68/1950 Sb.

, ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (7)
Vzťah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatúra (5)
... dalšie položky
68/1950 Sb.
Vládne nariadenie
zo dňa 30. mája 1950,
ktorým sa vydáva platový poriadok pre správnych zamestnancov.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovných a platových pomeroch štátnych zamestnancov (ďalej len "zákon"):
§ 1.
Osobný rozsah.
(1) Tento platový poriadok sa vzťahuje v rozsahu určenom v § 2 zákona na všetkých štátnych zamestnancov vyjmúc zamestnancov, pre ktorých platia platové poriadky pre učiteľov a pre zamestnancov zdravotnej starostlivosti.
(2) Na zamestnancov prijatých na výkon prác vyskytujúcich sa len v určitých časových obdobiach alebo na zdolanie mimoriadnych prác prechodnej povahy (§ 33 zákona) sa tento platový poriadok vzťahuje, ak sú prijatí na výkon prác, ktoré konajú správni zamestnanci.
Diel I.
Pracovné triedy.
§ 2.
Počet pracovných tried a zaradenie jednotlivých druhov prác.
Správni zamestnanci sa podľa druhu konanej práce a jej hodnoty roztrieďujú do deväť pracovných tried. Podľa soznamu prác, ktorý schváli vláda, sa určí, ktoré práce náležia do jednotlivých pracovných tried. Pri prácach neuvedených v sozname sa pracovná trieda určí podľa obdoby iných tam uvedených a rovnako hodnotných prác. V pochybných prípadoch určí zodpovedajúcu pracovnú triedu orgán splnomocnený na to vládou.
§ 3.
Zaradenie zamestnanca pri prijatí (pri prevode z inej zamestnaneckej skupiny).
(1) Zamestnanec sa pri prijatí zaradí do pracovnej triedy, do ktorej sú zaradené práce, pre výkon ktorých bol prijatý.
(2) Ustanovenie odseku 1 platí primerane pri prevode zamestnanca z inej zamestnaneckej skupiny.
§ 4.
Preradenie do vyššej alebo nižšej pracovnej triedy.
(1) Zamestnanec, ktorý koná s úspechom práce zaradené do vyššej pracovnej triedy, preradí sa v rámci plánu pracovných síl do tejto vyššej pracovnej triedy najneskoršie do troch mesiacov odo dňa, keď mu bolo uložené konať tieto práce.
(2) Zamestnanec sa preradí do nižšej pracovnej triedy,
a) ak nie je dostatočne spôsobilý na výkon prác zodpovedajúcich jeho doterajšiemu zaradeniu,
b) ak to vyžaduje zmena organizácie práce, poprípade plán pracovných síl.
§ 5.
Spoločné ustanovenia o zaraďovaní (preraďovaní).
(1) Ak koná zamestnanec práce zaradené do viac pracovných tried, zaradí sa podľa prác, v ktorých je ťažisko jeho celkovej činnosti.
(2) Zamestnanec poverený funkciou sa zaradí do pracovnej triedy podľa najhodnotnejšej práce v jeho pracovnom úseku.
(3) Zastupovanie neprítomného zamestnanca na služobný príkaz neodôvodňuje preradenie zastupujúceho zamestnanca do inej pracovnej triedy. Ak koná však pritom zamestnanec s úspechom práce zaradené do vyššej pracovnej triedy dlhšie ako mesiac, prislúcha mu za dobu ďalšieho zastupovania náhrada vo výške určenej v § 6 ods. 3.
Diel II.
Príjmy z pracovného pomeru.
§ 6.
Výška základného platu.
(1) Výška základného platu v pracovných triedach I až VIII je:
V stupni Pri dobe započitateľnej        V pracovnej triede
 pre časový postup    I   II  III   IV   V   VI  VII  VIII
-----------------------------------------------------------------------------
  od začiatku  do konca           Kčs mesačne
-----------------------------------------------------------------------------
1.   -   1. roka  1 800 2 020 2 270 2 570 2 910 3 320 3 800 4 370
2. 2. roka 3. roka  1 980 2 230 2 500 2 830 3 210 3 660 4 180 4 810
3. 4. roka 6. roka  2 150 2 410 2 710 3 060 3 470 3 960 4 530 5 200
4. 7. roka 12. roka  2 290 2 570 2 890 3 270 3 700 4 220 4 830 5 550
5. 13. roka 19. roka  2 430 2 730 3 070 3 470 3 930 4 490 5 130 5 900
6. 20. roka -     2 520 2 830 3 180 3 600 4 080 4 650 5 320 6 120
-----------------------------------------------------------------------------
Časový postup do vyššieho stupňa tej istej pracovnej triedy je podmienený úspešným výsledkom preverenia pracovného výkonu zamestnanca.
