145/1956 Ú.v.

o premávke na cestách

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (23)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (7)
... dalšie položky
xxxxxxxx xxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xx xxxxxxx
Ministerstvo vnútra ustanxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xpatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Bezpečnosť a plynulosť premávky na cestách je jedným zo zxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxlíny všetkých užívateľov ciest, odbornej spôsobilosti vodičov a zlepšovaním technického stavu vozidiel.
Časť I
DOPRAVNÉ INŠPEKTORÁTY
§ 2
xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dopravnými inšpektorátmi.
(2) Dopravné inšpektoráty sú zriadené
a) na Ministerstve vnútra - hlavnej správe verejnej bezpečnosti (ďalej len "hlavxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxy"),
c) na útvaroch podriadených krajským správam Ministerstva vnútra - správam verejnej bezpečnosti (ďalej len "okresné dopravné inšpektoráty")x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxátov vydaným v prvej stolici,
c) rozhoduje vo všetkých prípadoch, ktoré sú mu vyhradené podľa ustanovení tejto vyhlášky,
d) spolupracuje so Štátnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xx xxxhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných dopravných inšpektorátov,
c) dohliada na vykonávanie výcviku a školenia vodičov,
d) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxrových a mestských koľajových vozidiel a vydáva im príslušné osvedčenia,
f) dohliada, aby stav vozidiel neohrozoval bezpečnosť a plynulosť premávkx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) rozhoduje o trvalom odňatí spôsobilosti motorových vozidiel na premávku,
h) registruje učilištia, výcvikové strediská a kurzy pre výcvik vodičov xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxné výbory a ich výkonné orgány pri plnení dopravných úloh.
§ 5
Okresný dopravný inšpektorát najmä
a) diriguje premávku na cestách,
b) dohliada nx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) vydáva vodičské preukazy,
d) vychováva ostatných užívateľov ciest k dopravnej disciplíne a spolupôsobí v tomto smere pri výchove školskej mládežex
xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxkú spôsobilosť jednotlivých motorových vozidiel na premávku, ak boli na nich vykonané podstatné zmeny, vykonáva technické prehliadky motorových voxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxch vozidiel a ostatných užívateľov ciest za priestupky proti predpisom na ochranu cestnej premávky,
h) vedie evidenciu vodičov a motorových vozidiex x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x x
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxré majú väčší počet vodičov.
(2) Vodiči a držitelia motorových vozidiel sú na vyzvanie dopravných inšpektorátov povinní osobne sa dostaviť v lehote uxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxvaní premávky na cestách, pri vyšetrovaní dopravných nehôd a pri stíhaní priestupkov proti predpisom na ochranu cestnej premávky tiež iné orgány Minixxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxávy, s jednotnou odborovou organizáciou a Štátnou poisťovňou.
ČASŤ II
PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY
Hlava 1
Užívanie cesty
Oddiel 1
Všeobexxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Oddiel 2
O ceste vozidlami
§ 9
Zrušený od 1.1.1961
§ 10
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 11
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 13
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 17
Zrušený od 1.1.1961
§ 18
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 20
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 24
Zrušený od 1.1.1961
§ 25
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 26
Zrušený od 1.1.1961
§ 27
Zrušený xx xxxxxxxx
x xx
Zrušený od 1.1.1961
§ 29
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 31
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 34
Zrušený od 1.1.1961
Oxxxxx x
x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxx.1961
§ 37
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Oddiel 4
Osobitné ustanovenia pre chodcov, pre cestu na kole, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Hlava 2
Bezpečnosť a disciplína v cxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 44
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxx1961
§ 47
Zrušený od 1.1.1961
§ 48
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
Zrušený od 1.1.1961
Hlava 3
Dirigovanie cestnej premávky
§ 51
Zrušený od 1.1.1961
§ 52
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 53
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 55
Zrušený od 1.1.1961
§ 56
Zrušený od 1.1.1961
Hlava 4
Výnimky z pravidiel
§ 57
Zrušený od 1.1.1961
ČASŤ III
O SPxxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 59
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 61
Zrušený od 1.7.1964
§ 62
Zrušený od 1.7.1964
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
Zrušený od 1.7.1964
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 66
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 68
Zrušený od 1.7.1964
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 71
Zrušený od 1.7.1964
§ 72
Zrušený od 1.7.1965
ČASŤ IV
SPÔSOBILOSŤ VOZIDIEL NA PREMÁVKU
§ 73
(1) Na cestách sa smú užívať len vozidlá, ktxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxorové vozidlá a prívesy sa smú užívať len vtedy,
a) ak bola schválená ich technická spôsobilosť na premávku na cestách alebo ak sa zhodujú so schváleným txxxx x
xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxo dovážajú, musí byť osvedčená príslušným výrobným alebo dovozným podnikom v technickom preukaze motorového vozidla.
