Obsah Dostupné filtre
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

109/1961 Zb. o múzeách a galériách
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
109/1961 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. septembra 1961
o múzeách a galériách
Slovenská národná rada sa zniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Múzeá a galérie, ktorých zbierky tvoria podstatnú súčasť nášho kultúrneho bohatstva, majú dôležité dokumentačné. vedecké, umelecké a kultúrnopolitické poslanie.Významnou kultúrnopolitickou úlohou múzeí a galérií je najmä dokumentovať vysokú úroveň nášho ľudu, jeho zápasy o národnú svojbytnosť, historickú spolupatričnosť našich bratských národov, ich spolupatričnosť i politické boje a úspechy socialistickej výstavby.
(2) Účelom tohto zákona je zabezpečiť, aby zbierky múzeí a galérií boli zachované a doplňované, odborne spravované a aby sa účelne využívali pre ďalšie vzdelávanie nášho ľudu v duchu vedeckého svetového názoru, československého socialistického vlastenectva, na obohacovanie jeho estetického cítenia a podnecovania k tvorivej práci pri vytváraní materiálnych a duchovných hodnôt vyspelej socialistickej spoločnosti a na jej prechod ku komunizmu.
§ 2
Múzeá a galérie
Múzeá a galérie sú ústavy, ktoré na základe prieskumu, prípadne vedeckého výskumu plánovite zhromažďujú, odborne spravujú a vedeckými metódami spracúvajú zbierky hmotného dokladového materiálu o vývoji prírody a spoločnosti, o umeleckej tvorbe alebo inej tvorivej ľudskej činnosti a využívajú tieto zbierky pre kultúrnu a osvetovú činnosť.
§ 3
Úlohy múzeí a galérií
(1) Múzeá plnia svoje osvetové poslanie, prispievajú k rozvoju vedy a techniky a účinne napomáhajú kultúrny a hospodársky rozvoj tým, že svojimi vlastnými prostriedkami, najmä využitím zbierok v expozíciách a na výstavách, prednáškami, publikačnou a inou činnosťou
a) objasňujú zákonitosti vývoja prírody a spoločnosti alebo jednotlivých druhov tvorivej ľudskej činnosti a tak prispievajú k výchove občanov v duchu vedeckého svetového názoru,
b) podieľajú sa na zvyšovaní všeobecného i odborného vzdelania občanov, popularizujú výsledky vedeckej práce svojho odboru a propagujú úlohy výstavby socializmu,
c) starajú sa na základe sústavného poznávania svoje oblasti o rozvoj vlastivednej práce; názorným objasňovaním a zdôrazňovaním pokrokových tradícií upevňujú socialistické vlastenectvo a proletársky internacionalizmus.
(2) Galérie plnia svoje kultúrno-výchovné poslanie a prispievajú k rozvoju vedy a umenia tým, že formou stálych expozícií, krátkodobých a putovných výstav, prednáškami, besedami, prostredníctvom odborných i populárnych publikácií, katalógov a podobne
a) oboznamujú s dielami výtvarného umenia pracujúcich a mládež, prehlbujú ich znalosti o slovenskom umeleckom dedičstve, upozorňujú najmä na pokrokové tradície nášho umeleckého vývoja, čím obohacujú estetické cítenie a upevňujú socialistické vlastenectvo nášho ľudu,
b) objasňujú zákonitosti vývoja umeleckej tvorby a podieľajú sa na zvyšovaní kultúrnej úrovne občanov,
c) aktívne pôsobia na rozvoj socialistickej umeleckej tvorby.
(3) Múzeá a galérie vytvárajú nevyhnutné predpoklady pre svoju osvetovú a kultúrno-výchovnú činnosť najmä tým, že
a) robia sústavný prieskum, prípadne vedecký výskum vo svojich odboroch,
b) múzeá sústavne zbierajú doklady o vývoji prírody a spoločnosti a o socialistickej výstavbe s príslušnou dokumentáciou,
c) galérie sústreďujú vo svojich zbierkach významné diela výtvarného umenia, najmä súčasného,
d) odborne, prípadne vedecky spracúvajú svoje zbierky a výsledky zverejňujú,
e) odborne uchovávajú, konzervujú a reštaurujú zbierky (predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty) a vedú ich evidenciu.
(4) Múzeá a galérie vyvíjajú svoju vedeckú, osvetovú a kultúrno-výchovnú činnosť v spolupráci s ústavmi akadémií vied, vysokými školami, ostatnými múzeami a galériami, archívmi a inými inštitúciami, spoločenskými organizáciami a za pomoci dobrovoľných spolupracovníkov.
§ 4
Druhy múzeí a galérií
(1) Podľa svojej pôsobnosti sú múzeá vlastivedné a špecializované; galérie všeobecného typu a špecializované.
(2) Vlastivedné múzeá robia komplexný výskum a dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti svojho obvodu. Špecializované múzeá vyvíjajú činnosť v jednom, prípadne niekoľkých odboroch vedy a techniky.
(3) Galérie všeobecného typu sústreďujú umelecké diela starého i súčasného umenia. Špecializované galérie sa zameriavajú na časove alebo tematicky ohraničený úsek umeleckej tvorby, na tvorbu najvýznačnejších umeleckých osobností alebo na určitú techniku umenia.
§ 5
Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Technické múzeum a Slovenská národná galéria
(1) Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania a Technické múzeum sú múzeá, ktorým patrí vzhľadom na ich význam pre našu vedu, kultúru a históriu popredné miesto v našom múzejníctve. Vo všetkej svojej činnosti úzko spolupracujú s ústavmi s celoštátnou pôsobnosťou.
(2) Slovenské národné múzeum vzniká zlúčením Slovenského národného múzea v Martine a Slovenského múzea v Bratislave ako stredisko hmotnej dokumentácie historického vývinu Slovenska, národných snažení a pokrokových tradícií slovenského ľudu, ako aj úspechov socialistickej výstavby.
§ 6
Krajská sieť múzeí a galérií
(1) Múzeá a galérie v kraji tvoria krajskú sieť. Strediskom múzejnej a vlastivednej práce v kraji je múzeum určené krajským národným výborom, ktoré plní v svojej pôsobnosti i vedecko-výskumné úlohy a poskytuje odbornú a metodickú pomoc všetkým múzeám krajskej siete. Krajské národné výbory rovnako určia galérie, ktoré sú strediskom vedecko-odbornej a metodickej činnosti na úseku galérií.
(2) Obvod pôsobnosti pre jednotlivé múzeá a galérie, ako aj zbernú oblasť múzeí určí v rámci krajskej siete krajský národný výbor v dohode s kompetentnými národnými výbormi; pri špecializovaných múzeách a galériách, ktorých pôsobnosť presahuje obvod krajského národného výboru, vyžiada si tiež vyjadrenie Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru.
§ 7
Pamätníky
Krajskú sieť múzeí a galérií dopĺňajú pamätníky, ktoré sa ako zariadenia miestnych (mestských) národných výborov za pomoci múzeí a galérií starajú o zachovanie a využívanie pamiatok na význačné udalosti alebo osobnosti a vyvíjajú predovšetkým kultúrno-výchovnú a osvetové činnosť.
§ 8
Zriaďovanie a zrušovanie múzeí a galérií
(1) Slovenské národné múzeum, Múzeum Slovenského národného povstania, Technické múzeum a Slovenskú národnú galériu zriaďuje a zrušuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2) Múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce, zriaďuje a zrušuje okresný úrad alebo krajský úrad po prerokovaní s ministerstvom.
(3) Ostatné múzeá alebo galérie môže zriadiť alebo zrušiť obec; zrušiť ich možno len po súhlase ministerstva.
