Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky

91/1946 Zb. SNR o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb
Informácie Znenie: posledný stav textu

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
91/1946 Sb.n. SNR
Nariadenie
Slovenskej národnej rady
zo dňa 16. júla 1946
o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do Ústavodarného národného shromaždenia.
Slovenská národná rada usniesla sa na tomto nariadení:
§ 1.
Zásady.
(1) Složenie Slovenskej národnej rady a jej orgánov sa prispôsobí výsledku volieb do Ústavodarného národného shromaždenia, vykonaných dňa 26. mája 1946, tak, že sa Slovenská národná rada obnoví podľa pomeru hlasov, odovzdaných politickým stranám pri týchto voľbách na Slovensku. Na tento cieľ sa platné hlasy, odovzdané politickým stranám vo voľbách do Ústavodarného národného shromaždenia, považujú za hlasy, odovzdané listinám kandidátov, ktoré tieto strany predložia podľa tohto nariadenia.
(2) Do listín kandidátov možno pojať iba štátnych občanov Československej republiky, slovenskej, českej alebo inej slovanskej národnosti, bez rozdielu pohlavia, ktorí najneskoršie v deň podania listiny kandidátov dosiahnu 21. rok svojho veku, splnia k tomuto dňu podmienky pre zápis do stálych voličských soznamov, zostali verní Československej republike, nikdy sa neprevinili proti slovenskému alebo českému národu a svojou činnosťou v domácom alebo zahraničnom odboji, najmä v Slovenskom národnom povstaní alebo v partizánskych bojoch sa zaslúžili o oslobodenie Republiky a boli ako takí slovenským Národným frontom jednomyseľne za kandidátov uznaní.
§ 2.
Volebné výbory.
(1) Mandáty v obnovenej Slovenskej národnej rade pridelí volebný výbor, zriadený pri Povereníctve pre veci vnútorné.
(2) Členmi volebného výboru sú dvaja zástupcovia každej politickej strany, ktorá podala v predpísanej lehote platnú listinu kandidátov. Každý člen volebného výboru má náhradníka. Členom volebného výboru môže byť občan, ktorý splnil podmienky uvedené v § 1 ods. 2. Kandidát nesmie byť členom tohto výboru. Členov a náhradníkov volebného výboru menuje povereník pre veci vnútorné, ktorému predsedníctvo každej z politických strán, ktorá dostala na Slovensku hlasy pri voľbách do Ústavodarného národného shromaždenia, navrhne najneskôr dňa 24. júla 1946 do 12. hod. poludňajšej štyroch členov a štyroch náhradníkov. Predsedom volebného výboru je povereník pre veci vnútorné, ktorý sa môže dať zastupovať úradníkom svojho úradu.
(3) Členovia a náhradníci volebného výboru složia do rúk povereníka pre veci vnútorné alebo zástupcu ním povereného sľub na svoju česť a svedomie, že budú svedomite a nestranne konať povinnosti svojej funkcie a budú zachovávať zákony a iné predpisy. Výhrady alebo dodatky k sľubu sa považujú za jeho odopretie a za odmietnutie prijať menovanie.
(4) Volebný výbor svoláva na schôdzky povereník pre veci vnútorné.
(5) Ak člen volebného výboru alebo jeho náhradník odmietne prijať menovanie, ak sa vzdá členstva volebného výboru, ďalej ak vyjde najavo dodatočne okolnosť, pre ktorú by ani pôvodne nemohol byť menovaný, alebo ak nevykonáva svoju funkciu, prevedie sa hneď dodatočné menovanie.
(6) Ak sa volebný výbor nesíde zavčasu v počte schopnom usnášania, alebo ak sa výbor stane nespôsobilým usnášať sa, úradné konanie (ods. 1) prevedie povereník pre veci vnútorné.
(7) Volebný výbor rozhoduje usnesením. Volebný výbor sa môže platne usnášať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny svojich členov nadpolovičnou väčšinou hlasov. Predseda má právo hlasovacie. Pri rovnosti hlasov pokladá sa návrh za zamietnutý. Rozhodnutie volebného výboru je konečné.
§ 3.
Listiny kandidátov.
(1) Politické strany, ktoré dostaly hlasy na Slovensku pri voľbách do Ústavodarného národného shromaždenia a uchádzajú sa o zastúpenie v obnovenej Slovenskej národnej rade, predložia listiny kandidátov povereníkovi pre veci vnútorné najneskoršie dňa 24. júla 1946 do 12. hod. poludňajšej, o čom sa vydá potvrdenie.
