33/1945 Zb. SNR

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov

§  ×
AA  
Zdieľanie poznámky:
xxxxxxx xxxxx xxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
xx xxx xxx xxxx xxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxntov a o zriadení ľudového súdnictva.
Zmena: 83/1945 Sb.n. SNR
Zmena: 57/1946 Sb.n. SNR
Zmena: 33/1948 Zb.
Slovenská národná rada usniesla sa na xxxxx xxxxxxxxxx
xxxx xx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxčenie jej demokratického štátneho poriadku, alebo
b) účastnil sa politického, hospodárskeho alebo iného útlaku slovenského národa, najmä terorizxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxdam, proti slovenskému povstaniu alebo proti partizánom na Slovensku, alebo dopustil sa pritom vraždy, lúpeže, podpaľačstva, vydieračstva, udavačxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxnských príslušníkov do cudziny, alebo inak previnil sa proti slovenským národným záujmom,
potresce sa za zločin smrťou.
§ 2.
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xtrany, Hlinkovej gardy alebo iných fašistických organizácií a svoju činnosť vyvíjal vo smysle fašistického režimu, kto bol exponovaným propagátorox xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxticky ako nepriateľ demokratického systému Československej republiky, alebo kto sa zúčastnil na protidemokratických, protikomunistických, rasoxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xlobodu slovenského národa alebo za vojny proti spojeneckému Sväzu sovietskych socialistických republík a ostatným spojencom, alebo kto utláčal druxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxkorie občanov, spôsobené okupantmi a zradcami, v obci - pokiaľ táto činnosť nie je trestná podľa §§ 1 - 4 -
potresce sa zadelením do pracovného útvaru najxxxxxx xx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xx
xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Ak páchateľ svojou neskoršou činnosťou, najmä účasťou na povstaní, významne sa zaslúžil o protifašistický boj alebo o záchranu životov politickxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxľajšie ako tresty hlavné, pričom stratu práv možno obmedziť na stratu práva voliť, byť voleným alebo povolaným na verejnú funkciu alebo hlasovať vo verxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxžno vysloviť iba trest verejného pokarhania.
xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx
x xx
xxxxxxx xx xxxxxxxx
§ 8.
xxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxlom zriadené.
(2) Celý majetok alebo časť majetku odsúdeného vyhlási súd za konfiškovaný v prospech štátu vyjmúc prípad odsúdenia podľa § 5.
Diel xxx
x xx
xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxx xxx xx xídlom v Bratislave,
b) okresné ľudové súdy so sídlom v sídle okresu,
c) miestne ľudové súdy v každej politickej obci.
§ 10.
Pokračovanie pred ľuxxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxrítomnosti obvineného.
(2) Trestné oznámenie ľudovému súdu môže podať každý občan, úrad alebo bezpečnostný orgán. Obžalobca príslušný na pokračovxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx ináč do 8 dní predloží obžalobný spis predsedovi ľudového súdu.
(3) Po začatí trxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxenom z predsedu a dvoch prísediacich, určených predsedom. V prípadoch, keď obvinený v čase začatia trestného pokračovania je zaistený, má ľudový súd bxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestu na slobode.
(5) Námietky proti obžalovanému spisu nie sú prípustné.
(6) Celé pokračovanie sa má viesť urýchlene tak, aby hlavné pojednávanie xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxednávania. Rozsudok sa má vyhlásiť "Menom republiky a slovenského národa".
xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx
x xxx
xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v tomto nariadení, oproti:
a) bývalému prezidentovi Slovenskej republiky,
b) členom slovenských vlád od 14. marca 1939,
c) poslancom Snexx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxx
xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxže a ich dôstojníckym funkcionárom od 14. marca 1939,
f) šéfom propagandy od 14. marca 1939,
g) vyslancom a splnomocneným ministrom od 14. marca 1939,
xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xx xxenom Revízneho senátu Najvyššieho súdu a verejnému obžalobcovi pri ňom pôsobiacemu,
l) tým, ktorých Predsedníctvo Slovenskej národnej rady prikážx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xx x xxxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxx xxnátu a jeho námestník musí byť sudca z povolania. Menuje a odvoláva ich Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
(3) Prísediacich vymenúva a odvoláva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xpojené svedomite plniť. Prísediaci sú najmä povinní na pozvanie predsedu (námestníka predsedu) senátu sa dostaviť na pojednávanie (zasadnutie) senxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svoje povinnosti, má ich na oznámenie predsedu senátu Predsedníctvo Slovenskej národnej rady odvolať a nahradiť inými osobami.
(5) Prísediacemu, kxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xredsedu senátu vzdiali, alebo odoprie výkon inej povinnosti spojenej s jeho funkciou, hoci mu v tom nebráni neodvratná prekážka, môže predseda senátu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxx xx xxxxxxxxa usnesenia. O námietkach rozhoduje osobitný senát, ktorý sa skladá z predsedu a z dvoch prísediacich príslušného senátu. Ak prísediaci sa dodatočne oxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxty primerane xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxvenskej národnej rady. Uloženie pokuty nevylučuje oznámenie podľa ods. 4 cieľom odvolania dotyčného prísediaceho.
§ 14.
Za prísediacich senáxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xxx xxxx
xx xxx xxxxx x xxxxxx
xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxubliky,
d) je mravne zachovalá a politicky bezúhonná.
§ 15.
(1) Obžalobu pred Národným súdom zastupujú oxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxenskej národnej rady.
(3) Pri výkone funkcie vedúci obžalobca podlieha Predsedníctvu Slovenskej národnej rady, pokiaľ však ide o otázky personálne x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxvinní funkciu prevziať a povinnosti s ňou spojené svedomite vykonávať.
§ 16.
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxkátov podľa soznamu sostaveného Povereníctvom Slovenskej národnej rady pre pravosúdie. Predseda senátu môže obvinenému hocikedy ustanoviť obhajcxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxuje väčšinou hlasov. Najprv hlasujú prísediaci, po nich hlasuje predseda.
§ 18.
Zápisnicu o hlavnom pojednávaní podpíšu všetci členovia senátu x xxxxxxxxxxxx
x xxx
(1) Súd pxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxxsení rozsudku - na neverejnom zasadnutí po vypočutí obžalobcu sa usnesie na tom, či doporučuje udeliť odsúdenému milosť a aký trest pokladá v tomto prípxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxín milosť nebola udelená, treba nariadiť bezodkladný výkon trestu smrti. Ak však súd doporučuje udelenie milosti, predloží spisy so svojím návrhom prxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx o milosť, ktorú podal odsúdený alebo iný. V tomto prípade trest smrti sa nevykoná, kým prezident republiky nerozhodol, že odsúdenému milosť neudeľujex
xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx ktorého je sídlo súdu, na písomné požiadanie predsedu rozhodujúceho senátu, ktorého prílohou je rozsudok, a to podľa predpisov platných pre výkon trxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xrípadne prísediaci rozhodnuvšieho senátu, určený predsedom tohto senátu.
§ 20.
Právoplatne uložené tresty pri Národnom súde vykonáva príslušxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx
x xxxx
(1) Povereníctvo pre pravosúdie môže zriadiť osobitný senát (senáty) okresných ľudových súdov a vymenuje predsedu (námestníka) ako aj potrebnx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pre veci vnútorné.
(2) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxého súdu.
§ 21b.
(1) Povereníctvo pre veci vnútorné môže zriadiť osobitný senát (senáty) miestnych ľudových súdov a vymenuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxe senát (senáty) zriadený podľa ods. 1 poveriť dočasne výkonom agendy alebo časti agendy hociktorého miestneho ľudového súdu.
§ 21c.
