192/1946 Sb.

o dvojročnom hospodárskom pláne

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
192/1946 Sb.
Zákon
ze dne 25. října 1946
o dvouletém hospodářském plánu.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Část první.
Stanovení dvouletého hospodářského plánu.
Oddíl I.
Základní úkoly všeobecně.
§ 1.
Pro obnovu a výstavbu hospodářství v republice Československé a tím i pro zvýšení životní úrovně lidu se stanoví pro léta 1947 a 1948 dvouletý hospodářský plán (dále jen dvouletý plán) s těmito základními úkoly:
a) v průmyslu překročiti koncem roku 1948 celkovou úroveň výroby z roku 1937 o 10%;
b) v zemědělství dosáhnouti koncem roku 1948 úrovně výroby předválečné;
c) ve stavebnictví opatřiti potřebný počet bytů, provésti velké stavby pro průmysl a zemědělství, obnovovati a doplňovati veřejné komunikace a zařízení, zahrnujíc v to zařízení k účelům zdravotním, provésti a zlepšiti vodohospodářské stavby a zařízení asanační a zajistiti provedení naléhavých staveb samosprávních;
d) v celkové dopravě dosáhnouti dopravního výkonu z roku 1937;
e) přispěti k urychlenému vyrovnání hospodářské úrovně Slovenska s českými zeměmi, zejména dokonalejším využitím jeho surovinových a energetických zdrojů a pracovních sil, jakož i vytvořením nových pracovních příležitostí na Slovensku;
f) povznésti hospodářsky slabé kraje českých zemí.
Při plnění těchto základních úkolů se zvýší přiměřeně celková výroba spotřebních statků.
Oddíl II.
Základní úkoly v jednotlivých hospodářských oborech.
§ 2.
V průmyslu.
Výroba bude stupňována tak, aby v roce 1948 činila zejména:
 a) Ve výrobě báňské především:
  kamenného uhlí       17,746.000 tun,
  hnědého uhlí        23,900.000 tun,
  koksu            4,840.000 tun,
  železné rudy         1,290.253 tun,
  nafty              82.000 tun.
V roce 1947 se vytěží kamenného uhlí 16,374.000 tun, hnědého uhlí 21,822.000 tun a vyrobí se 3,740.000 tun koksu.
 b) Ve výrobě energie především:
  elektrického proudu    7.556,000.000 kWh,
  svítiplynu          680,150.000 m3.
V roce 1947 se vyrobí 6.365,000.000 kWh elektrického proudu.
 c) Ve výrobě hutnické především:
  surového železa        1,508.500 tun,
  surové oceli          2,455.000 tun,
  odlitků             330.000 tun,
  válcovaných výrobků      1,730.000 tun.
V roce 1947 se vyrobí surového železa 1,340.000 tun a surové oceli 2,200.000 tun.
 d) V průmyslu železa a kovů především:
  železničních vozů        7.802 kusy
  nákladních, osobních
  a motorových v jednotkách
  nákladních vozů        15.240 kusů,
  tramvajových vozů         135 kusů,
  motorových a vlečných       143 kusů,
  lokomotiv             290 kusů,
  traktorů            9.000 kusů,
  nákladních a osobních
  automobilů a autobusů
  v jednotkách automobilů
  nákladních           14.000 kusů,
  hospodářských strojů
  v hodnotě        1.448,195.000 Kčs,
a to zejména:
   strojů pro obdělávání
   a přípravu půdy       102.844 kusů,
   strojů secích a sázecích   16.100 kusů,
   sklizňových strojů      24.000 kusů,
   strojů na zpracování
   sklizně            11.467 kusů,
   strojů na přípravu krmiv   55.023 kusů,
   ostatních hospodářských
   strojů            65.318 kusů,
   elektromotorů
   od 5 do 25 kW        270.000 kusů,
   motocyklů           70.250 kusů,
   jízdních kol         220.000 kusů,
   šicích strojů        100.000 kusů,
   rozhlasových
   přijimačů          200.000 kusů,
   telefonních přístrojů     75.000 kusů,
   žárovek          15,000.000 kusů,
   kuchyňského nádobí     9,500.000 kg.
