50/1945 Zb. SNR

o národnej správe

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xx xxxx xxxx
x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxení:
§ 1.
Všetok majetok osôb štátne nespoľahlivých, nachádzajúci sa na území Slovenska, sa štátom zaisťuje a dáva sa pod národnú správu.
§ 2.
xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxenia vôbec, všetok majetok, ktorý bol nadobudnutý buď podľa fašistických právnych noriem o národnej, rasovej alebo politickej perzekúcii, buď súkroxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxx xxx xxxxxx majetok bol prevedený na osoby tretie.
(2) Národná správa podľa tohto paragrafu nemá sa uvaliť na majetky, ktoré spôsobom uvedeným v ods. 1 nadobudol šxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx xxx xárodnú správu tiež všetky majetkové podstaty a podniky (závody), u ktorých toto opatrenie vyžadujú celkové verejné alebo hospodárske záujmy, najmä, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxh.
§ 4.
Za osoby štátne nespoľahlivé sa považujú:
a) osoby národnosti nemeckej alebo maďarskej, pokiaľ nepreukážu, že sa aktívne zúčastnily bojx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxo národa,
b) osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom spolupôsobily pri rozbití a okupovaní Československej republiky alebo jej častí, pri potlačení demokxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxobom aktívne podporovaly fašistický režim alebo nemeckých a maďarských okupantov a ktoré trvanie fašistického režimu alebo nemeckej alebo maďarskex xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxy treba považovať najmä význačnejších politických činiteľov fašistického režimu, význačných činiteľov a funkcionárov akýchkoľvek fašistických sxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxikoch a hospodárskych organizáciách a ústavoch všetkého druhu nemeckému alebo maďarskému útlaku a drancovaniu a nemeckému alebo maďarskému vedeniu xxxxxx
x xx
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxtálovú alebo majetkovú účasť vlastnia alebo majú v držbe osoby uvedené v § 4.
§ 6.
Pre posúdenie príslušnosti k nemeckej alebo maďarskej národnostx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxie národnosti pri poslednom sčítaní ľudu.
§ 7.
Národnú správu uvaľuje:
a) u podnikov banských a hutných povereník Slovenskej národnej rady pre pxxxxxxxx x xxxxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxe 1,000.000 K, národný výbor,
2. pri počte zamestnancov do 50, ak obrat neprevyšuje 3,000.000 K, okresný národný výbor,
3. pri vyššom počte zamestnanxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x zásobovanie a vo všetkých ostatných prípadoch povereník Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod; pri určovaní počtu zamestnancov rozhoduje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx
xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxnostenského alebo pôdohospodárskeho podniku, národný výbor;
d) u všetkých ostatných majetkov okrem pôdohospodárskych a lesných majetkov
1. pri xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx národnej rady.
§ 8.
Rozhodnutie podľa § 7 má byť vydané u podnikov a ústavov uvedených v § 7 písm. a) a b) na návrh závodného výboru (závodnej rady) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xx
xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxvej podstaty alebo podniku osoby nepriateľské alebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxodnutia príslušného orgánu podľa § 7.
§ 10.
(1) Príslušný povereník Slovenskej národnej rady môže, ak to vyžaduje verejný záujem, zmeniť rozhodnxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxýmto opatrením musí však vypočuť príslušný národný výbor, prípadne okresný národný výbor.
(2) Príslušný povereník Slovenskej národnej rady urobí txxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xárodná správa sa uvalí na všetky družstvá na dobu, kým členstvá družstiev si nezvolia podľa stanov nové správne orgány.
(2) Dočasnú národnú správu uvaxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxe obvod obce alebo mesta, avšak nepresahuje obvod okresu; u ostatných družstiev, ak ide o družstvá stavebné a bytové, povereník Slovenskej národnej raxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxvú reformu a ak ide o ostatné družstvá, povereník Slovenskej národnej rady pre priemysel a obchod.
(3) Dočasná národná správa pred prevedením volieb nxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxnutia členských podielov.
(4) Dočasná národná správa podľa tohto paragrafu sa nezavedie tam, kde už bola alebo má sa zaviesť podľa § 5.
§ 12.
Príslxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xx x xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxzácie a ústavy.
§ 13.
(1) Výmer o uvalení a zrušení národnej správy, o ustanovení a odvolaní národných správcov treba vydať písomne.
(2) Odpis výmxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx
xx x xehnuteľností príslušný pozemnoknižný súd zápis poznámky národnej správy v pozemkových knihách,
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxý súd zápis poznámky národnej správy v železničných knihách,
d) u podnikov, závodov zapísaných do firemného registra príslušný firemný súd zápis nárxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxahlivú, s patričnými odbornými a praktickými znalosťami. Pri výbere národných správcov má sa prihliadnuť ku schopným zamestnancom závodov.
(2) Nárxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxena vlády Československej republiky, člena alebo povereníka Slovenskej národnej rady.
(4) Národným správcom nemožno menovať ani člena národného vxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx
x xxx
xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxdľa § 7 menovať za národného správcu sbor, najviac 5 členný.
§ 17.
Pred nastúpením úradu složí národný správca sľub orgánu príslušnému podľa § 7, žx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxx
xxx xýkone svojej funkcie má národný správca postavenie verejného orgánu.
§ 19.
Všetky právne úkony majiteľov, držiteľov, nájomcov a správcov majetxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxžitelia, nájomci a správcovia majetkov daných pod národnú správu nesmú zasahovať do konania národného správcu.
§ 20.
(1) Národný správca spravuxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx
xxx xxxxxxx xprávca je povinný konať so starostlivosťou riadneho hospodára a je zodpovedný za škodu, ktorá by vznikla zo zanedbania jeho povinností.
§ 21.
Orgxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxčených a podať kedykoľvek potrebné alebo vyžiadané zprávy a vysvetlenia.
§ 22.
Národný správca má nárok na náhradu hotových výdavkov a na odmenu, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxady idú na ťarchu spravovanej podstaty.
§ 23.
(1) Proti rozhodnutiu národného výboru je prípustné odvolanie k okresnému národnému výboru, ktorý xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxovi Slovenskej národnej rady, ktorý rozhoduje s konečnou platnosťou.
(3) Odvolanie nemá odkladný účinok.
(4) Sťažnosť na Najvyšší správny súd sa nexxxxxxxxx
x xxx
xx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxe úplným alebo čiastočným konfiškovaním majetku
a) každý, kto poruší alebo obíde ustanovenia tohto nariadenia, najmä ten, kto ruší alebo znemožňuje oxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxdzajúcimi ustanoveniami.
§ 25.
Zrušuje sa nariadenie Slovenskej národnej rady č. 11/1944 Sb.n. SNR.
§ 26.
Ustanoveniami tohto nariadenix xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx
x xxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Slovenskej národnej rady.
Šmidke v.r.
Dr. Lettrich v.r.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.