93/1951 Sb.

o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (19)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (2)
... dalšie položky
Články a iné dokumenty (4)
... dalšie položky
93/1951 Zb.
Zákon
zo dňa 2.novembra 1951
o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Štátne sviatky
Dni 8. máj, deň oslobodenia od fašizmu, 5. júl, deň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda a 28. október, deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu sa vyhlasujú za štátne sviatky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
§ 2
Dni pracovného pokoja
(1) Štátne sviatky sú dňami pracovného pokoja.
(2) Ostatnými dňami pracovného pokoja okrem nedelí sú:
a) 1. január (Nový rok),
b) Veľkonočný pondelok,
c) 1. máj (Sviatok práce),
d) 24. december (Štedrý deň),
e) 25. december (1. sviatok vianočný),
e) 26. december (2. sviatok vianočný).
(3) Pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, vzťahujú sa na dni pracovného pokoja predpisy o nedeliach.
(4) Ak to vyžadujú hospodárske alebo iné dôležité záujmy štátu, môže kompetentný ústredný úrad alebo orgán ním splnomocnený ustanoviť, že v určitých závodoch alebo prevodzovniach sa v dňoch pracovného pokoja pracuje a v akom rozsahu.
Nadpis zrušený od 23.6.1975
§ 3
Významnými dňami Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú:
a) 5. máj,
b) 29. august,
c) 17. november (deň boja študentov za slobodu a demokraciu).
§ 4
Pamätným dňom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je 6. júl (Majster Ján Hus).
§ 5
Významné a pamätné dni Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sú pracovnými dňami.
§ 6
Zrušený od 1.1.1966
Záverečné ustanovenia
§ 7
Zrušujú sa všetky doterajšie predpisy v odbore sviatkového práva.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1.januára 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zákon č. 65/1065 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1966.
Zákon č. 56/1975 Zb. nadobudol účinnosť 23. júnom 1975.
Opatrenie č. 141/1988 Zb. nadobudlo účinnosť 21. septembrom 1988.
Zákon č. 167/1990 Zb. nadobudol účinnosť 10. májom 1990.
Zákon č. 218/1991 Zb. nadobudol účinnosť 31. májom 1991.
Gottwald v.r.
Dr. John v.r.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Kopřiva v.r.
Fierlinger v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Málek v.r.
Bacílek v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Bílek v.r.
Nepomucký v.r.
arm.gen. Dr. Čepička v.r.
Dr. Neuman v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Nosek v.r.
Dr. Havelka v.r.
Plojhar v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Pokorný v.r.
Jonáš v.r.
Ing. Púčik v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Rais v.r.
Kliment v.r.
Smida v.r.
Kopecký v.r.
Dr.Ing. Šlechta v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.