V roce 1947 se vyrobí železničních vozů nákladních, osobních a motorových 16.750 kusů v jednotkách nákladních vozů, lokomotiv 230 kusů, traktorů 5.650 kusů, nákladních a osobních automobilů a autobusů v jednotkách automobilů nákladních 10.330 kusů, hospodářských strojů v hodnotě 1.000,000.000 Kčs, a to zejména strojů pro obdělávání a přípravu půdy 72.000 kusů, strojů secích a sázecích 9.000 kusů, sklizňových strojů 22.000 kusů, strojů na zpracování sklizně 7.000 kusů a strojů na přípravu krmiv 44.000 kusů.
 e) Ve výrobě chemické především:
  synthetických pohonných
  látek z domácích
  surovin         o 22% více proti
  stavu v roce 1946,
  mazadel z minerálních
  olejů          o 103% více proti
  stavu v roce 1946,
  benzolu a jeho homologů o 44% více proti
  stavu v roce 1946,
  fosforečných hnojiv     314.165 tun,
  dusíkatých hnojiv      146.820 tun,
  kyseliny sírové       205.842 tun,
  sody             102.400 tun,
  umělé stříže         16.750 tun,
  umělého hedvábí        5.000 tun.
V roce 1947 se vyrobí mazadel z minerálních olejů o 103% více, než je dnešní stav výroby, fosforečných hnojiv 380.000 tun a dusíkatých hnojiv 129.000 tun.
 f) V průmyslu sklářském především:
  dutého skla         110.570 tun,
  plochého skla       17,000.000 m2,
  drobného skla         5.500 tun.
V roce 1947 se vyrobí plochého skla 17,310.000 m2.
 g) V průmyslu kamene, zemin a keramiky především:
  cementu         o 6,6% více, než
  bylo stanoveno
  předběžným rozvrhovým
  číslem pro rok 1948
  ("orientačním číslem"),
  cihel          964,900.000 jednotek,
  tašek          156,648.000 kusů,
  vápna            814.000 tun.
V roce 1947 se vyrobí cementu 1,050.000 tun, cihel 572,650.000 kusů, tašek 110,000.000 kusů a vápna 580.800 tun.
 h) V průmyslu papírenském především:
  buničiny           241.500 tun,
  papíru            236.750 tun,
  lepenky            70.300 tun.
 i) V průmyslu dřeva především:
  řeziva jehličnatého a
  listnatého          3,015.000 m3,
  překližek            59.000 m3,
  surových pražců        169.000 m3,
  dýh             7,079.000 m2.
 j) V průmyslu textilním a oděvním především:
  bavlněné příze s přízí
  vigoňovou          76,845.000 kg,
  česané a mykané příze    26,460.000 kg,
  lněné příze         9,460.000 kg,
  vlněných tkanin       14,800.000 kg příze,
  bavlněných tkanin
  s tkaninami z umělého
  hedvábí           73,750.000 kg příze,
  jutových tkanin        o 0,4% více, než
  bylo stanoveno
  orientačním číslem,
  61,000.000 párů;
  lněných tkanin        9,500.000 kg příze,
  41,500.000 kusů pleteného
  a stávkového zboží      9,800.000 kg,
  punčoch a ponožek      61,000.000 párů.
 k) V průmyslu kožedělném a gumárenském především:
  obuvi            52,349.000 párů,
  obručí pro jízdní kola
  a motocykly         5,040.000 kusů,
  obručí pro osobní a nákladní
  automobily           674.000 kusů.
V průmyslu výživy zvláště v těchto oborech:
 l) V průmyslu cukrovarnickém především:
  rafinovaného cukru       672.400 tun,
  melasy             158.100 tun.
 m) V průmyslu mlynářském především:
  mlýnských jedlých výrobků
  z pšenice a žita       1,679.420 tun.
 n) V průmyslu potravinářském především:
  umělých jedlých tuků      70.000 tun,
  másla              19.600 tun.
V roce 1947 se vyrobí 47.500 tun másla.
 o) V průmyslu pivovarském a sladařském především:
  sladu             109.000 tun,
  piva             8,000.000 hl.
 p) V průmyslu lihovarnickém především:
  surového lihu         267.290 hl.
§ 3.
V zemědělství.