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xovereníctvo pre pravosúdie môže až do vynesenia rozsudku odňať prejednanie určitej veci príslušnému okresnému ľudovému súdu a prikázať vec na prejedxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ktoré sú výlučne prikázané do oboru pôsobnosti Národného súdu, a tiež tých, ktoré budú Predsedníctvom Slovenskej národnej rady z pôsobnosti okresnéhx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxacich.
(2) Predseda senátu a jeho námestník musí byť sudca z povolania. Menuje a odvoláva ich Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pravosúdie poxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
(4) Ustanovenia § 13 ods. 4 a 5 platia obdobne aj pre okresné ľudové súdy.
§ 24.
(1) Obžalobu pred okrexxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(2) Obžalobcu a jeho námestníka vxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxx xxi výkone funkcie podlieha Povereníctvu pre pravosúdie.
(4) Ustanovenia § 15 ods. 4 platia obdobne aj pre obžalobcov pred okresným ľudovým súdom.
x xxx
xxxxxxxxxxx xx xx x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
x xxx
xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vykonáva Povereníctvo pre pravosúdie.
Miestny ľudový súd.
§ 26.
Pre obvod politickej obce zriaďuje sa miestny ľudový súd v sídle miestneho náxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxý súd rozhoduje v 5 až 11-člennom senáte, ktorý sa skladá z predsedu a 4 až 10 prísediacich.
(2) Predsedu a obžalobcu menuje a odvoláva okresný národný výxxxx
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
xxx xxxxxxxxxxx x xx xlatí obdobne aj pre miestne ľudové súdy.
(5) Vymenovaný predseda, obžalobca a prísediaci sú povinní funkciu prevziať a povinnosti s ňou spojené svedoxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxávanie ľudového súdu a bez povolenia predsedu senátu nesmú sa pred skončením pojednávania vzdialiť; ak tieto povinnosti bez náležitého ospravedlňujxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§ 30.
Obžalovaný pred miestnym ľudovým súdom si môže voliť obhájcu, ktorý však nesmie byť z radu advokátov a sudcov.
Dxxx xxxx
x xxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxá príslušné opatrenia cieľom jeho predstavenia na návrh obžalobcu predseda senátu príslušného ľudového súdu s primeraným použitím ustanovení hlavy xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx predsedu miestneho ľudového súdu vykoná tieto opatrenia predseda príslušného okresného ľudového súdu, ktorému predseda miestneho ľudového súdu prxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxho, súd môže v jeho neprítomnosti pojednávať a vyniesť rozsudok. Namiesto výsluchu obvineného treba na pojednávaní prečítať jeho písomné vyjadrenie xxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
x xxxx
xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxnúť iba mimoriadnym opravným prostriedkom.
(2) Mimoriadny opravný prostriedok nemá odkladný účinok na výkon trestu, avšak súd, ktorý vyniesol rozsxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxestu smrti až do vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku.
§ 30c.
(1) Mimoriadny opravný prostriedok možno podať proti xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxx xxmoriadny opravný prostriedok sa pripúšťa, ak
a) na výrok súdu o odsúdení poťažne oslobodení obvineného, o kvalifikovaní činu alebo o treste mal vplyv txxxxxx xxx xxxx xxxxxx
xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxí, o kvalifikovaní činu alebo o treste;
c) rozhodol miestny ľudový súd o takej veci, ktorá patrí do pôsobnosti Národného súdu alebo okresného ľudového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxobnosti ľudového súdu;
e) v prípade uvedenom v § 30a ods. 2 bol vynesený odsudzujúci rozsudok.
(2) Po smrti obvineného nemožno uplatňovať mimoriadnx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx
x xxxx
xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, ako o trestných činoch patriacich do jeho pôsobnosti s tým rozdielom, že namiesto dvoch prísediacich nastúpia dvaja členovia Najvyššieho súdu, ktorxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxca Národného súdu.
(2) Z konania o mimoriadnom opravnom prostriedku sú vylúčení členovia senátu, ktorí o veci pôvodne rozhodli, ako aj obžalobca, ktoxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxx
xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx záujmov obhajcu.