(2) O technickej spôsobilostx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxalého pobytu alebo sídla držiteľa vozidla.
§ 75
Stavba jednotlivých motorových vozidiel
(1) Jednotlivé motorové vozidlá, ktoré sa nezhodujú xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxavnom inšpektoráte, príslušnom podľa trvalého pobytu alebo sídla žiadateľa. K žiadosti treba pripojiť náčrtok vozidla s podrobnými technickými údaxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx
xxx xxxd schválením technickej spôsobilosti vozidla môže krajský dopravný inšpektorát určiť, aby sa vykonali cestné skúšky vozidla a aby vozidlo na ten účel xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxie. Ak schváli technickú spôsobilosť vozidla na premávku xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxaze a štátnu poznávaciu značku.
(4) Stavbu jednotlivých motorových vozidiel možno povoliť len vo výnimočných prípadoch so súhlasom kompetentného vxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxxxxnia technickej spôsobilosti motorového vozidla
Schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla platí až do jeho vyradenia z premávky, ak nexxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
xx) Ak je potrebné, aby sa zmenila niektorá podstatná časť mechanizmu alebo konštrukcie motorového vozidla, alebo zmenili rozmery alebo vlastná váha voxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xastí mechanizmu alebo konštrukcie vozidla sa považujú:
a) zmena druhu pohonu, vloženie iného motora, výmena motora alebo výmena tej časti motora, na kxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xmena tej časti nosného rámu, na ktorej je vyznačené číslo spodku,
c) zmena karosérie, ktorou sa mení spôsob použitia vozidla,
d) vystrojenie motocykxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxľ u okresného dopravného inšpektorátu, u ktorého je vozidlo v evidencii. Na prestavby vozidiel vykonávané v celoštátnom meradle je potrebný súhlas Mixxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxhu motorového vozidla alebo jeho pohonu môže povoliť krajský dopravný inšpektorát, a to len so súhlasom kompetentného výkonného orgánu krajského nárxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx:
a) ak povolí kompetentný dopravný inšpektorát prestavbu vozidla poháňaného plynom na pôvodný pohon, pripojenie dvojkolesového prívesného vozíka xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxj vidlice motocykla za inú,
b) pri výmene motora alebo rámu za iné, ak sú rovnakého typu, a to aj keď majú výrobné čísla, a pri odmontovaní postranného vozxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxnia technickej spôsobilosti. Musia však viesť a dopĺňať zoznamy motorov používaných vo svojich vozidlách a každú zmenu zaznamenať aj s číslom motora v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xísle motora poznámku "Výmenný motor".
(7) Ustanovenia § 75 ods. 2 a 3 platia tiež pre schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla po vykonaxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxľovanie spôsobilosti motorových vozidiel pre hromadnú prepravu osôb
(1) Motorové vozidlá určené pre hromadnú prepravu osôb musia vyhovovať osobitxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxto podmienkam neprihliadlo, musí sa technická spôsobilosť vozidla preskúšať. Výsledok sa poznamená v technickom preukaze vozidla.
§ 80
Výnimxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxvé stroje a akumulátorové vozíky, ktoré nemajú rýchlosť väčšiu než 15 km za hodinu, bez ohľadu na výkon motora. Pri pásových a kolesových traktoroch musx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xčely (napr. protipožiarne striekačky, benzíno-elektrické agregáty).
(2) Technický stav týchto vozidiel a ich vystrojenie musí zaisťovať bezpečnx xxxxxxxx xx xxxxxx x xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx x xxxxnovení o tlaku na osi alebo o prípustných rozmeroch
(1) Pri xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx x xx xx xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx technickými podmienkami pre premávku motorových vozidiel, alebo určiť aj iné úľavy alebo podmienky.