(1) V zemědělství se učiní taková opatření, aby při plánovaných hektarových výnosech a plánované užitkovosti domácích zvířat bylo vyrobeno:
               v roce 1947     v roce 1948
   pšenice         1,474.900 tun   1,440.826 tun,
   žita a soureže      1,278.200 tun   1,172.695 tun,
               ----------------------------------
   chlebového obilí celkem 2,753.100 tun   2,613.521 tun,
   ječmene         1,056.200 tun   1,084.767 tun,
   ovsa            935.200 tun   1,017.102 tun,
   kukuřice          283.100 tun    277.600 tun,
   luštěnin          56.900 tun     55.300 tun,
   brambor         9,144.100 tun   8,001.831 tun,
   cukrovky         4,826.800 tun   4,719.200 tun,
   olejnin          165.000 tun     48.011 tun,
   pícnin          5,716.000 tun   5,953.900 tun,
   masa hovězího       140.200 tun    114.700 tun,
   masa vepřového       199.100 tun    195.400 tun,
   sádla            40.100 tun     21.120 tun,
   mléka          25,640.000 hl   21,715.000 hl,
   vajec        1.025,000.000 kusů  920,000.000 kusů.
(2) Budou učiněna opatření, aby počet ovocných stromů byl zvýšen o 6%
§ 4.
Ve stavebnictví.
Úkolem stavebnictví bude zejména:
a) obnoviti, po případě nově postaviti 113.213 bytových jednotek nákladem 19.660 milionů Kčs,
b) obnoviti, po případě nově postaviti veřejné stavby nákladem 14.871 milionů Kčs,
c) poříditi stavby pro průmysl nákladem 10.910 milionů Kčs,
d) poříditi stavby pro zemědělství nákladem 1.894 milionů Kčs,
e) obnoviti, dostavěti nebo poříditi stavby pro dopravu nákladem 7.745 milionů Kčs.
§ 5.
V dopravě.
K dosažení dopravního výkonu stanoveného dvouletým plánem bude zapotřebí zejména:
1. V dopravě železniční:
a) zařaditi nových 300 lokomotiv, 250 motorových vozidel kolejových, 17.090 nákladních a 700 osobních vozů a doplniti park městských drah a malodrah novými 123 motorovými a 130 přívěsnými vozy; připraviti seriovou výrobu speciálních nákladních železničních vozů;
b) obnoviti a doplniti zabezpečovací a dorozumívací zařízení drah nákladem 200 milionů Kčs;
c) obnoviti a doplniti zařízení železničních dílen nákladem 100 milionů Kčs;
d) doplniti dopravní zařízení košicko-bohumínské dráhy tak, aby se zvýšila její výkonnost o 50% proti roku 1937.
2. V dopravě silniční:
a) zařaditi nových 1.950 autobusů, 200 přívěsných vozů pro dopravu osob, 2.400 nákladních automobilů a 700 přívěsných vozů; připraviti seriovou výrobu speciálních nákladních automobilů;
b) vystavěti garáže a opravny motorových vozidel nákladem 150 milionů Kčs.
3. V dopravě říční:
a) zařaditi 45 nových člunů a 4 remorkéry a obnoviti plavební park, poškozený válečnými událostmi;
b) dobudovati přístavy bratislavský a komárenský.
4. V dopravě letecké:
a) zařaditi dalších 50 dopravních letadel;
b) rozšířiti a upraviti letiště, zejména v Praze-Ruzyni, Brně-Černovicích, Bratislavě-Vajnorech a Popradě, doplniti jejich zařízení a započíti se stavbou letišť v Brně-Tuřanech a Bratislavě-Ivánce.
5. V dopravě poštovní:
a) obnoviti provozní zařízení poštovní služby a obnoviti a rozšířiti telekomunikační zařízení úhrnným nákladem 933 milionů Kčs;
b) doplniti dílenská zařízení a stav poštovních motorových vozidel nákladem 140 milionů Kčs.
Oddíl III.
Investice ve dvouletém plánu.
§ 6.
(1) V rámci dvouletého plánu se provedou investice nákladem nejvýše 70,232 miliardy Kčs.
(2) Z částky 70,232 miliardy Kčs připadne:
a) na průmysl a řemeslnou výrobu 25,732 miliardy Kčs, z toho na průmysl výživy 2,950 miliardy Kčs,
b) na zemědělství 5,213 miliardy Kčs,
c) na dopravu 15,087 miliardy Kčs, z toho na pošty 0,226 miliardy Kčs,
d) na opravu bytů zničených válkou a opatření nových bytů 14,000 miliardy Kčs,
e) na pozemní, vodohospodářské, dopravní a jiné veřejné stavby 10,20 miliardy Kčs.
V těchto částkách jsou zahrnuty investice v oboru státní správy, samosprávy a státního, znárodněného i soukromého podnikání.
