z ústredných orgánov štátnej 
               správy SSR na krajské národné výbory 
Pol. Na úseku    ---------------------------------------------------- 
   štátnej         podľa 
   správy     -------------------------   predmet pôsobnosti 
            predpisu   § (čl.) 
------------------------------------------------------------------------ 
 1    2       3      4          5 
------------------------------------------------------------------------ 
   územného 
   plánovania 
   a stavebného 
   poriadku 
 1        zák. č.     § 8 ods. 2 obstarávanie územných 
         84/1958 Zb.         plánov rajónov, pokiaľ 
         a vyhl. č.         presahujú obvod okresu 
         153/1959 Ú.v. 
 2        zák.      § 8 ods. 5 určovanie hlavných úloh, 
         č. 84/1958 Zb.       zásad a  požiadaviek na 
                       vypracovanie jednotlivých 
                       územných  plánov rajónov 
                       presahujúcich obvod okresu 
 3                § 9 ods. 1 schvaľovanie  územných 
                       plánov   rajónov   a
                       predkladanie   územných
                       plánov, ktorých schválenie
                       si vyhradila vláda 
 4                § 9 ods. 3 vyhradzovanie      si
                       schvaľovania   územných
                       plánov       sídlisk
                       poľnohospodárskeho
                       charakteru 
 5                § 9 ods. 4 vedenie konania o územných
                       plánoch rajónov, ktorých
                       schválenie  si vyhradila
                       vláda; poverovanie
                       národných výborov
                       prerokovaním 
                       jednotlivých otázok 
 6                § 11 ods. 3 vyhradzovanie si vydania
                       územného rozhodnutia 
 7        vyhl.
         č. 144/1959   § 21    vykonávanie    funkcie
         Ú.v.      písm. e)  stavebného úradu, ak sa
                       stavba  uskutočňuje  v 
                       obvode     niekoľkých
                       stavebných úradov na území
                       viacerých okresov 
 8        vyhl.
         č. 153/1959   § 10    ukladanie a evidencia
         Ú.v.            územných plánov rajónov 
                       presahujúcich obvod okresu 
 9                § 14 ods. 2 účasť  na  preverovaní
                       zastavovacích  plánov vo
                       vyhradených prípadoch 
10                § 15 ods. 6 vydávanie  rozhodnutí  o
                       umiestnení  stavby  vo
                       vyhradených prípadoch 
11                § 16 ods. 2 vydávanie  rozhodnutí  o
                       chránených územiach alebo
                       objektoch  a  ochranných
                       pásmach  vo  vyhradených
                       prípadoch 
12        vyhl.
         č. 108/1966 Zb. § 2 ods. 1 udeľovanie oprávnení na
                       projektovú činnosť 
                       organizáciám 
13 zrušená od 1.1.1972
14        vl. nar. 
         č. 9/1968 Zb.  § 3 ods. 2 udeľovanie     súhlasu
                       okresným národným výborom
                       na  zriaďovanie  útvarov
                       územného plánovania a
                       architektúry 
   pracovných 
   síl 
15        zák.
         č. 70/1958 Zb. § 8 ods. 1 určovanie plánov 
         a vl. nar.   § 20 ods. 3 zvyšovania 
         č. 92/1958 Zb.       zamestnanosti žien 
16        vl. nar.
         č. 92/1958 Zb. § 4 ods. 4 vykonávanie   sústavnej
                       kontroly     opatrení 
                       okresných    národných
                       výborov  na zabezpečenie
                       zamestnania uchádzačov o
                       prácu 
17                § 26    poskytovanie    pomoci
                       okresným národným výborom
                       pri  výkone  dozoru nad
                       zamestnávaním pracovníkov 
18        vyhl.      § 4 ods. 2 udeľovanie  súhlasu  na
         č. 57/1959 Ú.v.       poskytovanie  náborového
         v znení vyhl.        príspevku pracovníkom 
         č. 49/1970 Zb. 