(2) Listiny kandidátov musia obsahovať:
a) označenie politickej strany,
b) meno, zamestnanie a bydlisko kandidátov,
c) vyhlásenie kandidátov, že kandidatúru prijímajú.
(3) Počet kandidátov na listine kandidátov nesmie presahovať počet členov Slovenskej národnej rady zväčšený o polovicu.
(4) Listiny kandidátov pre obnovenie Slovenskej národnej rady podáva predsedníctvo politickej strany (ods. 1).
(5) Listinu kandidátov, ktorá nevyhovuje podmienkam uvedeným v tomto paragrafe, povereník pre veci vnútorné ihneď vráti podávajúcej politickej strane na doplnenie v lehote troch dní. Ak listina kandidátov predložená znovu v určenej lehote nevyhovuje podmienkam určeným v tomto paragrafe, alebo nebola v určenej lehote znovu predložená, považuje sa za nepodanú.
§ 4.
Rozdelenie mandátov.
(1) Volebný výbor po zistení, že kandidované osoby boly slovenským Národným frontom jednomyseľne za kandidátov uznané, rozdelí mandáty podľa poradia stanoveného tou-ktorou politickou stranou a podľa zásady pomerného zastúpenia takto:
1. Súčet platných hlasov odovzdaných na Slovensku politickým stranám, ktoré zavčasu podajú listinu kandidátov, delí sa počtom členov Slovenskej národnej rady zväčšením o jedno. Delením vyšlé celé číslo bez zlomku je volebným číslom.
2. Volebným číslom delí sa počet hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, načo volebný výbor pridelí každej politickej strane toľko mandátov, koľkokrát sa volebné číslo nachádza v počte hlasov odovzdaných pre politickú stranu.
3. Ak týmto spôsobom neboly pridelené všetky mandáty, pridelia sa zvyšujúce mandáty postupne politickým stranám, ktoré pri delení vykázaly najväčší zvyšok delenia. Ak sa zvyšky delenia u viacerých politických strán rovnajú, pridelia sa mandáty politickej strane, ktorá dosiahla väčší počet hlasov. Ak by bolo delením počtu hlasov číslom volebným obsadené o jeden mandát viac, než je počet členov Slovenskej národnej rady, odpočíta sa mandát tej politickej strane, ktorá mala najmenší zvyšok delenia a pri rovnakom zvyšku, menší počet hlasov.
(2) Mandáty prideľujú sa kandidátom podľa poradia, v akom sú uvedení na listinách kandidátov.
(3) Kandidáti, ktorí pri rozdeľovaní nedostali mandát, sú náhradníkmi. Náhradníkmi zaplňuje príslušná politická strana uprázdnené miesta bez zachovania poradia.
§ 5.
Vyhlásenie výsledku obnovy.
(1) Výsledok rozdelenia mandátov vyhlási bezodkladne povereník pre veci vnútorné v Úradnom vestníku.
(2) Predsedníctvo Slovenskej národnej rade bezodkladne svolá obnovenú Slovenskú národnú radu na ustávujúce zasadnutie. Funkčné obdobie Slovenskej národnej rady v doterajšom složení končí, akonáhle obnovená Slovenská národná rada sa ustaví.
(3) Predsedníctvo Slovenskej národnej rady zostáva vo svojej funkcii, pokiaľ nebude zvolené nové Predsedníctvo.
§ 6.
Obnova orgánov Slovenskej národnej rady.
Obnovená Slovenská národná rada si vyvolí svoje orgány podľa ustanovení nariadenia č. 57/1945 Sb.n. SNR.
§ 7.
Vykonávajúce predpisy.
Podrobnosti pre vykonanie tohto nariadenia upraví podľa potreby povereník pre veci vnútorné smernicami.
§ 8.
Opatrenie pomocných prostriedkov.
O pomocné prostriedky pre činnosť volebného výboru, najmä o vystrojenie miestnosti a pracovné sily, sa postará Povereníctvo pre veci vnútorné.
§ 9.
Vykonávanie nariadenia.
Toto nariadenie vykoná povereník pre veci vnútorné.
Nariadenie č. 103/1946 Sb.n. SNR nadobudlo účinnosť 11. septembrom 1946 a vykoná ho povereník vnútra.
Dr. Lettrich v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Nariadenie č. 91/1946 Zb. SNR, o obnovení Slovenskej národnej rady na podklade výsledku volieb do Ústavodarného národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady.

Schválené: 16.07.1946
Rozposlané/platnosť od: 16.07.1946
Účinnosť od: 20.07.1946
Zrušené: 13.07.1948

18/1946 Zbierky zákonov SNR na strane 141.
Zrušené: 168/1948 Sb.