Obsah Dostupné filtre
Predpisy (81)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (11)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (3)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

36/1960 Zb. o územnom členení štátu
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
36/1960 Zb.
ZÁKON
z 9.apríla 1960
o územnom členení štátu
Zmena: 36/1968
Národné zhromaždenie Československej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
§ 1
Územie Československej republiky sa delí na kraje, kraje sa delia na okresy a okresy sa delia na obce.
§ 2
(1) Územie hlavného mesta Prahy tvorí samostatnú územnú jednotku; delí sa na desať obvodov.
(2) zrušený.
(3) Mesto Brno tvorí samostatnú územnú jednotku.
§ 3
Vytvárajú sa tieto kraje:
1. Stredočeský kraj so sídlom v Prahe,
2. Juhočeský kraj so sídlom v Českých Budějoviciach,
3. Západočeský kraj so sídlom v Plzni
4. Severočeský kraj so sídlom v Ústí nad Labem,
5. Východočeský kraj so sídlom v Hradci Králové,
6. Juhomoravský kraj so sídlom v Brne,
7. Severomoravský kraj so sídlom v Ostrave.
§ 4
V Stredočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Benešov,        7. Okres Mladá Boleslav,
2. Okres Beroun,        8. Okres Nymburk,
3. Okres Kladno,        9. Okres Praha-východ,
4. Okres Kolín,        10. Okres Praha-západ,
5. Okres Kutná Hora,      11. Okres Příbram,
6. Okres Mělník,        12. Okres Rakovník.
§ 5
V Juhočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres České Budějovice,   5. Okres Písek,
2. Okres Český Krumlov,     6. Okres Prachatice,
3. Okres Jindřichův Hradec,   7. Okres Strakonice,
4. Okres Pelhřimov,       8. Okres Tábor.
§ 6
V Západočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Domažlice,       6. Okres Plzeň-juh,
2. Okres Cheb,         7. Okres Plzeň-sever,
3. Okres Karlovy Vary,     8. Okres Rokycany,
4. Okres Klatovy,        9. Okres Sokolov,
5. Okres Plzeň-mesto,     10. Okres Tachov.
§ 7
V Severočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Česká Lípa,      6. Okres Litoměřice,
2. Okres Děčín,         7. Okres Louny,
3. Okres Chomutov,       8. Okres Most,
4. Okres Jablonec nad Nisou,  9. Okres Teplice,
5. Okres Liberec,       10. Okres Ústí nad Labem.
§ 8
Vo Východočeskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Havlíčkův Brod,    6. Okres Pardubice,
2. Okres Hradec Králové,    7. Okres Rychnov nad Kněžnou,
3. Okres Chrudim,        8. Okres Semily,
4. Okres Jičín,         9. Okres Svitavy,
5. Okres Náchod,        10. Okres Trutnov,
                11. Okres Ústí nad Orlicí.
§ 9
V Juhomoravskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Blansko,        8. Okres Kroměříž,
2. zrušený,           9. Okres Prostějov,
3. Okres Brno-vidiek,     10. Okres Třebíč,
4. Okres Břeclav,       11. Okres Uherské Hradiště,
5. Okres Gottwaldov,      12. Okres Vyškov,
6. Okres Hodonín,       13. Okres Znojmo,
7. Okres Jihlava,       14. Okres Žďár nad Sázavou.
§ 10
V Severomoravskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Bruntál,        6. Okres Opava,
2. Okres Frýdek-Místek,     7. Okres Ostrava-mesto,
3. Okres Karviná,        8. Okres Přerov,
4. Okres Nový Jičín,      9. Okres Šumperk,
5. Okres Olomouc,       10. Okres Vsetín.
§ 11
V Západoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Bratislava-mesto,   7. Okres Nitra,
2. Okres Bratislava-vidiek,   8. Okres Nové Zámky,
3. Okres Dunajská Streda,    9. Okres Senica,
4. Okres Galanta,       10. Okres Topoľčany,
5. Okres Komárno,       11. Okres Trenčín,
6. Okres Levice,        12. Okres Trnava.
§ 12
V Stredoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Banská Bystrica,    7. Okres Považská Bystrica,
2. Okres Čadca,         8. Okres Prievidza,
3. Okres Dolný Kubín,      9. Okres Rimavská Sobota,
