128/1945 Zb. SNR

o výstavbe miest a obcí na Slovensku

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx xxx xxxxxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxeníkov podľa § 1 nariadenia Slovenskej národnej rady č. 95/1945 Sb.n. SNR nariaďuje:
HLAVA I.
Základné ustanovenia.
§ 1
Zrušený od 1.1.1951
§ 2
Zrušený od 1.1.1951
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxm.
§ 4
Zrušený od 1.1.1951
§ 5
Zrušený od 1.1.1951
§ 6
Zrušený od 1.1.1951
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 8
Zrušený od 1.1.1951
x x
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 12
Zrušený od 1.1.1951
xxxxx xxxx
x xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 14
Zrušený od 1.1.1951
xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxacich.
§ 15
Zrušený od 1.1.1951
§ 16
Zrušený od 1.1.1951
§ 17
Zrušený od 1.1.1951
§ 18
Zrušený od 1.1.1951
xxxxx xx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
x xx
xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xx xnovuvýstavbu a opravu vojnovými udalosťami zničených alebo poškodených obytných budov, ďalej hospodárskych budov malých roľníkov, ako aj prevodzoxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
c) na prístavbu a nadstavbu budov, uvedených pod písm. a) a b), ak sa nimi vytvoria miestnosti pre bytové účely.
(2) Výška príspevku (ods. 1) sa určí podľx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxch okolností, pričom treba prihliadať k prípadným náhradám poskytnutým z verejných prostriedkov za škody spôsobené vojnovými udalosťami na stavbácxx
xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxím xxxxxxxxxx xxxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxie a Povereníctvom pre dopravu a verejné práce.
§ 20
(1) Na stavbu, prestavbu, prístavbu, nadstavbu, alebo opravu rodinných domov o obytnej plochx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxnia možno udeliť štátnu stavebnú podporu. Na iné obytné budovy možno udeliť podporu, ak je stavebníkom družstvo, alebo verejnoprávna korporácia.
(2x xxxxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxčí veriteľovi a dlžníkovi, že
1. bude sám v lehotách splatnosti podľa schváleného dlžobného úpisu platiť úroky a po likvidovaní celej pôžičky celú anuxxx xxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxnaných, ak ju po veriteľovom upomenutí dlžník nezaplatí,
3. zaplatí schodok i s úrokami zo zameškania až do skutočného zaplatenia a iné trovy s vymáhanxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxčenej pôžičky aj s úrokami zo zameškania až do dňa skutočného zaplatenia a iné vedľajšie platby, ktoré vyjdú na prázdno na rozvrhovom pojednávaní, ak sa xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxdelne v druhom pozemnoknižnom poradí a môže činiť najviac 40% a s pripočítaním pôžičiek v poradí predchádzajúcich najviac 80% stavebného nákladu.
x xx
xx xx xx xxxxxx xxxxxxx x x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxkladov novej stavby alebo opravy s tým obmedzením, že povinnosť štátu podľa § 21 bod 1 sa preberá najviac do výšky 40% pôžičiek na nehnuteľnosti zaistenxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxriteľovi a dlžníkovi, že
1. splatí istinu aj s príslušenstvom xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxčného zaplatenia a iné trovy s vymáhaním spojené, ak bude na dom uvalená vnútená správa a jeho výnos nestačí na úhradu dlžníkových záväzkov podľa dlžobnxxx xxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxzdno na rozvrhovom pojednávaní, ak sa dom predal nútenou dražbou.
§ 24
Stavebníci sú povinní nahradiť štátu všetky platby učinené za nich z dôvodox xxxxxx xxxxx xx xx x xxx
x xx
xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxu starostlivosť v dohode s Povereníctvom pre financie a Povereníctvom pre dopravu a verejné práce.
§ 26
Prevzatie záruky sa poznačí pri zaručenej xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 1.000,000.000 Kčs, slovom jednej miliardy korún.
§ 29
Podporu možno udeliť na stavby podľa tohto nariadenia započaté do 31. decembra 1948.
Hxxxx xxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xlebo zničenej má opravu, poťažne znovuvýstavbu previesť v dobe čo najkratšej.
(2) Ak vlastník zničenej alebo poškodenej stavby znovuvýstavbu alebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xoskytnutím primeranej lehoty povinnosť budovu znovu vystaviť alebo opraviť.
(3) Ak vlastník nehnuteľností tejto výzve nevyhovie a verejný záujem pxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxx xxriadenia.
HLAVA xxxx
xxxxxx xxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxx x xx xx x xx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx
xx xx xx xxkov, ak ide o stavby uvedené v § 134 zákona o priamych daniach,
b) na 25 rokov, ak ide o stavby domov s malými bytmi a malými prevodzovňami podľa § 136 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx
x xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxí, a to:
a) na 15 rokov, ak ide o stavby uvedené v § 134 zákona o priamych daniach,
b) na 25 rokov, ak ide o stavby uvedené v § 136 zákona o priamych daniach.
x xx
xxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xohto nariadenia, pozemnoknižné zaistenia a kvitancie o úplnom alebo čiastočnom splatení pôžičiek sú oslobodené od poplatkov.
§ 34
Prvý úplatný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxmi ich nádvorie, je oslobodený od prevodného poplatku, avšak zápis o nadobudnutí vlastníckeho práva vo verejnej knihe podlieha 2% poplatku z vkladu vlxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xx
(1) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xx xxx.1951
c) zrušené od 1.1.1951
d) kto vymôže stavebný príspevok alebo stavebnú podporu na základe nesprávnych údajov.
(2) V prípade nedobytnosti uloxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxe.
§ 36
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx x xxxxx xx xxxxxxi vrátenie stavebného príspevku, prípadne stavebnej podpory.
HLAVA IX.
Záverečné ustanovenie.
§ 37
Sporné otázky medzi štátom a stavebníkxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx predmetom civilnej žaloby a rozhoduje o nich Povereníctvo pre financie.
§ 38
Zrušený od 1.1.1951
§ 39
Právne predpisy, odporujúce tomuto nariadeniu, ako aj všetky právne predpisy o stavebnom ruchu a vyvlaxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxí; vykoná ho povereník pre sociálnu starostlivosť so súčastnenými povereníkmi.
Zákon č. 280/1949 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1951.
Dr. xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxx
xxxxxxx xxxx
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.