19        pokyny Min.   čl. I až IV určovanie podmienok náboru
         poľn. a výživy       pre organizovanie brigád
         por.            na  zber chmeľu  a ich
         č. 41/1967         hmotného zabezpečenia 
         Vestník Min. 
         poľn. a výživy 
   využitia 
   nerastného 
   bohatstva 
20 zrušená od 1.1.1972 
    energetiky 
21        zák.      § 12 ods. 1 udeľovanie  súhlasu  na
         č. 79/1957 Zb. § 12 ods. 1 zrušenie,     dlhodobé
         a vyhl.     a 2     zastavenie      alebo
         č. 9/1958 Ú.v.       premiestnenie  závodného
                       energetického diela alebo
                       jeho časti 
22        zák.      § 13    nariaďovanie, aby závodné
         č. 79/1957 Zb.       energetické dielo, ktorého
                       prevádzka bola zastavená,
                       bolo  opäť  uvedené  do
                       prevádzky 
23        zák.      § 21    určovanie     poradia
         č. 67/1960 Zb. písm. a)  gazifikácie    miest a
                       schvaľovanie  príslušných
                       vykonávacích plánov, a to
                       v súlade   s   plánom
                       gazifikácie  miest,  a
                       rozhodovanie  o  určení
                       miest  spotreby  plynu
                       dodávaného  v  tlakových
                       nádobách 
24        vyhl.      § 7     rozhodovanie  o  určení
         č. 38/1963 Zb.       investora,    prípadne
                       prevádzateľa zariadenia na
                       výrobu alebo rozvod tepla,
                       ak  medzi  orgánmi  a
                       organizáciami  nedôjde k
                       dohode na úrovni okresného
                       národného výboru 
25                § 17    organizovanie  združenej
                       investičnej    výstavby
                       zariadení  na  výrobu a
                       rozvod  tepla slúžiacich
                       viacerým  spotrebiteľom;
                       rozhodovanie       o
                       investorstve a o podiele
                       zúčastnených  organizácií
                       na investičných nákladoch,
                       ak nedôjde medzi nimi na
                       úrovni okresného národného
                       výboru k dohode 
26        vl. uzn.    čl. V    vykonávanie  príslušných
         č. 321/1963   písm. a)  úloh, najmä organizačnej a
                 až h)    koordinačnej  povahy, na
                       úseku zásobovania teplom 
   financií a 
   správy a 
   ochrany 
   národného 
   majetku 
27        vyhl.      § 14    určovanie    obmedzení
         č. 104/1966 Zb. písm. c)  právomoci    okresných
                       národných  výborov  pri 
                       uzavieraní  hospodárskych
                       zmlúv o  prevode správy
                       národného majetku 
28                § 16 ods. 2 udeľovanie     súhlasu
                       národným      výborom
                       a organizáciám    nimi
                       riadeným  na  uzavretie
                       zmlúv    o   prevode
                       vlastníctva  k  veciam
                       v národnom     majetku
                       a určovanie,  v  ktorých
                       prípadoch  takýto súhlas
                       nie je potrebný 
29                § 21 ods. 3 určovanie    obmedzení
                       národných  výborov  pri
                       odpúšťaní pohľadávok štátu
                       a pri  upúšťaní  od ich
                       vymáhania 
30                § 30 ods. 2 určovanie    obmedzení
                 písm. c)  právomoci okresných
                       národných výborov pri 
                       bezodplatnom nadobúdaní
                       vecí od občanov 
31        vyhl.      § 5 ods. 2 určovanie ďalších miest,
         č. 66/1966 Zb.       v ktorých k cene bytu
                       môže národný výbor určiť
                       prirážku do 15% 
32                § 5 ods. 3 - zrušený od 1.1.1972 
33 až 49 zrušené od 1.9.1978 
50 zrušená od 1.1.1972 
51        zák. SNR    § 6 ods. 1 vypracúvanie plánu siete
         č. 109/1961 Zb.       múzeí  a  galérií  a
                       určovanie, ktoré z nich
                       plnia aj vedeckovýskumné
                       úlohy a poskytujú odbornú
                       a metodickú pomoc ostatným
                       múzeám a galériám 
52                § 6 ods. 2 určovanie      obvodu
                       pôsobnosti  jednotlivých
                       múzeí a galérií, ako aj
                       zbernej oblasti múzeí po
                       dohode  s  príslušnými
                       národnými výbormi 
53                § 9 ods. 5 udeľovanie  súhlasu  na
                       vydanie   organizačného
                       poriadku múzeí a galérií
                       v správe národných výborov 
54        zák.      § 11 ods. 2 zriaďovanie
         č. 52/1959 Zb.       špecializovaných
                       osvetových  zariadení  a
                       udeľovanie  súhlasu  na
                       zriaďovanie    takýchto
                       zariadení     orgánom
                       spoločenských organizácií
                       združených  v  Národnom
                       fronte   a   jednotným
                       roľníckym družstvám 
55        vl. nar.    § 11 ods. 3 priznávanie  hodnostného
         č. 219/1949 Zb.       prídavku  duchovným  II.