(2) O povolení rozhoduje hlavný dopravný inšpexxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxosti preskúšanie tlaku na osi alebo celkovej váhy vozidla. Ak niet váhy v mieste kontroly vozidla alebo v smere jeho cesty, je vodič povinný dať tieto údaxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kontrolujúci orgán vodičovi potvrdenie. Trovy za váženie uhradzuje držiteľ vozidla. Po vykonanom vážení môže kontrolujúci orgán nariadiť, aby časť xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx než 2 km.
§ 83
Technické kontroly motorových vozidiel
(1) Dopravné inšpektoráty kontrolujú, či motorové vozidlá užívané na premávku na cestácx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx robia technické prehliadky motorových vozidiel, najmä pri ich zápise do evidencie, pri cestných kontrolách, na stanovištiach, v závodoch a garážachx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxehliadku vozidla.
(3) Ak zistí dopravný inšpektorát, že vozidlo nevyhovuje podmienkam, za ktorých bola schválená jeho technická spôsobilosť na prexxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, že bezprostredne ohrozuje bezpečnosť premávky, môže okresný dopravný inšpektorát nariadiť, aby držiteľ vozidla mu odovzdal štátnu poznávaciu znaxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xxx xržiteľ vozidla upovedomený o tom, že technická prehliadka sa vykoná, je povinný dopraviť vozidlo vyčistené v určený čas na určené miesto. Súčasne je poxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxzidiel tak, aby neboli ohrozené plánované úlohy podnikov.
(7) Technické prehliadky sa vykonávajú na náklad držiteľa vozidla.
xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxn niektoré druhy boli podrobené pravidelným technickým prehliadkam.
§ 84
Trvalé vyradenie motorového vozidla z premávky
(1) Žiadosť o trvalé xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxemávky rozhoduje krajský dopravný inšpektorát. Vyradenie osobných, nákladných a špeciálnych automobilov a autobusov možno povoliť len so súhlasom xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxdlo trvale neschodné, ktoré držiteľ v lehote určenej okresným dopravným inšpektorátom neuvedie do premávky, možno navrhnúť na trvalé vyradenie z úraxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, osvedčenie o technickom preukaze a štátnu poznávaciu značku.
§ 84a
Dočasné vyradenie vozidla z premávky
(1) O dočasnom vyrxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xnšpektorát, ktorý má vozidlo v evidencii.
(2) Držiteľ vozidla, ktoré bolo dočasne vyradené z premávky, odovzdá okresnému dopravnému inšpektorátu, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxxxe motorových vozidiel
(1) Všetky motorové vozidlá s výnimkou tých, pri ktorých nie je predpísané schválenie technickej spôsobilosti na premávku, muxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxsiť vozidlo do 5 dní po jeho nadobudnutí na predpísanom tlačive a pripojiť potrebné doklady.
(3) Dopravný inšpektorát vykoná technickú prehliadku pxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xreukazu motorového vozidla; ak ide o vozidlo uvedené v § 74 ods. 2, vydá sám technický preukaz,
b) vydá osvedčenie o technickom preukaze motorového vozxxxxx
xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx trvalé stanovište v obvode dopravného inšpektorátu, u ktorého je evidované. Okresný dopravný inšpektorát môže povoliť trvalé stanovište i v obvode ixxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx trvalé stanovište.
(2) Ak je vozidlo premiestené na čas dlhší než 3 mesiace do obvodu iného dopravného inšpektorátu, je jeho držiteľ povinný oznámiť pxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxné.
(3) Ukončenie platnosti osvedčenia o technickom preukaze vozidla premiesteného podľa odseku 2, musí držiteľ vozidla oznámiť včas dopravnému inxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx
x xx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xx xxxx x xxxxx xx x x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxované:
a) prevod vozidla na iného držiteľa,
b) zmenu trvalého pobytu držiteľa (u podniku presídlenia),
c) trvalú zmenu stanovišťa vozidla,
d) doprxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
f) odcudzenie vozidla,
g) trvalú zmenu farby alebo farebné vyhotovenie vozidla.
§ 88
Technický preukaz motorového vozidla
(1) Technický prxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx
(2) Do technického preukazu sa zapisujú:
a) pridelenie a zmena štátnej poznávaxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxx xxxhliadky vozidla,
f) schválenie technickej spôsobilosti vozidla po zmene podstatných častí alebo po vykonaní podstatných zmien,
g) generálne a strxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxx
xx) Zápis o oprave vozidla podľa odseku 2 písm. g) je povinný vykonať ten, kto vozidlo opravil, a to ihneď po ukončení opravy; zápis o počte ubehnutých kilomxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxdla, u právnických osôb osoba zodpovedná za jeho premávku. Ostatné zápisy uvedené v predchádzajúcom odseku vykonáva dopravný inšpektorát.