4. Okres Liptovský Mikuláš,  10. Okres Zvolen,
5. Okres Lučenec,       11. Okres Žiar nad Hronom,
6. Okres Martin,        12. Okres Žilina.
§ 13
Vo Východoslovenskom kraji sa vytvárajú tieto okresy:
1. Okres Bardejov,       5. Okres Poprad,
2. Okres Humenné,        6. Okres Prešov,
3. Okres Košice,        7. Okres Rožňava,
4. Okres Michalovce,      8. Okres Spišská Nová Ves,
                9. Okres Trebišov.
§ 14
Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je jeho sídlom.
§ 15
(1) Vytvorenie alebo zrušenie kraja, podstatná zmena jeho územia alebo zmena jeho sídla sa vykonáva zákonom; vykonávať iné zmeny územia kraja prislúcha vláde.
(2) Vytvoriť alebo zrušiť okres alebo podstatne zmeniť jeho územie alebo zmeniť jeho sídlo prislúcha vláde; iné zmeny územia okresov vykonávajú krajské národné výbory.
(3) Podstatná zmena územia hlavného mesta Prahy sa vykonáva zákonom; vykonávať iné zmeny jeho územia prislúcha vláde. Vytvoriť alebo zrušiť obvod hlavného mesta Prahy prislúcha vláde; iné zmeny územia obvodov prislúcha vykonávať Národnému výboru hlavného mesta Prahy.
§ 16
(1) Z dôležitých spoločenských záujmov, najmä pre ďalší rozvoj poľnohospodárskej výroby a hospodárskej a kultúrnej výstavby obcí, možno vytvoriť, zrušiť alebo zlúčiť obce alebo vykonať inú zmenu ich územia. Ak ide o obce v tom istom okrese a ak súhlasia s takýmto opatrením miestne národné výbory a občania dotknutých obcí, rozhoduje okresný národný výbor. Inak prislúcha rozhodnutie krajskému národnému výboru.
(2) Zmeny v pomenúvaní obcí prislúcha vykonávať krajskému národnému výboru. Predpisy o postupe pri zmenách v pomenúvaní obcí a ich častí a predpisy o označovaní ulíc a ostatných verejných priestranstiev a o číslovaní domov vydá Ministerstvo vnútra.
§ 17
Ministerstvo vnútra zostaví a vyhlási zoznam krajov, okresov a obcí tvoriacich jednotlivé okresy; Ministerstvo vnútra tiež vyhlasuje zmeny v tomto zozname vyplývajúce zo zmien vykonávaných podľa tohto zákona.
§ 18
V súlade s územným členením štátu stanoveným týmto zákonom sa prebuduje a najneskoršie 1.júlom 1960 vstúpi v platnosť územná organizácia národných výborov a ostatných štátnych orgánov v krajoch, okresoch a obciach.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda.
Zákon č. 69/1967 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1968, zákon č. 29/1968 Zb. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 9. marcom 1968, vládne nariadenie č. 36/1968 Zb. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 20. marcom 1968, zákon č. 175/1968 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1969, zákon č. 71/1969 Zb. nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.
             Novotný v.r.
             Fierlinger v.r.
              Široký v.r.
Dolanský v.r.       Krosnář v.r.       Reitmajer v.r.
Kopecký v.r.       gen.arm.Lomský v.r.   Dr. Škoda v.r.
Barák v.r.        Machačová v.r.      Dr. Vlasák v.r.
Inž. Šimůnek v.r.     Dr. Nejedlý v.r.     Brabec v.r.
Inž. Jankovcová v.r.   Poláček v.r.       Inž. Černý v.r.
Dr. Kyselý v.r.      Štrougal v.r.      Dr. Neuman v.r.
Plojhar v.r.       Uher v.r.        Ouzký v.r.
David v.r.        Beran v.r.        Pospíšil v.r.
Ďuriš v.r.        Jonáš v.r.        Inž. Púčik v.r.
Krajčír v.r.       Dr. Kahuda v.r.
Čl.1
(zavedený zákonom č. 71/1969 Zb.)
Ustanovenia zákona č. 36/1960 Zb., pokiaľ sú upravené zákonom č. 71/1969 Zb., na území Slovenskej socialistickej republiky neplatia.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 36/1960 Zb., o územnom členení štátu, Národního shromáždění.

Schválené: 09.04.1960
Rozposlané/platnosť od: 11.04.1960
Účinnosť od: 11.04.1960
Zrušené: -

15/1960 Sbírky zákonů na strane 0098.
Odkaz na rovnopis čiastky