         v spojitosti s       stupnice rím. kat. a gr.
         vl. nar.          kat. cirkvi 
         č. 70/1968 Zb. 
56                § 16 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu   na   výkon
                       duchovenskej  činnosti u
                       duchovných  II. stupnice
                       rím.  kat. a  gr.
                       kat. cirkvi 
57                § 17 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu  na  ustanovenie
                       duchovných  II. stupnice
                       rím.  kat. a  gr. kat.
                       cirkvi 
58                § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti
                       ČSSR   duchovnými  II.
                       stupnice rím. kat. a gr.
                       kat. cirkvi 
59        vl. nar.    § 11 ods. 3 priznávanie  hodnostného
         č. 220/1949 Zb.       prídavku  duchovným  II.
                       stupnice  československej
                       cirkvi 
60                § 16 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu   na   výkon
                       duchovenskej  činnosti u
                       duchovných  II. stupnice
                       československej cirkvi 
61                § 17 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu  na  ustanovenie
                       duchovných  II. stupnice
                       československej cirkvi 
62                § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti
                       ČSSR   duchovnými  II.
                       stupnice  československej
                       cirkvi 
63        vl. nar.    § 11 ods. 3 priznávanie  hodnostného
         č. 221/1949 Zb.       prídavku  duchovným  II.
                       stupnice   evanjelických
                       cirkví 
64                § 16 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu   na   výkon
                       duchovenskej  činnosti u
                       duchovných  II. stupnice
                       evanjelických cirkví 
65                § 17 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu  na  ustanovenie
                       duchovných  II. stupnice
                       evanjelických cirkví 
66                § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti
                       ČSSR   duchovnými  II.
                       stupnice   evanjelických
                       cirkví 
67        vl. nar.    § 11 ods. 3 priznávanie  hodnostného
         č. 222/1949 Zb.       prídavku  duchovným II.
                       stupnice   pravoslávnej
                       cirkvi 
68                § 16 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu   na   výkon
                       duchovenskej  činnosti u
                       duchovných  II. stupnice
                       pravoslávnej cirkvi 
69                § 17 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu  na  ustanovenie
                       duchovných  II. stupnice
                       pravoslávnej cirkvi 
70                § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti
                       ČSSR   duchovnými  II.
                       stupnice   pravoslávnej
                       cirkvi 
71        vl. nar.    § 11 ods. 3 priznávanie  hodnostného
         č. 223/1949 Zb.       prídavku  duchovným  II.
                       stupnice   náboženských
                       spoločností 
72                § 16 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu   na   výkon
                       duchovenskej  činnosti u
                       duchovných  II. stupnice
                       náboženských spoločností 
73                § 17 ods. 2 udeľovanie    štátneho
                       súhlasu  na  ustanovenie
                       duchovných  II. stupnice
                       náboženských spoločností 
74                § 19 ods. 3 skladanie sľubu vernosti
                       ČSSR   duchovnými  II.