(4) Techxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxstatok miesta v technickom preukaze vykonať niektoré zápisy alebo ak je preukaz poškodený, vydá okresný dopravný inšpektorát držiteľovi vozidla novx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xx
xxxedčenie o technickom preukaze motorového vozidla
(1) Osvedčenie o technickom preukaze motorového vozidla obsahuje najdôležitejšie údaje technicxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxe.
xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxí spravidla zhodne s termínom budúcej technickej kontroly. Okresný dopravný inšpektorát odoberie držiteľovi osvedčenie pri:
a) zmene štátnej poznáxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxzidla z premávky,
f) zmene čísla motora alebo podvozku vozidla,
g) iných zmenách skutočností zapísaných v osvedčení.
(3) Bez platného osvedčenia o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxx xxxxxxx xx xxxxnou poznávacou značkou vydá držiteľovi vozidla po zaplatení určeného poplatku a po predložení potvrdenia o zaplatení poistného dopravný inšpektoráxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xlebo troch písmen a štvormiestne číslo. Pri vozidlách určených podľa § 83 ods. 8 je súčasťou štátnej poznávacej značky aj označenie termínu budúcej tecxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxteľ povinný odovzdať štátnu poznávaciu značku na okresnom dopravnom inšpektoráte, u ktorého vozidlo nanovo prihlasuje do evidencie a dostane novú štxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxy je držiteľ povinný hlásiť do 5 dní okresnému dopravnému inšpektorátu, u ktorého je vozidlo v evidencii.
(4) Ak nie je štátna poznávacia značka čitatexxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx
x x1
Vyhotovenie štátnej poznávacej značky
(1) Jednotlivé druhy motorových vozidiel sú označené štátnou poznávacou značkou, ktorá je vyhotovená:
a) na osobných automobiloch, dxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxel čiernymi písmenami a číslom na bielom podklade,
b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxch čiernymi písmenami a číslom na žltom podklade,
c) na vozidlách, ktorých držitelia sú cudzinci, žltými písmenami a číslom na modrom podklade.
d) prx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxi a číslami na farbe podkladu určenej podľa písmen a) a b).
(2) Pre motocykle, motorové trojkolky a vozíky pre invalidov, traktory a motorové pohyblivé xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xnačky sú vypuklé.
xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxsmen a číslic a ich usporiadanie určí Ministerstvo vnútra, ktoré môže podľa potreby nariadiť hromadnú výmenu štátnych poznávacích značiek.
§ 92
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Tabuľka so štátnou poznávacou značkou musí sa na motorovom vozidle umiestiť vpredu i vzadu a musí s ním byť pexxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxesoch uprostred, na nákladných automobiloch, traktoroch, prívesoch a návesoch na ľavej strane vozidla.
(2) Tabuľka so štátnou poznávacou značkou mxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x0 cm nad vozovkou. Horná hrana tabuľky umiestenej vzadu nesmie byť vyššie než 125 cm nad vozovkou.
(3) Prívesy majú tabuľku so štátnou poznávacou značkxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxia pre návesy. Prívesné vozíky k motocyklom vzadu opatrí držiteľ vozidla namaľovanou štátnou poznávacou značkou zhodnou so štátnou poznávacou značkxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xiadne iné nápisy. Štátna poznávacia značka musí byť vždy dobre čitateľná.
(5) V odôvodnených prípadoch môže orgán schvaľujúci technickú spôsobilosx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxaze a v osvedčení o technickom preukaze.
§ 93
Označenie vozidiel diplomatických a vozidiel používaných na medzinárodnú premávku
(1) Motorové vozidlá členov cudzích zastupiteľských úradov v Československej socialistickej republike, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxu ešte oválnu značku s písmenami CD alebo CC. O vyhotovení tejto značky platí ustanovenie § 91 ods. 1 písm. c).
(2) Vozidlá registrované v cudzine musia pxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(3) Motorové vozidlx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxo značka sa skladá z písmen SK čiernej farby, vysokých najmenej 80 mm a so šírkou čiar najmenej 10 mm; písmená sú vyhotovené na bielom podklade tvaru elipsxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdla kolmo na pozdĺžnu os vozidla.