§ 30g.
(1) Mimoriadny opravný prostriedok treba podať písomne u súdu, ktorý pôvodne rozhodol o veci. Tento sxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxdnom opravnom prostriedku (§ 30e). Súd, ktorý o veci pôvodne rozhodol, ako aj obžalobca tohto súdu sú oprávnení pripojiť xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx
xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xsnesením a doručí usnesenie tomu, kto mimoriadny opravný prostriedok podal. Ak niet dôvodu na odmietnutie a mimoriadny opravný prostriedok sa odvoláxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxtením týchto skutočností. Sudca takto poverený postupuje podľa ustanovení platných pre stopovanie s tou odchýlkou, že ak niet zákonnej prekážky, vezxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxniach. Ak senát pokladá za potrebné doplniť úkony vykonané povereným sudcom, nariadi mu príslušné opatrenia. Ak zistí v tomto stave konania dôvod na odxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxustí alebo nie. Usnesenie sa doručí stranám. Ak opatrenie dôkazov prípadne zistenie skutočností nie je potrebné, treba zachovať uvedený postup s vylúxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xx x xxxxx
xx x xxxxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xxx xx a e) po pojednávaní, pre ktoré treba primerane použiť ustanovenia platné pre pojednávanie v základnom konaní;
b) v prípadoch § 30d ods. 1 písm. c) a d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxx xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx x xxxtí, že je opodstatnené pôvodný rozsudok nahradiť novým rozhodnutím, poťažne zrušiť,
a) v prípade § 30d ods. 1 písm. a), b) alebo e) pôvodný rozsudok, pxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx
xx x xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxu alebo úradu, do pôsobnosti ktorého patrí konanie.
V opačnom prípade súd vysloví, že sa pôvodný rozsudok ponecháva v účinnosti.
Vo všetkých prípadoxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xrest už odpykaný.
(3) Ak bol vynesený rozsudok oslobodzujúci, treba ho na žiadosť obvineného alebo obhajcu uverejniť v Úradnom vestníku.
(4) Rozhodxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx x xxxxx xx xx xx xxxxxxxek a kdekoľvek podaný, treba postúpiť Úradu obžaloby pri Národnom súde (§ 30c ods. 2).
§ 30j.
Nové konanie po odopretí stíhanxxx
xx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dôkazy, poťažne zistí skutočnosti s primeraným použitím predpisov o stopovaní, - ľudový súd zákonnej pôsobnosti usnesením pripustí nové konanie.
x xxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxetrení predloží spisy so svojím návrhom prostredníctvom Povereníctva pre pravosúdie, Predsedníctva Slovenskej národnej rady a vlády prezidentovi xxxxxxxxxx
xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxj rady a Povereníctvo pre pravosúdie môže priznať žiadosti odkladný účinok.
DIEL IV.
Záverečné ustanovenia.
§ 30xx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx najmenej však toľko, koľko je prísediacich.
(2) Primeraný počet zapisovateľov a ich náhradníkov vymenuje pre Národný súd Povereníctvo pre pravosúdxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxx
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxrodného výboru; pre obžalobcu na Národnom súde Generálna prokuratúra, pre obžalobcu na okresnom ľudovom súde príslušný okresný súd, pre miestneho obxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x xxx
xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx prostriedkov Predsedníctva Slovenskej národnej rady.
§ 32a
Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na trestné činy spáchxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx
x xxx
Účinnosť nariadenia č. 33/1945 v znení nar. č. 83/1945 Sb.n. SNR a v znení nariadenia č. 57/1946 Sbxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxudlo účinnosť 22. májom 1946.
Zákon č. 33/1948 Zb. nadobudol účinnosť 2. aprílom 1948.
Šmidke v.r.
Dr. Lettrich v.r.
Čl. 1
xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx
xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxlnkami, ktoré sú uvedené v čl. II zákona č. 33/1948 Zb.
Späť na text

Súvisiace dokumenty


Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.