Obsah Dostupné filtre
Predpisy (2)
Vzťah
... další položky
Literatúra (6)
... dalšie položky

374/2010 Z.z. zmena zákona o hazardných hrách a zákona o dani z príjmov

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
374/2010 Z.z.
ZÁKON
z 9. septembra 2010,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 70/2008 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z., zákona č. 479/2009 Z.z. a zákona č. 84/2010 Z.z. sa dopĺňa takto:
1. § 37 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
"(20) Prevádzkovateľ hazardných hier, ktorým je národná lotériová spoločnosť, je povinný uhradiť mimoriadny odvod do štátneho rozpočtu vo výške 40 000 000 eur; ministerstvo môže povoliť úhradu časti mimoriadneho odvodu v splátkach v takom rozsahu, v akom sa zriadi záložné právo na majetok tohto prevádzkovateľa na zabezpečenie pohľadávky štátu v správe ministerstva. Príjmom z tohto odvodu sa zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami 18b) a na zabezpečovanie základných životných potrieb obyvateľov oblastí postihnutých povodňami.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
"18b) § 4 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.".
2. Za § 58c sa vkladá § 58d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 58d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 30. septembra 2010
Úhrada mimoriadneho odvodu podľa § 37 ods. 20 sa vykoná do 10. októbra 2010 s výnimkou časti mimoriadneho odvodu, ktorej úhradu ministerstvo povolí v splátkach.".
Čl.II
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z.z., zákona č. 177/2004 Z.z., zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 391/2004 Z.z., zákona č. 538/2004 Z.z., zákona č. 539/2004 Z.z., zákona č. 659/2004 Z.z., zákona č. 68/2005 Z.z., zákona č. 314/2005 Z.z., zákona č. 534/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 688/2006 Z.z., zákona č. 76/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., zákona č. 168/2008 Z.z., zákona č. 465/2008 Z.z., zákona č. 514/2008 Z.z., zákona č. 563/2008 Z.z., zákona č. 567/2008 Z.z., zákona č. 60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 185/2009 Z.z., zákona č. 504/2009 Z.z. a zákona č. 563/2009 Z.z. sa dopĺňa takto:
§ 17 sa dopĺňa odsekom 30, ktorý znie:
"(30) Mimoriadny odvod podľa osobitného predpisu 80aa) sa zahrnie do základu dane vo výške jeho úhrady alebo časti jeho úhrady, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom k úhrade došlo.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 80aa znie:
"80aa) § 37 ods. 20 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 374/2010 Z.z.".
Čl.III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. septembra 2010.
Ivan Gašparovič v.r.
Richard Sulík v.r.
Iveta Radičová v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 374/2010 Z.z., , ktorým sa dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

schválené: 09.09.2010
rozoslané: 23.09.2010
účinnosť: 30.09.2010
zrušené: -

143/2010 Zbierky zákonov na strane 3185.