(3) Investice, neobsažené ve dvouletém plánu, mohou býti v letech 1947 a 1948 provedeny jen, bude-li potřeba surovin a pracovních sil pro ně kryta z místních zdrojů tak, že nebudou tyto suroviny a pracovní síly odňaty plnění úkolů, stanovených dvouletým plánem.
Oddíl IV.
Hospodářský rozvoj Slovenska.
§ 7.
(1) Z celkových investic ve dvouletém plánu budou na Slovensku provedeny investice nákladem nejvýše 22,14 miliardy Kčs.
(2) Z částky 22,14 miliardy Kčs připadne:
 a) na průmysl a řemeslnou výrobu      6,80 miliardy Kčs,
 b) na zemědělství             2,10 miliardy Kčs,
 c) na dopravu               4,71 miliardy Kčs,
 d) na opravu bytů zničených válkou a
  na opatření nových bytů         4,80 miliardy Kčs,
 e) na pozemní, vodohospodářské,
  dopravní a jiné veřejné stavby     3,73 miliardy Kčs.
(3) Bude dokončeno přemístění strojního zařízení pro průmyslové závody a řemeslnou výrobu z českých zemí na Slovensko v takovém rozsahu, aby byly vytvořeny pracovní příležitosti pro 26.000 osob.
Oddíl V.
Pomoc hospodářsky slabým krajům v českých zemích.
§ 8.
(1) Do jižních Čech, do středního Povltaví a Podbrdska, na Českomoravskou vysočinu, na Valašsko a Slovácko se přemístí, po případě se tam založí průmysl, který využije místních surovinových zdrojů a místních pracovních sil.
(2) Z celkových investic ve dvouletém plánu budou v těchto krajích provedeny investice nákladem nejvýše 5,750 miliardy Kčs.
(3) Aby se dosáhlo účelného využití lignitu, nafty, zemních plynů a surovinových zdrojů, provedou se odborné průzkumy; provedou se též výzkumné a projekční práce pro nová energetická díla.
Oddíl VI.
Některé předpoklady splnění dvouletého plánu.
§ 9.
Národní mobilisace pracovních sil.
(1) Ke splnění úkolů stanovených v oddílech I až V bude pokračováno ve včleňování a přeřazování: do průmyslu asi 270.000, do stavebnictví asi 90.000 a do zemědělství a lesnictví asi 230.000 pracovních sil. Zároveň budou zjednány podmínky, aby se zvýšila výkonnost pracujících průměrně o 10% ve srovnání s rokem 1937.
(2) Tohoto cíle bude dosaženo tím, že
a) osoby, které mohou býti na dosavadních pracovištích postrádány, přejdou do oborů, kde je jich naléhavě třeba;
b) kvalifikované síly se vrátí postupně do svého původního povolání;
c) zařadí se plánovitě dorost;
d) zařadí se osoby práce schopné a dosud nepracující do produktivní práce;
e) zvýší se počet žen výdělečně pracujících;
f) začlení se do práce osoby se sníženou pracovní schopností;
g) bude se podporovati reemigrace krajanů;
h) bude se organisovati pracovní soutěžení.
(3) Mobilisace pracujících bude se prováděti především na podkladě dobrovolnosti. Kdyby takto nebylo dosaženo potřebného počtu pracujících, budou učiněna opatření na podkladě zákonných ustanovení o pracovní povinnosti.
(4) Všichni zaměstnavatelé, včetně veřejných úřadů, ústavů, institucí a jednotlivců, budou zaměstnávati hospodárně, na vhodných místech a způsobem zabezpečujícím řádný výkon pouze takový počet pracujících potřebné kvalifikace, jehož je při nejlepší dosažitelné organisaci provozu a plném využití pracovní doby nezbytně třeba ke splnění daných úkolů.
(5) Všichni zaměstnavatelé, veřejné úřady, ústavy, instituce a jednotlivci budou dbáti, aby se přechody pracujících prováděly co nejúčelněji, aby se co nejvíce usnadnily a aby se zabezpečila slušná životní úroveň pracujících.
(6) Zásadně se předpokládá spravedlivá úprava pracovních podmínek, mezd, platů a cen ve všech odvětvích a povoláních.
§ 10.
Zahraniční obchod.
Zahraniční obchod bude organisován a řízen tak, aby se zabezpečilo plnění úkolů stanovených dvouletým plánem. Podrobnosti upraví vláda nařízením.
§ 11.
Výzkumnictví.
