1/1955 Zb. SNR

o štátnej ochrane prírody

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxx xxx xxx
xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxx
xxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx x07/1968 Zb.
Zmena: 72/1969 Zb.
Zmena: 100/1977 Zb.
Zmena: 72/1986 Zb.
Zmena: 128/1991 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
xxxx xxxx
x x
xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxické zriadenie chráni, aby tieto hodnoty trvale slúžili na uspokojovanie hospodárskych, všeobecne kultúrnych, estetických a zdravotných potrieb nxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxekom nerušeného, ako aj ním ovplyvneného a vykonáva sa v úzkej spolupráci s vrcholnými vedeckými ustanovizňami.
Druhá časť
§ 2
Predmet, rozsxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxajinu s jej typickými znakmi. Tým napomáha zachovávať, obnovovať, zvyšovať a využívať prírodné bohatstvá našej vlasti.
(2) Na splnenie úloh uvedenýxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxstov a skamenelín tým, že ich vyhlasuje za chránené a určuje spôsob a podmienky ich ochrany.
(3) Štát poskytuje ochranu aj takému usporiadaniu v prírodxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxavotného, porušením ktorého by však utrpel estetický ráz krajiny.
§ 3
xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxstatne mohli zmeniť prírodu ako celok alebo niektoré jej zložky, môže sa vykonať len v súčinnosti s Ministerstvom kultúry Slovenskej socialistickej rxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x x
xxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx
xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rastlín, nerastov a skamenelín,
vyhlásené za chránené.
(2) Ak pominuli dôvody pre ochranu prírodných javov uvedených v odseku 1, príslušný orgán poxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x x
xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx
xx xxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxdné rezervácie,
d) chránené náleziská,
e) chránené parky a záhrady,
f) chránené študijné plochy.
§ 6
Národné parky, chránené krajinné oblasxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxznam, sú dôležité z hľadiska klimatického, vodohospodárskeho a zdravotného a popritom môžu slúžiť vzdelaniu a osvieženiu ľudu, možno vyhlásiť za nárxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx) Menšie plochy pôvodnej alebo ľudskými zásahmi málo dotknutej prírody, dôležité prevažne z hľadísk vedeckých alebo výskumných, možno vyhlásiť za štxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x x
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxstlinami alebo živočíchmi alebo s inými prírodnými vzácnosťami možno vyhlásiť za chránené náleziská.
(2) Parky a záhrady, významné z hľadiska vedecxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxené študijné plochy.
§ 8
Chránené prírodné výtvory a chránené prírodné pamiatky
(1) Za chránené prírodné výtvory možno vyhlásiť najmä krasové xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxočnosti.
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxšie prírodné výtvory ako národné hodnoty, usmerňuje z hľadiska ochrany prírody Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 9
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxstlín, nerastov a skamenelín, ktoré sa vyskytujú len vzácne alebo sú vo svojom jestvovaní ohrozené.
§ 10
Vyhlásenie ochrany
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxí na návrh ministra kultúry Slovenskej socialistickej republiky vláda Slovenskej socialistickej republiky nariadením. Podrobnosti upravia štatúxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ako i so Slovenskou akadémiou vied.
(2) Ostatné chránené územia, krasové javy, chránené druhy živočíchov, rastlín, nerastov a skamenelín a podmienkx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxmi.
(3) Chránené prírodné výtvory - okrem krasových javov - a chránené prírodné pamiatky a podmienky ich ochrany určuje odbor kultúry rady okresného nxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxma
Ak treba zabezpečiť chránené územia, prírodné výtvory a prírodné pamiatky pred rušivými vplyvmi okolia, vymedzí pre ne orgán, ktorý o ochrane rozhxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxnovení § 10.
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxy, hlavne ničiť chránené živočíchy a rastliny alebo ich rušiť vo vývoji, meniť zachovaný stav chránených prírodných výtvorov, oddeľovať chránené rasxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(2) Mixxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx štatútu národného parku.
§ 13
Povinnosti vlastníka (užívateľa) pozemku
Vlastník (užívateľ) pozemku, na ktorom bolo zriadené chránené územix xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxíkovi (užívateľovi) pozemku, ktorý nie je v štátnom socialistickom vlastníctve, majetková ujma nie nepatrná, patrí mu náhrada. O náhrade sa príslušnx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx
x xx
Evidencia
(1) Chránené územia, chránené prírodné výtvory, chránené prírodné pamiatky, chránené druhy živočíchov, rastlín, nerastov a skamenexxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xx xxhnuteľnosť je chráneným územím, chráneným prírodným výtvorom alebo chránenou prírodnou pamiatkou, poznamená sa na návrh odboru kultúry okresného nxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x xx
(1) Štátnu ochxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxresných národných výborov.
(2) Pre veci jaskýň a krasových javov zriaďuje sa pri Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky poradný xxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxry si môžu rozhodovanie vyhradiť.
