118/1946 Ú.l.I

o znárodnění podniku Českomoravské strojírny, a. s. Praha

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
Obsah Typ obsahu
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
118/1946 Ú.l.
Vyhláška
ministra průmyslu
ze dne 27. prosince 1945
Na základě § 1, odst. 4 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, vyhlašuji, že podnik
Českomoravské strojírny, akciová společnost,
se sídlem v Praze,
byl dnem 27. října 1945 znárodněn zestátněním, poněvadž jde o podnik průmyslu kovodělného a elektrotechnického s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944 podle § 1, odst. 1, č. 6 tohoto dekretu a o podnik zbrojního průmyslu, který svým výzkumným i výrobním zaměřením jest nositelem vývoje vojenské výzbroje, podle § 1, odst. 1, č. 7 dekretu.
Znárodněním nabývá československý stát vlastnictví znárodněného podniku, a to veškerých nemovitostí, budov a zařízení, sloužících provozu znárodněného podniku, veškerého příslušenství podniku, počítajíc v to všechna práva (patenty, licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky k podniku náležící, jakož i všech hotových i nedokončených výrobků, polotovarů, zásob a hmot, které patří podniku v den počátku účinnosti tohoto dekretu. Ložisek a nalezišť surovin a movitostí a práv sloužících trvale provozu podniku se týká znárodnění, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku.
Zároveň s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení § 4, odst. 2 dekretu i veškeré pomocné podniky a pomocné závody, náležící vlastníku podniku, jakož i veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným nerozlučný hospodářský celek.
Poněvadž znárodněný podnik náleží akciové společnosti, která jest kapitálově zvlášť silná a jejíž podnikání zahrnuje poměrně širokou oblast, znárodňuje se vzhledem k ustanovení § 4, odst. 4 dekretu veškerý její majetek, jakož i podniky koncernové, u kterých jí náleží více než polovina kapitálu, nebo na které má rozhodující vliv.
Takovými podniky na území československého státu jsou zejména:
Autodopravní akciová společnost v Praze,
Elektro-Praga, elektrotechnická továrna, společnost s r. o., Praha,
Loděnice Praga, společnost s r. o., Praha,
ORAVA, slovenská účastinná spoločnost pre výrobu a predaj strojov, elektrotechnického zariadenia a automobilov, Bratislava,
Pražská elektroisolační akciová společnost, Praha,
"RUNA", akciová společnost na kovy, Praha,
Továrna na elektrická počítadla, společnost s r. o. v Praze.
O tom dávám věděti s účinkem doručení.
Ministr průmyslu:
B. Laušman v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.