Vyhľadávanie v celom ASPI

Základné predpisy

Najhľadanejšie dokumenty

  • 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 313/2001 Z.z. o verejnej službe
  • 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku
  • 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 311/2001 Z.z. Zákonník práce
  • 281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • 188/2015 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony