40/1960 Zb.

o vykonaní novej územnej organizácie súdov

§  ×
AA  
Viditeľnosť komentáře:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
... další položky
Judikatúra (28)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky
40/1960 Zb.
ZÁKON
z 9. apríla 1960
o vykonaní novej územnej organizácie súdov
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
(1) V súlade so zákonom o územnom členení štátu vykonáva sa nová územná organizácia súdov.
(2) Sudcovia a sudcovia z ľudu ľudových súdov a krajských súdov sú oprávnení vykonávať svoje funkcie aj na iných súdoch, než pre ktoré boli zvolení. Na výkon týchto funkcií je potrebný súhlas okresného (krajského) národného výboru, v sídle ktorého je ľudový (krajský) súd, zriadený podľa novej územnej organizácie súdov.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister spravodlivosti.
Novotný v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
Dr. Škoda v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.