53/1964 Zb.

o udeľovaní vedeckých hodností, o Št. komisii pre vedecké hodnosti

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (18)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
53/1964 Zb.
ZÁKON
z 26. februára 1964
o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Zrušený od 20.11.1996
PRVÁ ČASŤ
Vedecké hodnosti
§ 2
(1) Vedecké hodnosti sa udeľujú v dvoch stupňoch, a to
a) zrušené od 20.11.1996
b) hodnosť doktora vied
s pripojením označenia príslušnej skupiny vied (§ 4).
(2) Vedecké hodnosti sa uvádzajú buď v plnom znení alebo skratkami CSc. (candidatus scientiarum) pre hodnosť kandidáta vied a DrSc. (doctor scientiarum) pre hodnosť doktora vied.
§ 3
(1) Vedecké hodnosti udeľujú
a) Československá akadémia vied a Slovenská akadémia vied (ďalej len "akadémie vied"),
b) vysoké školy.
(2) Orgány akadémií vied a vysokých škôl, ktoré sú oprávnené rozhodovať o udelení vedeckých hodností kandidáta a doktora vied v jednotlivých skupinách vied, vedách, prípadne odboroch, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti (§ 12).
(3) Akadémie vied a vysoké školy vydávajú diplomy o vedeckých hodnostiach, ktoré udelili.
§ 4
(1) Vedecké hodnosti sa udeľujú v týchto skupinách vied:
fyzikálno matematické vedy,       veterinárne vedy, 
geologicko-mineralogické vedy,      technické vedy, 
geografické vedy,            filozofické vedy, 
chemické vedy,              ekonomické vedy, 
biologické vedy,             právne vedy, 
lekárske vedy,              historické vedy, 
farmaceutické vedy,           pedagogické vedy, 
poľnohospodársko-lesnícke vedy,     psychologické vedy, 
                     filologické vedy, 
                     vojenské vedy. 
(2) Ďalšie skupiny vied, v ktorých sa udeľujú vedecké hodnosti, určí Štátna komisia pre vedecké hodnosti, ktorá môže vykonať aj zmeny skupín vied uvedených v odseku 1.
§ 5
Zrušený od 20.11.1996
§ 6
(1) Vedecká hodnosť doktora vied vyjadruje zvlášť vysokú vedeckú kvalifikáciu preukázanú vytvorením závažných vedecky originálnych prác dôležitých pre rozvoj bádania v určitom vednom odbore alebo pre spoločenskú prax a charakterizujúcich vyhranenú vedeckú osobnosť.
(2) Vedeckú spôsobilosť uvedenú v odseku 1 osvedčuje uchádzač verejnou obhajobou doktorskej dizertačnej práce.
§ 7
Zrušený od 20.11.1996
§ 8
Spôsobilosť uchádzačov pre nadobudnutie vedeckých hodností podľa § 5 až 7 sa osvedčuje a overuje pred komisiami pre obhajoby.
§ 9
Na vyjadrenie vysokej pocty za zásluhy o pokrok na poli vedy a kultúry alebo spoločenských vzťahov a za významné zásluhy o socialistickú výstavbu možno udeliť vynikajúcim vedeckým alebo verejným pracovníkom domácim i zahraničným čestnú vedeckú hodnosť doktora vied. Na udelenie čestnej vedeckej hodnosti doktora vied podľa tohto zákona je potrebný súhlas Štátnej komisie pre vedecké hodnosti.
§ 10
Akadémie vied a vysoké školy môžu so súhlasom Štátnej komisie pre vedecké hodnosti nostrifikovať vedecké hodnosti získané v zahraničí, ak tieto hodnosti zodpovedajú svojou úrovňou vedeckým hodnostiam získavaným v Československej socialistickej republike.
§ 11
(1) Vedecké hodnosti strácajú osoby, ktoré sa spreneveria občianskej a vedeckej cti.
(2) Ak strata vedeckej hodnosti nenastane už výrokom súdu, rozhodne o jej odňatí orgán, ktorý ju udelil.
DRUHÁ ČASŤ
Štátna komisia pre vedecké hodnosti
§ 12
(1) Štátna komisia pre vedecké hodnosti (ďalej len "Štátna komisia") je celoštátny nadrezortný orgán pre riešenie otázok týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností.
(2) Štátna komisia má tieto hlavné úlohy:
a) riadiť a koordinovať činnosť orgánov pri udeľovaní vedeckých hodností;
b) dozerať na vysokú úroveň uchádzačov o vedecké hodnosti a zabezpečovať jej jednotné posudzovanie;
c) zhromažďovať skúsenosti, ku ktorým dochádza pri udeľovaní vedeckých hodností, a na tomto základe postupne zdokonaľovať spôsob udeľovania vedeckých hodností.
(3) Štátna komisia po dohode s Československou akadémiou vied, s Ministerstvom školstva a kultúry, so Štátnou komisiou pre rozvoj a koordináciu vedy a techniky a so zúčastnenými ústrednými orgánmi vydáva podrobné predpisy na vykonanie tohto zákona.
(4) Štátna komisia sústavne dozerá na zachovávanie tohto zákona i vykonávacích predpisov k nemu a môže na základe opravného prostriedku a v odôvodnených prípadoch aj z vlastného podnetu zrušiť rozhodnutie orgánu, ktorý tieto predpisy vykonáva.
(5) zrušený od 20.11.1996
§ 13
Zrušený od 20.11.1996
§ 14
Zrušený od 20.11.1996
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 15
Vedecké hodnosti nadobudnuté podľa § 2 a § 9 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 10/1955 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie hodností doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom, zostávajú nedotknuté.
§ 16
Akademické tituly a stavovské označenia, ktoré boli udelené pred 1. septembrom 1953, a absolventom lekárskych a veterinárnych fakúlt pred 1. januárom 1954, zostávajú nedotknuté.
§ 17
Výnimky z ustanovení § 5 až 7 povoľuje Štátna komisia.
§ 18
Zrušuje sa zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 64/1959 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti; podľa predpisov vydaných na vykonanie tohto zákonného opatrenia možno však konanie o udeľovaní vedeckých hodností uskutočňovať do vydania predpisov podľa § 12 ods. 3 tohto zákona. 1)
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 324/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 20. novembrom 1996.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Lenárt v.r.
1) Vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 200/1959 Ú.l. (Ú.v.); vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 11/1960 Zb.; vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 68/1961 Zb.; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 1/1959 v znení inštrukcie č. 1/1962 Vestníka MŠK; inštrukcia Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 2/1959 Vestníka MŠK.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.