Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Literatúra (3)
... dalšie položky

84/2010 Z.z. zmena zákona o hazardných hrách

Hľadať v texte dokumentu:
  • Tlač
    Uložiť
    Odoslať
  • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
84/2010 Z.z.
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrácha o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z.z., zákona č. 70/2008 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 478/2009 Z.z. a zákona č. 479/2009 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
"b) vykonáva vopred neohlásenú kontrolu stáleho dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry nad zákazom účasti osôb mladších ako 18 rokov na hazardných hrách podľa § 35 ods. 6. Ak zistí, že sa na hazardnej hre zúčastňujú takéto osoby, uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 56 ods. 2 tohto zákona,".
Doterajšie písmená b), c), d) sa označujú ako písmená c), d), e).
Čl.II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Paška v.r.
Robert Fico v.r.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 84/2010 Z.z., , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky.

schválené: 04.03.2010
rozoslané: 18.03.2010
účinnosť: 01.04.2010
zrušené: -

45/2010 Zbierky zákonov na strane 611.