Obsah Dostupné filtre
Predpisy (3)
Vzťah
... další položky
Judikatúra (1)
... dalšie položky
Monografie (1)
... dalšie položky

165/1950 Sb. na ochranu mieru
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
165/1950 Zb.
ZÁKON
zo dňa 20.decembra 1950
NA OCHRANU MIERU
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
Československý ľud v duchu svojich pokrokových tradícií, po hrozných skúsenostiach vojny a fašistickej okupácie, rozhodol sa pevne vybudovať si v mieri a pokoji svoj nový a spravodlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodol sa vybudovať socializmus vo svojej vlasti.
Československý ľud stojí pevne v tábore mieru, rozhodnutý brániť svetový mier, ohrozený podnecovateľmi novej vojny. Prijal s nadšením výzvu II. Svetového kongresu obrancov mieru ako výraz nezvratného odhodlania všetkých statočných ľudí na svete obhájiť mier a zabrániť novej vojne.
Vyjadril už vo svojich nových, ľudovodemokratických zákonoch jasne svoju vôlu chrániť mierové spolužitie národov a trestať všetkých tých, čo mier ohrožujú. Pri vedomí toho, že podnecovatelia novej vojny stupňujú vojnové hrozby a propagandu novej vojny a prechádzajú k otvoreným útočným činom, vydáva československý ľud zákon na ochranu mieru, aby tým znovu utvrdil a ešte účinnejšie podporil úsilie o svetový mier a medzinárodnú solidaritu.
Preto sa ustanovuje:
§ 1
(1) Kto sa pokúsi rozrušiť mierové spolužitie národov tým, že akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo vojnovú propagandu inak podporuje, dopúšťa sa trestného činu proti mieru.
(2) Páchateľ sa potresce odňatím slobody na jeden rok až desať rokov; odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov potresce sa páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) ako člen spolčenia,
b) v značnom rozsahu alebo
c) ak je tu iná priťažujúca okolnosť._
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády, zákon č. 140/1961 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1962.
             Gottwald v. r. 
             Dr. John v. r. 
             Zápotocký v. r. 
  Fierlinger v. r.,            Dr. Rais v. r. 
  aj za námestníka predsedu vlády     Kopecký v. r. 
  a ministra zahraničných vecí Širokého  Kliment v. r. 
  Dr. Ševčík v. r.            Jonáš v. r. 
  arm.gen. Svoboda v. r.         Ďuriš v. r. 
  Dr. Dolanský v. r.           Krajčír v. r. 
  arm.gen. dr. Čepička v. r.       Dr. Ing. Šlechta v. r. 
  Dr. Gregor v. r.            Dr. Neumann v. r. 
  Nosek v. r.               Erban v. r. 
  Kopřiva v. r.              Plojhar v. r. 
  Kabeš v. r.               aj za ministra Petra 
Dr. Nejedlý v. r.            Ing. Jankovcová v. r.
Čl.I
(zavedený zákonom č. 140/1961 Zb.)
Horná hranica druhej sadzby trestu odňatia slobody ustanovenej § 1 ods.2 zákona č. 165/1950 Zb. na ochranu mieru sa znižuje na pätnásť rokov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 165/1950 Sb., na ochranu mieru, Národního shromáždění.

Schválené: 20.12.1950
Rozposlané/platnosť od: 24.12.1950
Účinnosť od: 24.12.1950
Zrušené: 01.01.2006

68/1950 Sbírky zákonů na strane 0683.
Odkaz na rovnopis čiastky
Zrušené: 300/2005 Z.z.