Vyhľadávanie v celom ASPI

Najhľadanejšie dokumenty

  • 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
  • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • 311/2001 Z.z. Zákonník práce
  • 300/2005 Z.z. Trestný zákon
  • 301/2005 Z.z. Trestný poriadok
  • 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 49/2014 Z.z. zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Základné predpisy