44/1954 Sb.

v organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (10)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (3)
... dalšie položky
44/1954 Zb.
Vládne nariadenie
zo dňa 31. augusta 1954
o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy
Zmena: 1/1955 Zb.
Zmena: 51/1955 Zb.
Zmena: 7/1956 Zb.
Zmena: 34/1958 Zb.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 14 ods. 1 zákona č. 2/1954 Zb., o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1954:
§ 1
Účelom tohto nariadenia je určiť základy organizácie verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy tak, aby zabezpečovala stále zvyšovanie bezpečnosti, výkonnosti a hospodárnosti dopravy a prispievala k prehĺbeniu súčinnosti všetkých jej odvetví.
§ 2
(1) Zásady organizácie verejnej dopravy a s ňou súvisiacich hospodárskych činností, prevádzaných Ministerstvom dopravy a jemu podriadenými organizačnými útvarmi, ako i zásady organizácie starostlivosti o cudzinecký cestovný ruch ustanovuje vláda.
(2) V medziach týchto zásad minister dopravy zriaďuje, mení a zrušuje jednotlivé organizačné útvary, určuje ich organizačnú formu, názov, sídlo, pôsobnosť a územný obvod; podrobnú organizáciu týchto útvarov upravuje minister dopravy štatútmi.
(3) Minister dopravy ustanovuje značky, ktoré môžu organizačné útvary užívať a označovať nimi aj súčiastky majetku, ktorý majú v správe.
§ 3
(1) zrušený.
(2) Organizačné útvary zriadené ako samostatné právnické osoby sa zapisujú do podnikového registra. V návrhu zápisu do tohto registra uvedie organizačný útvar svoj názov, deň zriadenia, sídlo a spôsob zastupovania a podpisovania.
§ 4
Organizačné útvary zriadené podľa tohto nariadenia môžu vykonávať a obstarávať, a to i vo zvláštnych pomocných závodoch, samostatne všetky práce a pomocné úkony, ktoré slúžia predmetu ich podnikania alebo vybudovaniu a udržovaniu ich zariadení, najmä vyrábať aj náhradné súčiastky, bez toho aby na to potrebovali oprávnenie podľa osobitných predpisov.
§ 5
(1) Predpisy o hospodárení, financovaní, platobnom styku a peňažnej kontrole národných podnikov platia pre všetky hospodárske organizácie v odbore Ministerstva dopravy; minister financií po dohode s ministrom dopravy môže zo závažných dôvodov určiť odchýlky pre určitú hospodársku organizáciu.
(2) Z majetku spravovaného organizačnými útvarmi, podriadenými Ministerstvu dopravy, ktoré boli zriadené ako samostatné právnické osoby, nemožno žiadať ani dosiahnuť uspokojenie pohľadávok proti štátu.
§ 6
(1) Minister dopravy so súhlasom vlády vydá pre zamestnancov na Ministerstve dopravy i v podriadených organizačných útvaroch:
a) zrušené,
b) jednotné základné predpisy o povinnosti, poprípade o oprávnení zamestnancov nosiť rovnošatu alebo služobný odznak a o zovňajšej úprave, spôsobe obstarávania a podmienkach užívania rovnošaty a služobného odznaku,
c) jednotné základné predpisy o osobných hodnostiach a hodnostnom označení a o vzájomných vzťahoch zamestnancov.
(2) zrušený.
§ 7
(1) Pôsobnosť vo veciach starostlivosti o domáci cestovný ruch vykonáva v rámci starostlivosti o rozvoj turistiky Štátny výbor pre telesnú výchovu a šport.
(2) Organizačné opatrenia, ktorými minister dopravy pred začiatkom účinnosti tohto nariadenia zabezpečil poskytovanie služieb v odbore cudzineckého cestovného ruchu, sa považujú za opatrenia podľa tohto nariadenia.
§ 8
Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením. Najmä sa zrušujú:
a) vládne nariadenie č. 33/1952 Zb., o zriadení Ministerstva železníc a o reorganizácii železníc,
b) vládne nariadenie č. 34/1952 Zb., o organizácii cestnej, leteckej a vodnej dopravy a cestovného ruchu, v znení vládneho nariadenia č. 30/1953 Zb.; nedotknuté však ostávajú ustanovenia časti prvej a § 24 zákona č. 311/1948 Zb., o národných dopravných podnikoch, v znení vyhlášky č. 149/1950 Zb.
§ 9
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zákonné opatrenie č. 1/1955 Zb. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 3. januárom 1955, zákon č. 51/1955 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1956, vládne nariadenie č. 7/1956 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1956, vládne nariadenie č. 34/1958 Zb. nadobúda účinnosť 1. júlom 1958, zákon č. 65/1965 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1966.
Zápotocký v.r.
gen. arm. Dr. Čepička v.r.
Pospíšil v.r.
Čl.1
(zavedený zákonným opatrením č. 1/1955 Zb.)
Osobným úradom zamestnancov pridelených plavebným správam je Ministerstvo dopravy. Ustanovenie § 6 ods.1 vládneho nariadenia č. 44/1954 Zb., o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy, platí aj o týchto zamestnancoch.
Čl.2
(zavedený vládnym nariadením č. 7/1956 Zb.)
Starostlivosť o cudzinecký cestovný ruch, ktorá doteraz prislúchala Ministerstvu dopravy, prechádza na Ministerstvo zahraničného obchodu.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.