                       stupnice   náboženských
                       spoločností 
75        zák.      § 5     vydávanie  oprávnení  na
         č. 94/1949 Zb.       rozširovanie
                       neperiodických publikácií 
76        vyhl.      § 11    vedenie evidencie okresných
         č. 192/1958 Ú.v.      tlačiarní 
77        zák.      § 5 ods. 2 registrácia    ostatnej
         č. 81/1966 Zb.       periodickej tlače 
    sociálneho 
    zabezpečenia a 
    starostlivosti 
    o deti 
78 až 81 zrušené od 1.1.1976 
    obrany 
    štátu 
82        zák.      § 18 ods. 1 vymenúvanie a odvolávanie
         č. 169/1949 Zb.       správcu     vojenského
                       újazdného úradu po dohode
                       s vojenskou správou 
83        vl. nar.    § 9 ods. 1 vymenúvania  člena  do
         č. 21/1958 Zb. písm. b)  krajskej odvodnej komisie 
84        zák.      § 1 ods. 2 vyjadrovanie   sa   k
         č. 169/1949 Zb.       zriaďovaniu   vojenských
                       újazdov 
85                § 1 ods. 3 vytyčovanie     hraníc
                       vojenského  újazdu  po
                       dohode   s   krajskou
                       vojenskou správou  a po
                       vyjadrení sa príslušného
                       krajského súdu 
    všeobecnej 
    vnútornej 
    správy 
86        zák.            plnenie úloh pri príprave
         č. 114/1967 Zb.       všeobecných  volieb  do
                       národných výborov 
    dopravy 
87       vl.nar. č. § 10 ods. 4 ukladanie úprav cestovného poriadku
              36/1951 Zb. pri jednotlivom spoji dopravnému
                    podniku, ak to vyžaduje všeobecný
                    záujem 
 88            § 11 ods. 2 udeľovanie súhlasu na otvorenie,
                    prípadne  na  trvalé  zastavenie
                    dopravy alebo na podstatné zmeny
                    prevádzky,  pokiaľ  sa  tieto
                    skutočnosti    odchyľujú   od
                    vykonávacích plánov 
 89      vyhl. č.  § 18 ods. 1 udeľovanie povolenia  na dopravu
        202/1952         podľa § 16 vyhl. v znení čl. I bod
        Ú.v.           1 ods.  2  písm.  b)  vyhl.
                    č. 146/1968 Zb. 
 90      vyhl. č.  § 11 ods. 1 kontrola  dodržiavania  vyhlášky
        119/1962         č. 119/1962 Zb.   u   všetkých
        Zb.           držiteľov cestných  vozidiel pre
                    motorovú dopravu 
 91      vyhl. č.  § 29 písm.  prerokúvanie  každého  smrteľného
        83/1961   h)      pracovného úrazu, ku ktorému došlo
        Zb.           v podriadených  závodoch,  a  to
                    bezprostredne po  zistení zdroja
                    a príčiny  úrazu,  a  ukladanie
                    potrebných  opatrení  na základe
                    výsledkov rokovania 
   cestného 
   hospodárstva 
 92      vyhl. č.  § 4 ods. 2  povoľovanie prepráv zvlášť ťažkých
        136/1961  písm. a)   alebo rozmerných  predmetov  po
        Zb.           cestách, pokiaľ presahujú územný
        v spojení        obvod okresu 
        s vl. uzn. 
        č. 229/1963 
 93            § 4 ods. 2  povoľovanie    uzávierok    a
              písm. b)   nariaďovanie obchádzok na cestách
                    I. triedy 
 94            § 4 ods. 2  súčinnosť  pri  rozhodovaní  o
              písm. c)   úpravách ciest I. triedy podľa § 19
                    ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o
                    pozemných  komunikáciách  (cestný
                    zákon) 
 95      smernice  III/2    vykonávanie ročnej kontroly údržby
        Min.    str. 34   cestnej   siete   za   účelom
        dopravy         usmerňovania finančných prídelov,
        V 1/1962         prípadne    i    materiálnych
                    prostriedkov pre údržbu 
 96      odborová  čl. 17 a 22 zakladanie, vedenie a doplňovanie
        norma          pasportu mostov na cestách 
        ON 73 6220 
 97            čl. 158   vykonávanie  hlavných  prehliadok
              a 160    cestných  mostov  v pravidelných
                    obdobiach    a    vykonávanie
                    mimoriadnych  prehliadok odborným
                    mostným technikom 
----------------------------------------------------------------------- 
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.