Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
... další položky
Články a iné dokumenty (1)
... dalšie položky

29/1959 Sb. o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách potrubí

Hľadať v texte dokumentu:
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
29/1959 Zb.
Vládne nariadenie
z 20.mája 1959
o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 38 a § 39 ods. 1 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačného zákona):
§ 1
Stály rast spotreby pohonných látok a mazív vyžaduje plynulé premiesťovanie ropných surovín a pohonných látok v značnom rozsahu a na veľké vzdialenosti. Túto úlohu plní československé hospodárstvo výstavbou a prevádzkou podzemných potrubí. Účelom tohto nariadenia je upraviť jednotne a hospodárne právne vzťahy medzi stavebníkom, prípadne prevádzateľom potrubia a vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov, ktoré sú výstavbou, prípadne prevádzkou potrubia dotknuté.
§ 2
(1) Na výstavbu a prevádzku podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu s prevádzkovým príslušenstvom (ďalej len "potrubie") sa primerane vzťahujú ustanovenia §§ 22 až 26 (o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam), § 27 (o vyvlastnení), § 28 (o náhrade škody), § 29 ( o styku s komunikáciami, vodami, vodohospodárskymi dielami a zariadeniami), § 30 (o ochranných pásmach) a §§ 31 a 34 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačného zákona) a § 14 vládneho nariadenia č. 80/1957 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb.
(2) Pôsobnosť, ktorá podľa ustanovení uvedených v odseku 1 prislúcha pri výstavbe a prevádzke energetických diel Ministerstvu energetiky a vodného hospodárstva, vykonáva, ak ide o výstavbu a prevádzku potrubí, Ministerstvo chemického priemyslu.
§ 3
Stavebník je povinný po schválení plánu stavby potrubia oznámiť výkonnému orgánu príslušného miestneho národného výboru miesto a čas plánovaných prác a pravdepodobný rozsah zásahov do práv vlastníkov (užívateľov) pozemkov, na ktorých sa budú tieto práce vykonávať. Výkonný orgán miestneho národného výboru upovedomí vlastníkov (užívateľov) pozemkov o tomto oznámení.
§ 4
Ochranným pásmom je priestor v bezprostrednej blízkosti potrubia, ktorý bez ujmy obvyklého pôdohospodárskeho využitia je určený na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Vlastníci (užívatelia) nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť potrubie a plynulosť a bezpečnosť jeho prevádzky.
§ 5
(1) Ochranné pásmo potrubia je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia.
(2) V ochrannom pásme je zakázané zriaďovať zvlášť dôležité objekty, ako aj vťažné jamy prieskumných a ťažobných podnikov a odvaly jalovín.
(3) Vnútri ochranného pásma je zakázané:
a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať mosty a vodné diela po smeru toku vody, ak ide potrubie cez rieku;
b) do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a budovať ostatné dôležité objekty a železničné trate pozdĺž potrubia;
c) do vzdialenosti 100 m budovať akékoľvek objekty a súvislé zastavanie dedín;
d) do vzdialenosti 50 m prevádzať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete;
e) do vzdialenosti 20 m zriaďovať potrubie pre iné látky než horľavé kvapaliny I. a II. triedy;
f) do vzdialenosti 3 m vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť potrubie a plynulosť a bezpečnosť jeho prevádzky, napr. výkopy, odpratávanie zemín, ich navršovanie, sondy a vysadzovanie stromov.
(4) Vonkajšie elektrické vedenie vysokého a veľmi vysokého napätia sa dovoľuje zriaďovať najmenej v takej vzdialenosti od potrubia, aby sa zachovali ochranné pásma určené predpismi platnými pre tieto elektrické vedenia.
§ 6
(1) Ministerstvo chemického priemyslu môže v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi určiť podrobnosti o niektorých zákazoch alebo obmedzeniach v ochranných pásmach alebo v ich blízkosti, prípadne určiť úľavy z ustanovení o ochranných pásmach.
(2) Výnimky z ustanovení o ochranných pásmach môže v jednotlivých prípadoch povoliť orgán, ktorý je podľa predpisov o povoľovaní stavieb kompetentný pre povoľovanie stavby potrubia; pritom určí primerané podmienky.
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Široký v.r.
     Dolanský v.r.         Poláček v.r.
     Kopecký v.r.          Štrougal v.r.
     Barák v.r.           Uher v.r.
     Inž. Šimůnek v.r.       Beran v.r.
     Inž. Jankovcová v.r.      Jonáš v.r.
     Dr. Kyselý v.r.        Dr. Kahuda v.r.
     Plojhar v.r.          Reitmajer v.r.
     Dr. Šlechta v.r.        Dr. Škoda v.r.
     David v.r.           Dr. Vlasák v.r.
     Ďuriš v.r.           Brabec v.r.
     Krajčír v.r.          Inž. Černý v.r.
     Krosnář v.r.          Dr. Neuman v.r.
     gen.plk. Lomský v.r.      Ouzký v.r.
     Machačová v.r.         Pospíšil v.r.
     Dr. Nejedlý v.r.        Inž. Púčik v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nařízení č. 29/1959 Sb., o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu, Vlády Československé republiky.

Schválené: 20.05.1959
Rozposlané/platnosť od: 17.06.1959
Účinnosť od: 17.06.1959
Zrušené: 01.07.2013

15/1959 Sbírky zákonů na strane 0094.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 161/2013 Sb.