7/1958 Zb. SNR

o kultúrnych pamiatkach

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (13)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
xxxxxx xxxxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxone:
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1) V štáte budujúcom socializmus sú kultúrne pamiatky významným politicko-výchovným prostriedkom xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxhované, odborne spravované a sprístupnené všetkému ľudu.
(2) Pamiatky sú chránené štátom. Národné výbory plnia svoje úlohy na úseku štátnej pamiatxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxbiť, do stálych a iných komisií, zriadených na tento účel.
(3) Je občianskou povinnosťou každého, aby bol nápomocný pri ochrane pamiatok.
DRUHÁ xxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xx
xxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxlady historického vývoja v spoločnosti, jej umenia, techniky, vedy a iných odborov ľudskej práce a života, ako aj doklady, majúce vzťah k význačným osoxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxiatku tiež súbor pamiatok a vecí, i keď niektoré z nich nie sú pamiatkami.
(3) V pochybnostiach sa považuje vec za pamiatku až do rozhodnutia výkonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xx).
§ 3
Národné kultúrne pamiatky
Pamiatky, ktoré tvoria najvýznamnejšiu súčasť kultúrneho bohatstva národa, vyhlasuje Sbor povereníkov na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohto zákona.
§ 4
Pamiatkové rezervácie
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxdsedu Slovenského výboru pre výstavbu vyhlásiť za pamiatkovú rezerváciu a určiť podmienky pre stavebnú a inú hospodársku činnosť v rezervácii.
§ x
xxxxxxxx xxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xradmi a orgánmi ochranné pásmo a podmienky, ktoré treba dodržiavať pri zostavovaní územných plánov a ostatných projektov; pritom môže v ochrannom pásxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxbiť iné vhodné opatrenia.
(2) Pri národných kultúrnych pamiatkach a pamiatkových rezerváciách vykoná opatrenia podľa odseku 1 Povereníctvo školsxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xchranné pásmo, je povinný podrobiť sa obmedzeniam určeným podmienkami ochrany.
§ 6
Ochrana pamiatok pri výstavbe
(1) Pri územnom plánovaní txxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxré sa dotýkajú pamiatky alebo jej prostredia, upravujú predpisy o dokumentácii stavieb a stavebných úprav.
§ 7
Evidencia pamiatok
(1) Pamiatxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxho národného výboru vedie štátny zoznam nehnuteľných pamiatok a štátny zoznam hnuteľných pamiatok. Do štátneho zoznamu nehnuteľných pamiatok sa zapxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxaľ nie sú osobným majetkom, alebo nie sú uložené v múzeách, galériách alebo iných podobných ústavoch.
(3) Národné kultúrne pamiatky a pamiatkové rezxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxovou rezerváciou (§ 4). V ostatných prípadoch rozhoduje o zápise výkonný orgán krajského národného výboru.
(4) Povereníctvo školstva a kultúry môžx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxatky povinný hlásiť a akým spôsobom.
(5) Okolnosť, že nehnuteľnosť je pamiatkou, poznamená sa na návrh výkonného orgánu krajského národného výboru xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx
xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxsti o pamiatky
§ 8
Udržiavanie pamiatok
(1) Vlastník pamiatky je povinný sa starať o jej zachovanie a udržiavať ju v dobrom stave vlastným nákladxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxtkových rezerváciách vyžiada si výkonný orgán krajského národného výboru vopred posudok Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany pxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxšľa vlastník pamiatky vykonať úpravu alebo obnovu pamiatky, je povinný vyžiadať si od príslušného výkonného orgánu krajského národného výboru potrexxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xstanovenie sa nedotýka hnuteľných pamiatok uložených v odborných ústavoch, ktorých úlohou je starať so o takéto pamiatky.
(3) Ak neplní vlastník paxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxáciách Povereníctvo školstva a kultúry, urobiť opatrenia, aby sa udržiavanie pamiatky zabezpečilo na náklad vlastníka.
(4) Výnimky z ustanovení oxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xkolstva a kultúry po dohode s Povereníctvom financií a ostatnými zúčastnenými povereníctvami a úradmi im na roveň postavenými.
§ 9
Zabezpečenix xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxjetkom, je príslušné povereníctvo na návrh Povereníctva školstva a kultúry povinné urobiť opatrenia na nápravu, alebo po dohode s ním previesť správu xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxkého národného výboru, pokiaľ nedôjde k dohode s vlastníkom pamiatky, urobiť opatrenia potrebné na ochranu pamiatky, prípadne odňať právo disponovax xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxtia pre vyvlastnenie primerane predpisy o výstavbe obcí.