Technický a vědecký pokrok bude se podporovati vybudováním a zabezpečením výzkumnictví a stanovením jeho pracovních úkolů s jednotného hlediska.
Část druhá.
Provádění, plnění a kontrola dvouletého plánu.
§ 12.
(1) Vláda stanoví v rámci dvouletého plánu pro jednotlivé hospodářské obory dílčí úkoly, prostředky k jejich splnění a způsob jejich dalšího rozvrhu.
(2) Provádění jednotlivých úkolů dvouletého plánu se časově stanoví tak, aby celý plán mohl býti plynule uskutečňován, jakož i aby se stále přihlíželo k finančním možnostem státu a k devisovým možnostem československého hospodářství. Přitom se zajistí stálý soulad mezi úkoly dvouletého plánu a možnostmi zahraničního obchodu.
§ 13.
(1) Předsednictvo vlády soustavně sleduje s hlediska jednotnosti dvouletého plánu jeho provádění, kontroluje jeho plnění a podává o tom vládě zprávy.
(2) Předpisy o kontrole státního a jiného veřejného hospodářství, jmění a dluhu zůstávají nedotčeny.
§ 14.
(1) Ústavodárné Národní shromáždění zvolí podle zásady poměrného zastoupení 36 členný výbor pro kontrolu provádění dvouletého plánu.
(2) Vláda je povinna podávati ústavodárnému Národnímu shromáždění zprávy o provádění a plnění dvouletého plánu, a to pravidelně každého čtvrt roku, nebo kdykoliv o to požádá výbor zřízený podle odstavce 1.
§ 15.
(1) Provedení dvouletého plánu vyžaduje soustředěného úsilí všeho občanstva a proto je každý, jemuž připadá jakýkoliv úkol k splnění tohoto plánu, povinen jej vykonati svědomitě a hospodárně podle svých osobních a sociálních poměrů a podle svých hospodářských možností. Odpovídá proto za hospodárné používání surovin, energie, výrobních prostředků a pracovních sil a za nutnost, účelnost a hospodárnost investic, jakož i za dodržení obvyklé jakosti výrobků a za její postupné zlepšování.
(2) Všem druhům podnikání, ať státního či samosprávního či znárodněného nebo soukromého či družstevního, se zaručuje plná rovnoprávnost při provádění dvouletého plánu poskytováním stejných předpokladů a podmínek pro výkon jejich hospodářské činnosti.
Část třetí.
Zmocnění vlády.
§ 16.
(1) Vláda může nařízeními činiti opatření nutná ke splnění úkolů dvouletého plánu, pokud k nim není třeba nového zákona.
(2) Opatření hospodářské povahy, pokud je jinak mohou činiti jednotliví ministři, vyžadují, týkají-li se provedení úkolů dvouletého plánu, schválení předsednictva vlády.
(3) Nastane-li podstatná změna v předpokladech, za nichž byl dvouletý plán sestaven, nebo budou-li toho vyžadovati jiné závažné důvody, může vláda dotčené úkoly a opatření k provedení dvouletého plánu (§§ 2 až 8) nově upraviti nařízením.
(4) Vláda stanoví, jak se použije věcných prostředků, přikázaných ke splnění úkolů dvouletého plánu, po případě dílčích úkolů a úkolů z dalšího rozvrhu dílčích úkolů podle § 12, pokud tyto prostředky nebudou vyčerpány v důsledku hospodárnějšího provedení úkolů nebo z jiného důvodu.
Část čtvrtá.
Závěrečné ustanovení.
§ 17.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.
Nariadenie č. 131/1947 Sb. nadobudlo účinnosť 22. júlom 1947.
Nariadenie č. 189/1947 Sb. nadobudlo účinnosť 17. novembrom 1947.
Nariadenie č. 231/1947 Sb. nadobudlo účinnosť 31. decembrom 1947.
Dr. Beneš v.r.
Gottwald v.r.
Dr. Zenkl v.r.
Dr. Šrámek v.r.
Ursíny v.r.
Fierlinger v.r.
Široký v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Dr. Ripka v.r.
Nosek v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v.r.
Kopecký v.r.
Laušman v.r.
Ďuriš v.r.
Zmrhal v.r.
Dr. Pietor v.r.
Ing. Kopecký v.r.
Hála v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Dr. Procházka v.r.
Majer v.r.
Dr. Franek v.r.
Dr. Clementis v.r.,
tiež za ministra Masaryka
Lichner v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.