9/1966 Zb.

o vykonávaní kontroly a štatistiky cien

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
9/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky
zo 4.februára 1966
o vykonávaní kontroly a štatistiky cien
Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so Štátnou komisiou pre financie, ceny a mzdy a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii:
Prvá časť - zrušená
§ 1
zrušený
§ 2
zrušený
§ 3
zrušený
§ 4
zrušený
§ 5
zrušený
§ 6
zrušený
Druhá časť
Štatistika cien
Vykonávanie štatistiky cien
§ 7
Zrušený od 1.4.1996
§ 8
Zrušený od 1.4.1996
§ 9
Zrušený od 1.4.1996
§ 10
Zrušený od 1.4.1996
§ 11
Zrušený od 1.4.1996
§ 12
Zrušený od 1.4.1996
Tretia časť
Záverečné ustanovenia
§ 13
1. Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje podľa potrieb riadenia jednotlivých odvetví národného hospodárstva Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi.
2. Zrušujú sa Zásady kontroly cien v miestnom hospodárstve a vo výrobných družstvách vydané bývalým Ministerstvom štátnej kontroly (príloha čiastky 5/1960 Zbierky inštrukcií pre výkonné orgány národných výborov).
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.marcom 1966.
Vyhláška č. 47/1967 Zb. nadobúda účinnosť 1. júnom 1967.
Zákon č. 18/1996 Z.z. nadobúda účinnosť 1. aprílom 1996.
Minister-predseda:
Majling v. r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.