§ 10
Užívanie a správa pamiatok
(1) Pamiatky možno užívať len spôsobom, ktorý zodpovxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxm; pri národných kultúrnych pamiatkach a pamiatkových rezerváciách si vyžiada vopred posudok Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxjského národného výboru, a ak ide o národnú kultúrnu pamiatku, so súhlasom Povereníctva školstva a kultúry.
(3) Ak to vyžaduje pamiatka, ktorá je nárxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ktorá má pamiatku v správe, povinná ju previesť na návrh Povereníctva školstva a kultúry do správy krajského národného výboru alebo do správy iných orgxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxe s povereníkom školstva a kultúry a ostatnými zúčastnenými členmi Sboru povereníkov určí, ako sa má zaobchádzať s vecami, nadobúdanými štátom, keď orxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxým majetkom, predpisy o správe národného majetku.
§ 11
Sprístupnenie pamiatok
Vlastník pamiatky je povinný umožniť osobám povereným pamiatxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx povinný, ak ide o dôležitý verejný záujem (vedecké bádanie, výstavy), prenechať ju na dočasné bezplatné užívanie. Povinnosť a dobu tohto prenechania xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxstach verejne prístupných, nemožno premiesťovať bez súhlasu výkonného orgánu krajského národného výboru.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxlasom Povereníctva školstva a kultúry a pri národnej kultúrnej pamiatke a pamiatkovej rezervácii so súhlasom Sboru povereníkov.
§ 14
Vývoz pamxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxže vysloviť v celkom výnimočných prípadoch, ak ide o dôležitý záujem štátu.
(3) Povereníctvo školstva a kultúry určí po dohode so zúčastnenými ústrexxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxru. Všeobecné predpisy o povoľovaní vývozu zostávajú nedotknuté.
TRETIA ČASŤ
Osobitné ustanovenia o archeologických pamiatkach
§ 15
Výxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vied (ďalej len "Archeologický ústav") a po dohode s ním múzeá, kde sú trvale činní vedecky školení odborníci. Výnimku povoľuje Povereníctvo školstva x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxosti, na ktorej sa majú práce vykonať. Ak nedôjde k dohode, rozhodne výkonný orgán krajského národného výboru, či vlastník nehnuteľnosti je povinný stxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxch pamiatok treba hlásiť priamo alebo prostredníctvom výkonného orgánu miestneho národného výboru Archeologickému ústavu a krajskému múzeu. Túto pxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxá nehnuteľnosť spravuje, a to najneskoršie druhého dňa po tom, čo sa o náleze dozvedeli. Hlásením jednej osoby sa ostatné od tejto povinnosti oslobodzuxxx
xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxoch dní odo dňa hlásenia. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, môže uvedený zástupca urobiť na mieste nálezu všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na bezproxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxrodným majetkom a ukladajú sa do múzeí.
(2) Nálezcovi archeologickej pamiatky z drahého kovu alebo z iných cenných surovín prizná výkonný orgán okrexxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxrodného výboru nálezcovi nálezné vo výške 10% muzeálnej ceny nálezu; nálezné možno primerane znížiť, keby plné nálezné bolo neprimeraným ziskom.
xxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxje Povereníctvo školstva a kultúry.
(2) Poradným orgánom povereníka školstva a kultúry vo veciach štátnej pamiatkovej starostlivosti je Slovenskx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxganizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie štátnej pamiatkovej starostlivosti vydá povereník školstva a kultúry.
(3) Funkcia predsedu a osxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xrírody
(1) Pri Povereníctve školstva a kultúry sa zriaďuje Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (ďalej len "ústav").
(2x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Rieši otázky teórie a praxe ochrany, konzervovania, obnovy a kultúrneho využitia pamiatok. Poskytuje odbornú a metodickú pomoc pri vykonávaní pamixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pamiatok.
(3) Na úseku štátnej ochrany prírody ústav hodnotí, prípadne vypracúva odborné podklady pre rokovania a rozhodovania orgánov štátnej ocxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxok a jej časti ľudskou činnosťou nedotknuté, alebo len málo dotknuté, o vplyv ľudskej činnosti na prírodu a o zabránenie nepriaznivým vplyvom ľudskej čxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxmentáciu územia veľkých stavieb a priemyselných oblastí.
(4) Úlohy ústavu a jeho organizáciu podrobnejšie upraví povereník školstva a kultúry po dxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxvenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
§ 20
Krajské pamiatkové orgány
(1) Štátnu pamiatkovú starostlivosť na územx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxj starostlivosti. Predsedu komisie a ostatných členov vymenúva a odvoláva rada krajského národného výboru x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pôsobiacich v kraji. Funkcia predsedu a ostatných členov komisie je čestná.