(2) Základný plat v pracovnej triede IX sa určuje sumou od 5500 Kčs mesačne. Výmeru základného platu v tejto pracovnej triede určí jednotlivým zamestnancom na návrh príslušného ústredného úradu vláda, poprípade orgán ňou na to splnomocnený, a to s prihliadnutím na hodnotu zamestnancovej práce, na jeho pracovné výsledky, osobné vlastnosti a funkciu, ktorú poprípade zastáva.
(3) zrušený od 1.1.1966
(4) zrušený od 1.1.1966.
Doba započitateľná pre časový postup.
§ 7.
(1) Pre časový postup sa s obmedzením určeným v §§ 8 a 9 započíta doba
a) strávená v akomkoľvek pracovnom pomere,
b) vojenskej služby v československej armáde, pokiaľ nebola predĺžená (nadsluhovaná) v dôsledku výkonu trestu,
c) služby v československých légiách alebo strávená vo vlastnosti účastníka národného boja za oslobodenie, a to v rozsahu, v ktorom bola dosiaľ započitateľná pre zvýšenie služného (platu mu zodpovedajúceho) podľa zákona č. 462/1919 Sb., o udelení miest legionárom, v znení predpisov ho meniacich a doplňujúcich, alebo podľa zákona č. 255/1946 Sb., o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
(2) Krajské národné výbory môžu pre časový postup započítať aj dobu strávenú v samostatnom zamestnaní (povolaní), dobu nezavinenej nezamestnanosti alebo dobu, po ktorú bola zamestnancovi práca znemožnená pre politickú, národnú alebo rasovú perzekúciu.
§ 8.
(1) Zo započítania pre časový postup je vylúčená doba
a) strávená pred dovŕšením 18. roku veku, pokiaľ nejde o obdobia uvedené v § 7 ods. 1 písm. c),
b) neospravedlnenej neprítomnosti v práci,
c) neplateného pracovného voľna,
d) po ktorú bol zamestnanec podľa príslušných predpisov pozbavený výkonu práce, okrem ak by mu za túto dobu prislúchal úplný základný plat,
e) ktorá bola v predchádzajúcom pracovnom pomere vylúčená zo započítania pre zvýšenie pracovných príjmov.
(2) Krajské národné výbory môžu v odôvodnených prípadoch povoliť započítanie doby uvedenej v odseku 1 písm. c) a e).
§ 9.
Pri súbehu niekoľkých dôvodov pre započítanie tej istej doby pre časový postup sa vykoná započítanie iba z jedného, pre zamestnanca najpriaznivejšieho dôvodu.
§ 10.
Ministerstvo financií môže po dohode s ministerstvami vnútra a práce a sociálnej starostlivosti vydať smernice na vykonávanie ustanovení §§ 7 až 9.
Doba, po ktorú prislúcha základný plat.
§ 11.
(1) Základný plat prislúcha, pokiaľ osobitné predpisy neurčia inak, po dobu trvania pracovného pomeru s výnimkou doby
a) neospravedlnenej neprítomnosti v práci,
b) neplateného pracovného voľna,
c) neschopnosti na prácu pre nemoc alebo úraz, pokiaľ táto neschopnosť presahuje čas 6 týždňov, alebo pokiaľ si zamestnanec nemoc (úraz) spôsobil úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou; lehota 6 týždňov sa predlžuje o 2 týždne u zamestnancov, ktorých zamestnanie vo verejnej službe ku dňu onemocnenia (úrazu) trvá už 10 rokov, a o ďalší týždeň za každých ďalších 5 rokov zamestnania vo verejnej službe,
d) neprítomnosti v práci pre tehotenstvo alebo materstvo, pokiaľ táto neprítomnosť presahuje čas 6 týždňov; ak nie je však zamestnankyňa vo verejnej službe zamestnaná aspoň 2 roky, neprislúcha základný plat od začiatku neprítomnosti v práci.
(2) V odôvodnených prípadoch môže príslušný ústredný úrad povoliť výnimky z ustanovení odseku 1 písm. c) a d) podľa smerníc, ktoré určí vláda.
§ 12.
Nárok na základný plat po čas neschopnosti na prácu pre nemoc (úraz) alebo po čas neprítomnosti v práci pre tehotenstvo alebo materstvo, vyplývajúci z ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) a d), trvá, i keď pracovný pomer skončil skôr výpoveďou danou zamestnancovi v uvedenom čase.
