295/1920 Sb.

o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
295/1920 Sb.
Zákon
ze dne 9. dubna 1920
o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Zákon ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. a n., mění a doplňuje se v těchto bodech:
Článek I.
§ 3, odst. I.: První věta v posavadním znění se zrušuje a bude zníti takto:
"Ani žactvu z míst vzdálenějších 4 km od budovy školní nesmí býti přijetí do školy obecné neb občanské odepřeno, jestliže a pokud místo v učebnách stačí a počet 80 žáků v jedné třídě není překročen."
Na konec §u 4 jako další odstavec se vsune:
"Aby tyto školy uvedeny byly v život a udržovány v činnosti, má předseda zemské školní rady, nebo jím ustanovený zástupce, právo přikázati kterémukoliv učiteli neb učitelce a to i těm, kteří zastávají místo definitivní, aby převzali úřad a vyučování obran kterékoli škole podle tohoto zákona zřízené. Náklady na stěhování budou učitelům takovým nahrazeny a služební příjmy jejich nesmějí býti menší, než v posavadním působišti. Ministr školství a národní osvěty může v případech, hodných pozoru, povoliti učitelům těmto odměny mimořádné, nebo diety.
O učitelích, službou takto jinam přikázaných, platí ustanovení § 3 zákona ze dne 29. října 1919, č. 605 Sb. z. a n.
Učitel musí se takovému příkazu podrobiti. Neuposlechnutí stíháno bude disciplinárně."
§ 7, odst. poslední: Dosavadní znění se zrušuje a bude odstavec tento zníti takto:
"Právo rozhodovací o vyvlastnění, pokud se týče o nájmu, přísluší při školách povolených předsedou zemské školní rady nebo jeho zástupcem, v § 4 jmenovaným, tomuto funkcionáři zemské školní rady, nebo zástupci jím ustanovenému, ve shodě s politickým úřadem zemským, při školách ministerstvem školství nebo zástupci, jím ustanovenému ve shodě s ministerstvem vnitra. Opatření stran nutných úprav stavebních v místnostech, získaných nájmem podle tohoto paragrafu, činí po slyšení vlastníka reality, nebo jeho zástupce funkcionář v § 4 tohoto zákona zmíněný, a to i při školách, zřízených podle § 5 tohoto zákona. Případné úkony stavebního úřadu příslušejí tu okresní správě politické.
Pro řízení vyvlastňovací platí obdoba zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., a to §§ 22 a následujících."
K § 9 buďtež připojeny tyto odstavce:
"Funkcionář zemské školní rady, v § 4 jmenovaný, má dále právo měniti hranice obcí školních i stanoviti obvody jednotlivým školám, ať jsou zřízeny podle tohoto zákona či podle zákonů starších.
Stížnosti proti opatřením podle tohoto paragrafu učiněným nemají odkládacího účinku."
Článek II.
Zákon tento nabude působnosti dnem svého vyhlášení.
Článe k III.
Výkon zákona ukládá se ministru školství a národní osvěty společně se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r.,
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva pro zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.