(3) Úlohou komisie je najmä vyvíjať všestrannú iniciatívu zameranú na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxáciu pamiatok medzi občianstvom a na výchovu občanov, najmä mládeže, k správnemu vzťahu k pamiatkam. Za tým účelom podáva krajská komisia štátnej pamixxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxzvíjanie ich kultúrnej funkcie, prípadne i návrhy na iné opatrenia, prospešné pamiatkovej starostlivosti v kraji.
§ 21
Okresné pamiatkové orgxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxgánom je okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti, ktorý je dobrovoľným pracovníkom; vymenúva a odvoláva ho rada okresného národnéhx xxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xobrovoľných pracovníkov funkciou zpravodajcu štátnej pamiatkovej starostlivosti; zpravodajca je spolupracovník okresného konzervátora.
(3) xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxnej pamiatkovej starostlivosti. Ostatných členov vymenúva a odvoláva rada okresného národného výboru. Komisia je zložená z dobrovoľných pracovníkxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxého národného výboru potrebné opatrenia na zabezpečenie ich ochrany.
§ 22
Miestne pamiatkové orgány
(1) O ochranu pamiatok na území obce dbá vxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxho národného výboru zriadiť miestnu komisiu štátnej pamiatkovej starostlivosti. Jej predsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva rada miestneho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce, starostlivosť o ne a navrhuje výkonnému orgánu miestneho národného výboru potrebné opatrenia na zabezpečenie ich ochrany.
§ 23
Súčinnosx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxh úloh.
x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxnuté záujmy štátnej pamiatkovej starostlivosti, najmä vo veciach územného plánu, výstavby obcí, stavebných, komunikačných, telekomunikačných, exxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xamiatky môže okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti urobiť opatrenia na zabezpečenie ochrany. O týchto opatreniach musí do osem dnx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxné - ak sa preukážu potvrdením príslušného pamiatkového orgánu prípadne tiež povolením podľa osobitných predpisov - vstupovať na cudzie nehnuteľnosxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxumentáciu, konzervačné alebo reštaurátorské práce a dozor. Tieto orgány sú tiež oprávnené vykonávať odbornú kontrolu v podnikoch, ktoré sa zaoberajx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxznamy a doklady.
§ 25
Konzervovanie a reštaurovanie pamiatok
(1) Konzervovanie a reštaurovanie pamiatok umenia maliarskeho, sochárskeho a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxtaurovanie vykonávať tiež odborné podniky, družstvá a pod., zapísané na základe vyjadrenia Sväzu slovenských výtvarných umelcov a ústavu do zoznamux xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx po dohode s Povereníctvom financií zriadiť pre konzervovanie a reštaurovanie pamiatok ateliéry, dielne alebo podniky, ktoré môžu byť právnickými osxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxií a so Slovenským plánovacím úradom. Takéto ateliéry, dielne alebo podniky môžu zriaďovať aj výkonné orgány krajských národných výborov, a to podľa sxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxx x záverečné ustanovenia
§ 26
Pomery vlastníkov
(1) Pri národnom majetku má práva a povinnosti vlastníka podľa tohto zákona rozpočtová, hospodáxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxských spoločností má práva a povinnosti vlastníka orgán, oprávnený majetkom disponovať.
(2) Tie isté povinnosti ako vlastník má podľa tohto zákona xxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxru medzi ním a vlastníkom.
§ 27
Náhrada škody
(1) Ak vznikne vlastníkovi pamiatky, ktorá nie je v štátnom socialistickom vlastníctve, vyhlásexxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xchranu nálezu, majetková ujma nie nepatrná, patrí mu náhrada podľa § 354 Obč. zák. O náhrade sa dohodne s vlastníkom príslušný orgán pamiatkovej starosxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx
xxx xxxxnovenie odseku 1 platí obdobne pre nároky vlastníkov nehnuteľností v ochrannom pásme pamiatky.
§ 28
Vykonávacie predpisy
Povereníctvo školxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxdrobnosti o národných kultúrnych pamiatkach, pamiatkových rezerváciách a ochranných pásmach, o spôsobe vedenia štátnych zoznamov pamiatok, o spôsxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxkových komisií, práva a povinnosti dobrovoľných pracovníkov štátnej pamiatkovej starostlivosti.
§ 29
Opatrenia urobené v zhode s týmto zákonxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx
x xx
xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxré mu odporujú, najmä:
1. zákonný článok XXXIX/1881 o údržbe pamiatok,
2. nariadenie Národného výboru československého č. 13/1918 Zb. o zákaxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxleho výboru č. 255/1938 Zb. o ochrane vecí umelecky alebo pamiatkove obzvlášť hodnotných,
5. zákon č. 137/1946 Zb. o Národných kultúrnych komisiácx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xNR o štátnej ochrane prírody.
(2) Nedotknuté zostávajú ustanovenia vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve.
§ 31
Tento zákon nadobxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxxj v.r.
Sýkora v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.