Obsah Dostupné filtre
Predpisy (1)
Vzťah
... další položky
Literatúra (2)
... dalšie položky

149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Informácie Znenie do: 31.08.2017

Hľadať v texte dokumentu:
 • Súvisiace
  dokumenty
  Znenie
 • Tlač
  Uložiť
  Odoslať
 • Veľkosť písma textu
Viditeľnosť komentára:
 
 

 
149/1995 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 1995
o posunkovej reči nepočujúcich osôb
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Účelom zákona je ustanoviť používanie posunkovej reči ako nástroja dorozumievania sa nepočujúcich a tým zabezpečiť podmienky na ich uplatnenie.
§ 2
Nepočujúce osoby
Za nepočujúcich sa považujú osoby s takým poškodením sluchu, ktoré im znemožňuje bežné zvukové dorozumievanie sa aj s použitím kompenzačnej pomôcky.
§ 3
Posunková reč
(1) Dorozumievacím jazykom nepočujúcich osôb je posunková reč.
(2) Posunková reč nepočujúcich osôb je prirodzený vizuálno-pohybový systém reči vyjadrovaný zaužívanými a určenými pohybmi, postavením a pohybom rúk, prstov a mimikou tváre.
Používanie posunkovej reči
§ 4
Nadpis platí od 1.9.2017
Nepočujúce osoby majú právo na
a) používanie posunkovej reči,
b) vzdelávanie sa s použitím posunkovej reči,1)
c) informácie pomocou posunkovej reči v televíznom vysielaní verejnoprávnej inštitúcie, v knižniciach a videotékach.
§ 5
(1) Nepočujúce osoby majú právo na tlmočníka posunkovej reči, ktorý tlmočí do štátneho jazyka alebo zo štátneho jazyka pri riešení základných životných problémov nepočujúcich osôb v styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými právnickými osobami a fyzickými osobami.2)
(2) Ak všeobecne záväzné právne predpisy nepredpisujú náhradu trov, tlmočnícke služby sa nepočujúcim osobám poskytujú bezplatne.
§ 6
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny všeobecne záväzným právnym predpisom upraví
a) spôsob vyúčtovania poskytnutých služieb a rozsah služieb uvedených v § 4 a 5, ktoré sa budú poskytovať nepočujúcim osobám bezplatne,
b) rozsah a obsah prípravy tlmočníkov posunkovej reči.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Vladimír Mečiar v.r.
1) § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
2) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.

Vľavo vyberte vzťahy, o ktoré máte záujem.
PRÁVNY PREDPIS
Zákon č. 149/1995 Z.z., o posunkovej reči nepočujúcich osôb, Národnej rady Slovenskej republiky.

schválené: 26.06.1995
rozoslané: 20.07.1995
účinnosť: 20.07.1995
zrušené: -

50/1995 Zbierky zákonov na strane 1474.