§ 16
Zrušený od 13.9.1958
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxov poverujú v každom okrese dobrovoľných pracovníkov štátnej ochrany prírody funkciou konzervátora, pre menšie obvody funkciou spravodajcu, ktorý xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxx xx xxxxxxa o územnom pláne a výstavbe obcí, na vodoprávne konania, konania pri stavbách ciest, telekomunikácií, dopravných spojov, elektrických vedení, chát x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxť do úvahy.
xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx môže urobiť opatrenia, potrebné na zabezpečenie ochrany. O týchto opatreniach musí do 15 dní rozhodnúť odbor kultúry okresného národného výboru, ináx xxxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxx x xxxxr vo veciach štátnej ochrany prírody vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky.
§ 19a
Priestupky
xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 alebo 3.
(2) Pokarhanie alebo pokutu až do výšky 1 000 Kčs možno uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že
a) poškodí súčasti prírody v chráxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxx xxz povolenia chránené živočíchy 2) v zajatí, zbiera, premiestňuje alebo poškodzuje ich vývojové štádiá, ruší alebo inak nepriaznivo zasahuje do ich pxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx vedie tieto záznamy nesprávne,
d) používa pri dovolenom chytaní alebo usmrcovaní chránených živočíchov prostriedky a zariadenia, ktorými ich nemoxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxušnému národnému výboru nevyhnutný výrub stromov rastúcich mimo lesa, 4) ktoré bezprostredne ohrozovali životy osôb alebo prevádzkyschopnosť všexxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xrírodných výtvorov alebo chránených prírodných pamiatok.
(3) Pokutu až do výšky 5 000 Kčs možno uložiť občanovi, ktorý sa dopustí priestupku tým, že
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxy,
b) poškodí stromy rastúce mimo lesa 4) alebo ich vyrúbe bez povolenia,
c) bez povolenia usmrcuje alebo chytá chránené živočíchy alebo ničí ich živxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xpatreniach,
e) vyváža bez povolenia do zahraničia xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na chránených prírodných pamiatkach.
(4) Ak sa v tomto zákone neustanovuje inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy. 5)
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxx
xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx xxxodný výbor môže uložiť pokutu až do výšky 100 000 Kčs organizácii, ktorá
a) poškodí súčasti prírody v chránených územiach alebo mení zachovaný stav chráxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxvolenia, neoznámi príslušnému národnému výboru nevyhnutný výrub stromov rastúcich mimo lesa, 4) ktoré bezprostredne ohrozovali životy osôb alebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx
xx xxxxá bez povolenia chránené živočíchy 2) v zajatí, zbiera, premiestňuje alebo poškodzuje ich vývojové štádiá, ruší alebo inak nepriaznivo zasahuje do ixx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxebo vedie tieto záznamy nesprávne,
f) používa pri dovolenom chytaní alebo usmrcovaní chránených živočíchov prostriedky a zariadenia, ktorými ich nxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxemí, chránených prírodných výtvorov alebo chránených prírodných pamiatok.
(2) Okresný národný výbor môže uložiť pokutu až do výšky 250 000 Kčs orgaxxxxxxxx xxxxx
xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxírodné pamiatky,
b) bez povolenia usmrcuje alebo chytá chránené živočíchy alebo ničí ich životné prostredie,
c) ohrozuje chránené živočíchy nad nexxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxnené živočíchy alebo ich vývojové štádiá,
e) inak porušuje podmienky ochrany v chránených územiach, na chránených prírodných výtvoroch alebo na chrxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(3) zrušený od 15.4.1991
(4) Okresný národný výbor môže v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxa pokuta uložená; ak tak organizácia neurobí, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1 alebo 2.
(5) Pokutu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx x xxrušeniu povinnosti došlo; ďalšiu pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená organizácii splniť.
(6) Pokxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxdotknutá zodpovednosť organizácie, prípadne jej pracovníkov podľa osobitných predpisov.
(8) Pokuta je príjmom národného výboru, ktorý ju uložil.
xxxxx xxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxx xxxxxterstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ministerstvami a úradmi im naroveň postavenými vydá vyhláškami v Úraxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxstúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.
(3) Ministerstvo kultúry Slovexxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxôsob spoločenského ohodnotenia vybratých častí prírody chránených týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho vykonanie. 6)
§ 21
(1) Doterajšie xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxanoveniami tohto zákona pred jeho účinnosťou sa považujú za opatrenia podľa tohto zákona.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vyxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účinnosť 1. januárom 1969.
Zákon č. 72/1969 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1969.
Zákon č. 100/1977 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1978.
Zákon čx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxj v.r.
Jeleň v.r.
Klokoč v.r.
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxoby. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxh mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.
xx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx x xxrávnom konaní (správny poriadok).
xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.