§ 94
Zvláštna štátna poznávacia značka
xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxzidlá dosiaľ neprihlásené do evidencie, ktoré sa majú použiť na skúšobnú alebo inú jazdu, musia mať zvláštnu štátnu poznávaciu značku, ktorú vydá na poxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxu štátnu poznávaciu značku tvorí jedno písmeno a štvormiestne alebo päťmiestne číslo. Tabuľky zvláštnych štátnych poznávacích značiek sú:
a) na jednxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
c) trvalé na skúšobné účely s písmenom F v rovnakom vyhotovení ako trvalé manipulačné.
(3) Tvar, rozmery a vyhotovenie tabuľky zvláštnej štátnej poxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxstňuje vpredu a vzadu, pri jednostopových motorových vozidlách a pri prípojných vozidlách len vzadu. Tabuľka zvláštnej štátnej poznávacej značky na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxej poznávacej značky.
(5) O pridelení zvláštnej štátnej poznávacej značky vydá okresný dopravný inšpektorát potvrdenie, v ktorom určí čas jeho platxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxsenými do evidencie môže príslušný okresný dopravný inšpektorát na požiadanie prideliť potrebný počet zvláštnych štátnych poznávacích značiek. Ku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxu vozidla so zvláštnou štátnou poznávacou značkou potvrdí vedúci organizácie alebo osoba ním splnomocnená v zázname jázd. Vodič je povinný predložiť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxaciu značku. Toto neplatí pre skúšobné jazdy v rámci opráv vozidiel.
§ xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx byť čitateľne vyznačené na pravej strane meno a bydlisko držiteľa vozidla.
§ 97
Prívesy
Ustanovenia časti IV. platia primerane tiež pre prívesxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xxxx x
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xREMÁVKY
§ 98
Zrušený od 1.1.1961
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
x xxx
Zrušený od 1.1.1961
x xxx
Zrušený od 1.1.1961
§ 102
Zrušený od 1.1.xxxx
§ 103
Zrušený od 1.1.1961
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 109
Zrušený od 1.1.1961
§ 110
Zrušený od 1.1.1961
xxxx xx
xxxxxxxxx xxxxxxxENIA
§ 111
Platnosť vyhlášky pre trolejbusy a mestské koľajové vozidlá
(1) Ustanovenia tejto vyhlášky platné pre motorové vozidlá platia primexxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxanovenia časti IV s výnimkou ustanovení § 73 ods. 1 a 2 písm.a).
§ 112
Zrušený od 1xxxxxxx
§ 113
Výnimky a úľavy
(1) Na ozbrojené sboxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xremávku a o technických kontrolách a
d) o trestaní vodičov dopravnými inšpektorátmi.
Tieto veci upravujú osobitné predpisy Ministerstva vnútra a nxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxšky. Môže tiež pri zavedení nových druhov vozidiel určiť pre ich premávku na cestách podmienky odchylné od ustanovení tejto vyhlášky, najmä pokiaľ ide x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx
x xxx
xxxxxxvenie zrušovacie
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s touto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx
x xxx
xxxxxxxx
xxxo vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1956.
Vyhláška č. 141/1960 Zb. nadobudla účinnosť 1. januárom 1961.
Vyhláška č. 87/1964 Zb. nadobudxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx
xxxláška č. 103/1978 Zb. nadobudla účinnosť 1. októbrom 1978.
Zákon č. 68/1979 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1980.
Vyhláška č. 69/1981 Zb. nadoxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xeptembrom 1993.
Minister:
Barák v.r.
Čl.II
(zavedený vyhláškou č. 34/1984 Zb.)
Platnosť doterajších zvláštnych štáxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx84.
PRÍL.
zrušená od 1.1.1961
Oddiel 1
Čl.1
Zrušxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxxx x
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Čl.7
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxx
xxxxxxx xx 1.1.1961
xxxxxx x
xxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Čl.11
Zrušený od 1.1.1961
xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxx1
Čl.13
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Čl.14
xxxxxxx xx xxxxxxxx
Oddiel 5
Čl.15
Zrušený od 1.1.1961
Čl.16
Zrušený od 1.1.1961
Čl.17
Zrušený od 1.1.1961
xxxxxx x
xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xoku 1954), sa stáva 1. septembrom 1956 bezpredmetné.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.