Funkčné prídavky.
§ 13.
(1) Funkčné prídavky prislúchajú zamestnancom, ktorí sú zaradení do pracovných tried III až VIII a sú poverení funkciou zaradenou do plánu pracovných síl. V pracovnej triede IX je v základnom plate obsiahnutá aj odmena za zastávanie funkcie; na jej hodnotu sa prihliadne pri určení výmery základného platu podľa § 6 ods. 2.
(2) Výška funkčného prídavku je:
        --------------------------------
        V pracovnej triede Kčs mesačne
        --------------------------------
        III        300 až  500
        IV         400 až  600
        V         500 až  700
        VI         600 až  800
        VII        700 až  900
        VIII        900 až 1 500
        --------------------------------
(3) V medziach súm určených v odseku 2 určí podľa hodnoty funkcie výšku funkčného prídavku jednotlivým zamestnancom orgán príslušný na poverenie zamestnanca funkciou.
(4) Hodnota funkcie sa posudzuje najmä podľa
a) miery potrebných znalostí a skúseností,
b) miery zodpovednosti a závažnosti dôsledkov plynúcich z funkčnej činnosti so stránky politického, hospodárskeho, územného a osobného dosahu,
c) závislosti funkčnej činnosti na príkazoch a pokynoch nadriadených miest (miery samostatnej dispozičnej právomoci),
d) závislosti práce podriadených zamestnancov na činnosti zamestnanca povereného funkciou (miery intenzity funkčnej činnosti),
e) miery potrebných organizačných schopností a potrebnej iniciatívnosti a
f) počtu bezprostredne podriadených zamestnancov pri inak rovnakých okolnostiach.
§ 14.
(1) Funkčné prídavky sú odmenou za činnosť spočívajúcu vo vedení a kontrole práce podriadených zamestnancov.
(2) Funkčný prídavok prislúcha, pokiaľ osobitné predpisy neurčia inak, po dobu skutočného výkonu funkcie a po dobu ospravedlnenej neprítomnosti v práci, po ktorú zamestnancovi prislúcha základný plat.
(3) Ak by boly u toho istého zamestnanca splnenie podmienky pre priznanie viac než jedného funkčného prídavku, prislúcha mu len jeden prídavok, a to najvyšší.
(4) Zamestnancovi, ktorý na služobný príkaz zastupuje v pracovných triedach III až VIII neprítomného zamestnanca povereného funkciou alebo dočasne zastáva uprázdnené funkčné miesto dlhšie než mesiac, prislúcha za dobu ďalšieho zastávania funkcie popri prípadnej náhrady podľa § 6 ods. 3 prvej vety náhrada vo výške príslušného funkčného prídavku. Táto náhrada sa snižuje o funkčný prídavok poprípade prislúchajúci zastupujúcemu zamestnancovi. Ak ide o zastupovanie alebo o dočasné zastávanie funkčného miesta v pracovnej triede IX, prislúcha náhrada podľa § 6 ods. 3 druhej vety v dvojnásobnej výške, snížená obdobne podľa ustanovenia predchádzajúcej vety; prislúcha len potiaľ, pokiaľ úhrn základného platu, prípadného funkčného prídavku a tejto náhrady nepresiahne výšku základného platu zastupovaného zamestnanca.
§ 15.
Jazykový príplatok.
Zamestnancom zaradeným do pracovných tried I až VIII, ktorí konajú práce vyžadujúce znalosti a používanie cudzích rečí, prislúcha jazykový príplatok, ktorý je 200 Kčs mesačne za každú používanú cudziu reč. Pokiaľ osobitné predpisy neurčia inak, prislúcha tento príplatok len po dobu konania prác odôvodňujúcich jeho priznanie a po dobu ospravedlnenej neprítomnosti v práci, po ktorú prislúcha zamestnancovi základný plat.
§ 16.
Prémie a odmeny.
(1) Za vyšší pracovný výkon sa poskytujú prémie, a to vo výške a za podmienok určených prémiovými poriadkami, ktoré vydá vláda.
(2) Za zlepšovacie návrhy, vykonaním ktorých bola práca zhospodárnená alebo inak zdokonalená, a za mimoriadne výkony a významné pracovné zásluhy môžu sa poskytnúť odmeny. Bližšie predpisy o poskytovaní odmien vydá vláda.
§ 17.
Zrušený od 1.1.1966
§ 18.
Zrušený od 1.1.1966
§ 19.
Vecné plnenia.
(1) Vecné plnenia možno priznať len potiaľ, pokiaľ sú odôvodnené osobitnými pracovnými výkonmi a ak je to účelnejšie než poskytovanie peňažných pracovných príjmov, alebo pokiaľ sú odôvodnené osobitnými povinnosťami. Inak možno zamestnancovi poskytovať vecné plnenia len za náhradu zodpovedajúcu ich všeobecnej cene.
(2) Podrobnosti určí vláda.
§ 20.
Zrušený od 1.1.1966
§ 20a
Práca v úkolovej mzde.
(1) Pri prácach, pri ktorých sú pre to technické predpoklady a kde by nebola ohrozená akosť práce, zavedie sa práca v úkolovej mzde.
(2) Druhy prác, pri ktorých sa tak môže stať, a úkolové tarify určí minister financií so súhlasom Štátnej mzdovej komisie.
§ 21.
Zrušený od 1.1.1957
Diel III.
Spoločné ustanovenia o príjmoch z pracovného pomeru.
§ 22.
Príjmami z pracovného pomeru sa rozumejú pracovné príjmy a sociálne dávky.
§ 23.
Zrušený od 1.1.1966
§ 24.
Zrušený od 1.6.1953
§ 25.
Zrušený od 1.1.1966
§ 26.
Zrušený od 1.1.1966
Diel IV.
Prechodné a záverečné ustanovenia.
§ 27.
Prevod do pracovných tried.
(1) Do zamestnaneckej skupiny správnych zamestnancov sa bez ohľadu na doterajšie zaradenie prevedú zamestnanci, ktorí v deň začiatku účinnosti tohto platového poriadku, nie však len prechodne, skutočne konajú, a ak ide o zamestnancov v tento deň neprítomných v práci, naposledy pred začiatkom tejto neprítomnosti konali práce zodpovedajúce tejto zamestnaneckej skupine.
(2) Zamestnanec sa zaradí v rámci dočasného plánu pracovných síl do pracovnej triedy zodpovedajúcej prácam, ktoré naposledy konal pred dňom začiatku účinnosti tohto platového poriadku.
§ 28.
Určenie výšky základného platu ku dňu prevodu.
(1) V pracovných triedach I až VIII sa výška základného platu ku dňu prevodu do nových príjmov určí podľa celkovej doby započitateľnej k tomuto dňu pre časový postup podľa obdoby ustanovení §§ 7 až 9.
(2) V pracovnej triede IX sa výška základného platu ku dňu prevodu do nových príjmov určí podľa § 6 ods. 2.
§ 29.
Poskytovanie naturálnych príjmov.
Až do vydania predpisov podľa § 19 ods. 2 sa naturálne príjmy poskytujú podľa doterajších predpisov.
Príjmy niektorých zamestnancov neprítomných v práci.
§ 30.
Lehoty, po ktoré prislúcha základný plat podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d), sa počítajú najskôr od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vyhlásení tohto nariadenia. Až do tohto dňa sú pre dobu trvania nároku na pracovné príjmy pri neprítomnosti v práci pre nemoc (úraz) alebo pre tehotenstvo (materstvo) smerodajné predpisy platné (použivateľné) predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia. Celková doba nesmie však presiahnuť dobu, po ktorú prislúchaly služobné príjmy podľa predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.
§ 31.
Nároky štátnych zamestnancov povolaných na službu v brannej moci sa do dňa začiatku účinnosti zákona č. 64/1950 Sb., o sociálnom zabezpečení osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov, posudzujú podľa predpisov platných (používateľných) predo dňom začiatku účinnosti tohto nariadenia.
§ 32.
Účinnosť a vykonanie.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 1950; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Nariadenie č. 127/1951 Sb. nadobudlo účinnosť 1. januárom 1952; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Nariadenie č. 38/1953 Sb. nadobudlo účinnosť 1. júnom 1953; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Nariadenie č. 54/1956 Sb. nadobudlo účinnosť 1. januárom 1957; vykonajú ho všetci členovia vlády.
Zákonník práce č. 65/1965 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1966.
Zápotocký v.r.
Široký v.r.
Fierlinger v.r.
Dr. Ševčík v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Čepička v.r.
Dr. Gregor v.r.
Nosek v.r.
Kopřiva v.r.
Kabeš v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Rais v.r.
Kopecký v.r.
Kliment v.r.
Ďuriš v.r.
Krajčír v.r.
Petr v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Dr. Neuman v.r.
Erban v.r.
Plojhar v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Dr. Šrobár v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.