91/1946 Zb. SNR

o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxtavodarného národného shromaždenia.
Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1.
Zásady.
(1) Sloxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxk, že sa Slovenská národná rada obnoví podľa pomeru hlasov, odovzdaných politickým stranám pri týchto voľbách na Slovensku. Na tento cieľ sa platné hlaxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxo strany predložia podľa tohto nariadenia.
(2) Do listín kandidátov možno pojať iba štátnych občanov Československej republiky, slovenskej, českex xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x tomuto dňu podmienky pre zápis do stálych voličských soznamov, zostali verní Československej republike, nikdy sa neprevinili proti slovenskému alexx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxli o oslobodenie Republiky a boli ako takí slovenským Národným frontom jednomyseľne za kandidátov uznaní.
§ 2.
Volebné výbory.
(1) Mandáty v obxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxvia každej politickej strany, ktorá podala v predpísanej lehote platnú listinu kandidátov. Každý člen volebného výboru má náhradníka. Členom volebnxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxnuje povereník pre veci vnútorné, ktorému predsedníctvo každej z politických strán, ktorá dostala na Slovensku hlasy pri voľbách do Ústavodarného náxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xe povereník pre veci vnútorné, ktorý sa môže dať zastupovať úradníkom svojho úradu.
(3) Členovia a náhradníci volebného výboru složia do rúk povereníxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxchovávať zákony a iné predpisy. Výhrady alebo dodatky k sľubu sa považujú za jeho odopretie a za odmietnutie prijať menovanie.
(4) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxá členstva volebného výboru, ďalej ak vyjde najavo dodatočne okolnosť, pre ktorú by ani pôvodne nemohol byť menovaný, alebo ak nevykonáva svoju funkcixx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxať sa, úradné konanie (ods. 1) prevedie povereník pre veci vnútorné.
(7) Volebný výbor rozhoduje usnesením. Volebný výbor sa môže platne usnášať za prxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xa zamietnutý. Rozhodnutie volebného výboru je konečné.
§ 3.
Listiny kandidátov.
(1) Politické strany, ktoré dostaly hlasy na Slovensku pri voxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxeníkovi pre veci vnútorné najneskoršie dňa 24. júla 1946 do 12. hod. poludňajšej, o čom sa vydá potvrdenie.
(2) Listiny kandidátov musia obsahovať:
ax xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxátov na listine kandidátov nesmie presahovať počet členov Slovenskej národnej rady zväčšený o polovicu.
(4) Listiny kandidátov pre obnovenie Slovexxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxfe, povereník pre veci vnútorné ihneď vráti podávajúcej politickej strane na doplnenie v lehote troch dní. Ak listina kandidátov predložená znovu v urxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxdelenie mandátov.
(1) Volebný výbor po zistení, že kandidované osoby boly slovenským Národným frontom jednomyseľne za kandidátov uznané, rozdelí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xa Slovensku politickým stranám, ktoré zavčasu podajú listinu kandidátov, delí sa počtom členov Slovenskej národnej rady zväčšením o jedno. Delením vxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxelí každej politickej strane toľko mandátov, koľkokrát sa volebné číslo nachádza v počte hlasov odovzdaných pre politickú stranu.
3. Ak týmto spôsobxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxty politickej strane, ktorá dosiahla väčší počet hlasov. Ak by bolo delením počtu hlasov číslom volebným obsadené o jeden mandát viac, než je počet členxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx
(2) Mandáty prideľujú sa kandidátom podľa poradia, v akom sú uvedení na listinách kandidátov.
xxx xxxxxxxxi, ktorí pri rozdeľovaní nedostali mandát, sú náhradníkmi. Náhradníkmi zaplňuje príslušná politická strana uprázdnené miesta bez zachovania poradxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx
x2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rade bezodkladne svolá obnovenú Slovenskú národnú radu na ustávujúce zasadnutie. Funkčné obdobie Slovenskej xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xo svojej funkcii, pokiaľ nebude zvolené nové Predsedníctvo.
§ 6.
Obnova orgánov Slovenskej národnej rady.
Obnovená Slovenská národná rada si xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx
x xx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxa upraví podľa potreby povereník pre veci vnútorné smernicami.
§ 8.
Opatrenie pomocných prostriedkov.
O pomocné prostriedky pre činnosť volexxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxx xxriadenie vykoná povereník pre veci vnútorné.
Nariadenie č. 103/1946 Sb.n. SNR nadobudlo účinnosť 11. septembrom 1946 a vykoná ho povereník vnútra.
xxx xxxxxxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.