(4) Zriaďovateľ múzea alebo galérie vydá štatút, v ktorom určí podrobnosti o postavení, úlohách, organizácii a spôsobe hospodárenia múzea alebo galérie, podľa vzorového štatútu múzea alebo galérie vydaného ministerstvom.
§ 9
Zrušený od 24.7.1996
§ 10
Poradné orgány
Iniciatívnym a poradným orgánom Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru pre otázky riadenia múzeí a galérií je Slovenská rada pre múzeá a galérie; funkcia predsedu a členov je čestná.
§ 11
Pracovníci múzeí a galérií
(1) Pracovníci múzeí a galérií musia mať pre výkon svojej funkcie potrebnú politickú a odbornú kvalifikáciu.
(2) Múzeá a galérie vytvárajú a organizujú aktívy dobrovoľných pracovníkov, ktorí múzeám a galériám pomáhajú pri plnení ich úloh, najmä pri rozvíjaní vlastivednej práce, osvetovej a kultúrno-výchovnej činnosti.
§ 12
Zbierky múzeí a galérií
(1) Ochrana zbierok múzeí a galérií ako súborov hmotných dokladov vedeckej alebo umeleckej hodnoty je verejným záujmom.
(2) Zbierky múzeí a galérií sa rozmnožujú nákupom, výmenou, darmi, odkazmi a prevodom predmetov dokladovej hodnoty štátnymi socialistickými organizáciami, zbierky múzeí tiež vlastnou výskumnou a zberateľskou činnosťou.
(3) Scudzenie, vyjadrenie, preradenie, prevod a výmena zbierok i jednotlivých zbierkových predmetov sa môže vykonať len so súhlasom kompetentného riadiaceho orgánu, ktorý si pri scudzení vyžiada vyjadrenie Slovenskej rady pre múzeá a galérie.
(4) Pokiaľ sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o zbierkach predpisy o správe národného majetku.
§ 13
Vývoz predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty
(1) Predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty môžu sa vyviezť do cudziny len so zvolením Predsedníctva Slovenskej národnej rady; právo udeľovať súhlas na vývoz predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty môže Predsedníctvo Slovenskej národnej rady preniesť na povereníka Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru a na krajské národné výbory.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady vydá po vyjadrení zúčastnených ústredných úradov a orgánov podrobnejšiu úpravu vo vývoze predmetov muzeálnej a galerijnej hodnoty do cudziny. Všeobecné predpisy o povoľovaní vývozu zostávajú nedotknuté.
§ 14
Predmety v užívaní múzeí a galérií
Múzeá a galérie môžu užívať predmety muzeálnej a galerijnej hodnoty alebo ich súbory, ktoré sú buď majetkom iných organizácií, alebo osôb.
§ 15
Budovy múzeí a galérií
Orgány, ktoré múzeá a galérie riadia, zabezpečujú, aby múzeá a galérie boli umiestnené v budovách (miestnostiach) primeraných úlohám múzeí a galérií, ich významu a hodnote zbierok.
Záverečné ustanovenia
§ 16
Tento zákon sa nevzťahuje
a) na múzeá spoločenských organizácií,
b) na zbierky, stále výstavy a vzorkovne hospodárskych a rozpočtových organizácií.
§ 17
Zrušuje sa zákon č. 24/1948 Zb. SNR o Slovenskej národnej galérii a zákon č. 12/1949 Zb. SNR o poštátnení Slovenského národného múzea v Turčianskom Svätom Martine a Slovenského múzea v Bratislave.
§ 18
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Zákon č. 131/1970 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1971.
Zákon č. 222/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 24. júlom 1996.
Zákon č. 296/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 18. októbrom 1996.
Strechaj v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 109/1961 Zb., o múzeách a galériách, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 28.09.1961
Rozposlané/platnosť od: 11.10.1961
Účinnosť od: 11.10.1961
Zrušené: 01.05.1998

52/1961 Sbírky zákonů na strane 0385.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 115/1998 Z.z.